Diensten - 319812-2019

09/07/2019    S130

Roemenië-Boekarest: Reinigingsdiensten

2019/S 130-319812

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inspectoratul de Stat în Construcții — I.S.C.
Nationaal identificatienummer: 14234699
Postadres: Str. Constantin F. Robescu nr. 23
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 030217
Land: Roemenië
Contactpersoon: Elena Ionescu
E-mail: achizitii@isc.gov.ro
Telefoon: +40 213181700 / 213181717
Fax: +40 213181717
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.isc.gov.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru — 24 luni servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor (inclusiv materialele aferente)

Referentienummer: 14234699_2019_PAAPD1066048
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziționarea de servicii de curățenie (inclusiv produsele de curăţenie) și colectare selectivă a deşeurilor (inclusiv elaborarea planului de măsuri privind colectarea selectivă), în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, pentru sediile Inspectoratului de Stat în Construcţii, pe o perioadă de 24 luni, aşa cum sunt ele prezentate în Anexa nr. 1 din caietul de sarcini (Sedii I.S.C./I.R.C./I.J.C și alocare personal). Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire pana in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 4 112 610.59 RON / Hoogste offerte: 4 112 610.59 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO ROMANIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul central al I.S.C., cat si sediile I.R.C./I.J.C.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Valoarea maxima estimată a acordului-cadru 24 luni: 4 793 620,80 RON fără TVA cuprinde:

(a) Servicii pentru o suprafata maxima de 29 087,36 mp (anexa nr. 1 din caietul de sarcini), pentru 1 016 salariați: [(29 087,36 m² x 6 RON/m²/lună)+(1 016 salariați x 17 RON/tarif pe salariat/lună)] x 24 luni = 4 603 107,84 RON fara TVA,

(b) Servicii în valoare maxima de 190 512,96 RON fără TVA, pentru o suprafață maxima de 7 938,04 m² (anexa nr. 2 din caietul de sarcini), astfel: 7 938,04 m² x 6,00 RON/m² fără TVA x 4/semestre 190 512,96 RON fără TVA.

Valoarea minima estimată a acordului-cadru 24 luni: 3 832 104,48 RON fără TVA cuprinde:

(a) Servicii pentru o suprafata minima de 23 197,83 m² (anexa nr. 1din caietul de sarcini), pentru 738 salariați: [(23 197,83 m² x 6 RON/m²/lună) + (738 salariați x 17 RON/tarif pe salariat/lună)] x 24 luni = 3 641 591,52 RON fără TVA,

(b) Servicii în valoare maxima de 190 512,96 RON fără TVA, pentru o suprafață maxima de 7 938,04 m² (anexa nr. 2 din caietul de sarcini), astfel: 7 938,04 m² x 6,00 RON/m² fără TVA x 4/semestre = 190 512,96 RON fără TVA.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 12 luni: 2 396 810,40 RON fără TVA cuprinde:

(a) Servicii pentru o suprafata maxima de 29 087,36 m² (anexa nr. 1 din caietul de sarcini), pentru 1 016 salariați: [(29 087,36 m² x 6 RON/m²/lună) + (1 016 salariați x 17 RON/tarif pe salariat/lună)] x 12 luni = 2 301 553,92 RON,

(b) Servicii în valoare maxima de 190 512,96 RON fără TVA pentru o suprafață maxima de 7 938,04 m² (anexa nr. 2 din caietul de sarcini), astfel: 7 938,04 m² x 6,00 RON/m² fără TVA x 2/semestre = 95 256,48 RON fără TVA.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 6 luni: 958 026,12 RON fără TVA cuprinde:

(a) Servicii pentru o suprafata minima de 23 197,83 m² (anexa nr. 1din caietul de sarcini), pentru 738 salariați: [(23 197,83 m² x 6 RON/m²/lună) + (738 salariați x 17 RON/tarif pe salariat/lună)] x 6 luni = 910 397,88 RON fără TVA,

(b) Servicii în valoare maxima de 47 628,24 RON fără TVA pentru o suprafață maxima de 7 938,04 m² (anexa nr. 2 din caietul de sarcini), astfel: 7 938,04 m² x 6,00 RON/m² fără TVA x 1/semestru = 47 628,24 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Frecvența prestării serviciilor la punctele de lucru. / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Numar ore ofertat. / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 081-193629
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 62
Benaming:

Acord-cadru servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fabi Total Grup S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15556234
Postadres: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 041919
Land: Roemenië
E-mail: office@fabiclean.ro
Telefoon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Internetadres: www.fabiclean.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 112 610.59 RON
Laagste offerte: 4 112 610.59 RON / Hoogste offerte: 4 112 610.59 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Direcția Juridică și Resurse Umane
Postadres: Str. Constantin F. Robescu nr. 23
Plaats: București
Postcode: 030217
Land: Roemenië
E-mail: isc@isc.gov.ro
Telefoon: +40 213181713
Fax: +40 213181719
Internetadres: www.isc.gov.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/07/2019