Servicios - 320036-2017

12/08/2017    S154    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Servicios de investigación y desarrollo experimental

2017/S 154-320036

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ministerstvo na obrazovanieto i naukata
000695114
bul. „Knyaz Al. Dondukov“ No. 2A
Sofiya
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Dimitar Nichev
Teléfono: +359 24676217
Correo electrónico: d.nichev@mon.bg
Fax: +359 29813647
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mon.bg

Dirección del perfil de comprador: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?Y5AezaRVzuC6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP707/zsSYr3grdmdmfkiFnwHs9

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Избор на оценители за извършване на оценка на проектни предложения за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност по ОП НОИР.

II.1.2)Código CPV principal
73100000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Основната цел на поръчката е да бъде избран изпълнител, който да осигури експерти-оценители, които да извършват оценка на проектните предложения и на научния потенциал на кандидатстващите научни организации, включително и на организациите-партньори и асоциирани партньори, включени в проектните предложения.

Експертите-оценители ще бъдат включвани, като членове на оценителни комисии, сформирани от РУО на ОП НОИР. Председателят и секретарят на всяка комисия ще бъдат служители на Управляващия орган.

Оценителният процес завършва с класиране на проектните предложения и представяне на оценителен доклад до Ръководителя УО на ОП НОИР, което да го подпомогне при взимането на решение за финансиране на проекти за изграждането на центрове за върхови постижения и за компетентност.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 856 900.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
73100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София.

II.2.4)Descripción del contrato:

Основната цел на поръчката е да бъде избран изпълнител, който да осигури експерти-оценители, които да извършват оценка на проектните предложения и на научния потенциал на кандидатстващите научни организации, включително и на организациите-партньори и асоциирани партньори, включени в проектните предложения.

Експертите-оценители ще бъдат включвани, като членове на оценителни комисии, сформирани от РУО на ОП НОИР. Председателят и секретарят на всяка комисия ще бъдат служители на Управляващия орган.

Оценителният процес завършва с класиране на проектните предложения и представяне на оценителен доклад до Ръководителя УО на ОП НОИР, което да го подпомогне при взимането на решение за финансиране на проекти за изграждането на центрове за върхови постижения и за компетентност.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Научна експертиза на предложения екип / Ponderación: 18
Criterio de calidad - Nombre: Проектна експертиза на предложения екип / Ponderación: 21
Criterio de calidad - Nombre: Международен опит на екипа / Ponderación: 9
Criterio de calidad - Nombre: Географски баланс при сформирането на екипа / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Управление на риска / Ponderación: 6
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2016/S 185-332069
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Д03-108/03.08.2017 г.
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/08/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Прогетти плант
000321323
Виа Ретроне 16-36077
Алтавила Вицентина
36077
Italia
Teléfono: +390 444548-548
Correo electrónico: emanuela.manera@progetti.it
Fax: +390 444548-548
Código NUTS: BG

Dirección de internet: http://www.progettiplant.it/

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 042 600.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 1 856 900.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197 ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2017