La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea está actualizando parte del contenido de esta web en vista de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La posible permanencia de contenidos que no reflejen dicha retirada es involuntaria y será corregida.

Suministros - 319846-2018

24/07/2018    S140    Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Grodzisko Dolne: Módulos solares fotovoltaicos

2018/S 140-319846

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Grodzisko Dolne
Dirección postal: Grodzisko Dolne 125a
Localidad: Grodzisko Dolne
Código NUTS: PL82
Código postal: 37-306
País: Polonia
Persona de contacto: Arkadiusz Telka, Adam Mołdoch
Correo electrónico: urzad@grodziskodolne.pl
Teléfono: +48 172428265
Fax: +48 172436038

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.grodziskodolne.pl

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasto Leżajsk
Dirección postal: ul. Rynek 1
Localidad: Leżajsk
Código NUTS: PL82
Código postal: 37-300
País: Polonia
Correo electrónico: uml@miastolezajsk.pl

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.miastolezajsk.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
En caso de contratación conjunta que implique la participación de diferentes países, será de aplicación la legislación nacional en materia de contratación pública de:

Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia niniejszego postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z Pzp w imieniu i na rzecz Zamawiających, o których mowa w sekcji I.1) jest Gmina Grodzisko Dolne

I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.grodziskodolne.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk

Número de referencia: RI.271.15.2018
II.1.2)Código CPV principal
09331200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 3
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09331200
45310000
45311100
45315600
45315300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 365 zestawów instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

W tym:

a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 233 zestawów):

− 36 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 8 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,16 kWp,

− 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 10 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,7 kWp,

− 100 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 12 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,24 kWp,

− 7 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 13 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,51 kWp,

− 63 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 15 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,05 kWp,

− 5 zestawów instalacji fotowoltaicznych składające się z max 17 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,59 kWp,

− 11 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 19 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,13 kWp,

− 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 23 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 6,21 kWp,

− 3 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 26 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 7,02 kWp,

b) w Mieście Leżajsk (łącznie 132 zestawów):

− 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z max 4 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 1,08 kWp,

− 16 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 8 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,16 kWp,

− 10 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 10 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,7 kWp,

− 42 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 12 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,24 kWp,

− 13 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z max 13 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,51 kWp,

− 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z max 14 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,78 kWp,

− 37 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 15 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,05 kWp,

− 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max 17 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,59 kWp,

− 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 19 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,13 kWp,

− 4 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 23 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 6,21 kWp,

2) montaż inwertera,

3) instalacja prądu stałego DC,

4) instalacja prądu zmiennego AC,

5) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,

6) instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

7) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

8) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

9) wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej do dostawcy energii elektrycznej,

10) inne elementy ujęte w załączniku nr 1a do SIWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Moc modułu fotowoltaicznego / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 16/08/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt Nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44621220
45331110
45300000
45321000
45330000
45331000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 36 szt. kotłów na biomasę (pellet) do ogrzewania budynków w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem, w tym:

a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 17 szt.):

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 10 kW,

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 12 kW

− 3 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW,

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 18 kW,

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 19 kW,

− 5 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW,

− 3 szt. o mocy grzewczej min. 24 kW,

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW,

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 30 kW,

b) w Mieście Leżajsk (łącznie 19 szt.):

− 10 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW,

− 5 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW,

− 4 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW,

2) wykonanie montażu czopucha do komina,

3) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,

4) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,

5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c. w. u,

6) wykonanie montażu pomp obiegowych,

7) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,

8) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,

9) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,

10) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

11) inne elementy ujęte w załączniku nr 1b do SIWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2b do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Sprawność kotła / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 16/08/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt Nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42511110
45300000
39370000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 61 szt. pomp ciepła służących do przygotowywania CWU oraz CWU i CO, w tym:

a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 47 szt.):

− 40 szt. pomp ciepła do c. w. u o mocy min. 3,1 kW,

− 2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 10 kW,

− 1 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 13 kW,

− 3 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 15 kW,

− 1 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 20 kW,

b) w Mieście Leżajsk (łącznie 14 szt.):

− 7 szt. pomp ciepła do c. w. u o mocy min. 4 kW,

− 2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 8 kW,

− 1 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 10 kW,

− 2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 12 kW,

− 2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 15 kW,

2) montaż kanałów powietrznych,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalacja układu sterującego

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji

7) napełnienie instalacji

8) uruchomienie instalacji

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c. w. u. i c. o. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o.

I elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem.

11) inne elementy ujęte w załączniku nr 1ca do SIWZ (pompa do CWU)

I załączniku nr 1cb do SIWZ (pompa do CWU oraz CO) oraz Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2c do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Współczynnik COP wg PN-EN 16147:2017-04 (dla pomp c. w. u) / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Współczynnik COP przy A7/W35 wg PN-EN 14511 lub równoważnej (dla pomp c.o. i c. w. u) / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 16/08/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt Nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

— 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,

— 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

— 6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

—7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp,

—7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy,

—8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

—8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg. załącznika 4 do SIWZ,

—8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji,o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ,

—9.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ,

—9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów,

—10.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24ust. 1 i ust. 5 pkt 1,2,4,8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:

— w pkt. 8.7.1 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.2 SIWZ,

— dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

— dokumenty, o których mowa w pkt. 8.7.3 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

—6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

—6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),wykonał, a w przypadku świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym – wykonuje należycie:

a) w zakresie części 1 zamówienia: dostawy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach o łącznej wartości min. 1 000 000,00 PLN brutto w ramach jednego lub wielu kontraktów,

b) w zakresie części 2 zamówienia: dostawy wraz z montażem kotłów lub pieców centralnego ogrzewania w budynkach o łącznej wartości min. 100 000,00 PLN brutto w ramach jednego lub wielu kontraktów,

c) w zakresie części 3 zamówienia: dostawy wraz z montażem instalacji pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej o łącznej wartości min. 200 000,00 PLN brutto w ramach jednego lub wielu kontraktów.

UWAGA: 1) W zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem,

2) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.

—8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

—8.7. Na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

—8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:

—a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ,

—8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

—a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

—b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

—Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w części „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

—c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniejniż3miesiąceprzed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

—d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy,

—e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ,

—f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ,

—g)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785), zgodnie

Z wzorem stanowiącym z Załącznik nr 7 do SIWZ;

—8.7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

W zakresie części 1 zamówienia:

a) certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.

b) karta techniczna modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez instalację parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1a do SIWZ, zgodnie z rozdział 4, lit. f), pkt. 1) projektu,

W zakresie części 2 zamówienia:

c) certyfikat oraz raport z badań potwierdzający zgodność kotła z normą PN-EN 303-5:2012 (lub równoważną) oraz certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań klasy 5 kotła - wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

d) karta techniczna kotła na biomasę obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez piec parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1b do SIWZ, zgodnie z pkt. 8 projektu,

W zakresie części 3 zamówienia:

e) karta techniczna pompy ciepła do przygotowania CWU obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1ca do SIWZ zgodnie z pkt. 6.1 projektu,

Uwaga: Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w Sekcji VI.3).

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2a, 2b i 2c do SIWZ.

2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt. 1

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp,w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 16 projektu Umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 31/08/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 31/08/2018
Hora local: 10:15
Lugar:

Urząd Gminy Grodzisko Dolne, Grodzisko Dolne 125a, 37-306 Grodzisko Dolne, pok. nr 15.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

f) karta techniczna pompy ciepła do CWU i CO obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1cb do SIWZ zgodnie z pkt. 6.1 projektu,

g) certyfikat potwierdzający zgodność pomp ciepła z normą PN-EN 16147:2017-04 (dla pomp ciepła CWU) oraz PN-EN 14511 (dla pomp ciepła CO i CWU) lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.

—8.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;

b) pkt 8.7.2 lit. b) - d) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

−nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

−nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

—8.11. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.10 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.10 lit. b) tiret pierwszy SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,

—8.12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 8.11 SIWZ stosuje się,

—12.1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

—12.1.1.dla części 1 zamówienia: 70 000,00 PLN,

—12.1.2.dla części 2 zamówienia: 10 000 PLN,

—12.1.3.dla części 3 zamówienia: 15 000,0 PLN,

—21.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT),

—Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności z tym, że JEDZ składa się przed terminem składania ofert zgodnie z wzorem standardowego formularza w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: urzad@grodziskodolne.pl

—Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy,

—Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert,

—Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale 6, 7 i 8 SIWZ,

—Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://www.grodziskodolne.pl w zakładce BIP/Ogłoszenia/Zamówienia publiczne.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

—24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,

—24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,

—24.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

—24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp,

—24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

—24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

—24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

—24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

—24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

—a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

—b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

—c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

—24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

—24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

—24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
20/07/2018