29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 320113-2021

Submission deadline has been amended by:  378682-2021
25/06/2021    S121

Polska-Olsztyn: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2021/S 121-320113

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie (prowadzący postępowanie)
Adres pocztowy: al. Warszawska 89
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 10-083
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Hodt
E-mail: khodt@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 895212808
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Fordońska 6
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-085
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gddkia.eb2b.com.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami krajowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie STEŚ z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Wirwajdy – Nowe Marzy(A1)

Numer referencyjny: O/OL.D-3.2413.10.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Wirwajdy – Nowe Marzy(A1)”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1) Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w tomach II–III SWZ.

2) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, tj. następujących elementów wymienionych w Tabeli opracowań projektowych:

— tabela 1 – l.p. 1. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe – część ogólna,

— tabela A1 – l.p. 3. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe – część techniczna – drogowa,

— tabela A1 – l.p. 4. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe – część techniczna – obiekty inżynierskie,

— tabela B1 – l.p. 3. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe – część techniczna – drogowa,

— tabela B1 – l.p. 4. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe – część techniczna – obiekty inżynierskie,

W odniesieniu do kluczowych zadań zastrzeżonych do osobistego wykonania przez wykonawcę, nie może się on powoływać na zdolności podmiotu udostępniającego zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania odnośnych warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 8.2.4.1 oraz pkt 8.2.4.2.1.1 i pkt 8.2.4.2.1.2 IDW.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: zespół projektowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na ograniczoną ilość znaków w pkt II.1.1 podano skróconą nazwę postępowania. Pełna nazwa to: Wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Wirwajdy – Nowe Marzy(A1)”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, zdobytą w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby dokładnie w ilości wymaganej przez zamawiającego, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków technicznych lub zawodowych udziału w postępowaniu wykonawca składa:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Okres 10 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w opracowaniu, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednej lub dwóch dokumentacji projektowych: STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB, wraz z opracowaniem materiałów do Wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy lub rozbudowy drogi lub ulicy klasy min. GP o łącznej długości min. 30 km.

2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby dokładnie w ilości wymaganej przez zamawiającego, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1) projektant branży drogowej:

— liczba osób: 1,

— doświadczenie zawodowe: pełnił funkcję projektanta branży drogowej lub sprawdzającego dokumentację branży drogowej przy opracowaniu 1 lub 2 dokumentacji projektowych (stadium: STEŚ lub STEŚ-R lub STEŚ-R etap-I lub STEŚ-R etap II lub KP lub PB) dla budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP, o łącznej długości min. 20 km;

2) projektant branży mostowej:

— liczba osób: 1,

— doświadczenie zawodowe: pełnił funkcję projektanta branży mostowej lub sprawdzającego dokumentację branży mostowej przy opracowaniu projektów (stadium: STEŚ lub STEŚ-R lub STEŚ-R etap-I lub STEŚ-R etap II lub KP lub PB), co najmniej 5 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A lub klasy I (zgodnie ze znowelizowanym w 2019 r. rozporządzeniem ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie) i o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 25 m każdy. W przypadku obiektów w ciągu drogi dwujezdniowej za jeden obiekt uważa się obiekt pod obie jezdnie;

3) geolog:

— wymagana liczba osób: 1,

— kwalifikacje: posiada kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI lub VII,

— doświadczenie zawodowe: w ciągu ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, opracował* 2 Dokumentacje geologiczno-inżynierskie ustalające warunki posadowienia dla dróg lub ulic klasy min. GP o długości min. 10 km każda, wraz z obiektami inżynierskimi;

4) hydrogeolog:

— wymagana liczba osób: 1,

— kwalifikacje: posiada kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii V lub VI,

— doświadczenie zawodowe: w ciągu ostatnich ośmiu lat, przed upływem terminu składania ofert, opracował 2 Dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne w rejonie dróg lub ulic klasy min. GP o długości min. 10 km każda.

Uwaga: zamawiający nie dopuszcza pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej przez tę samą osobę.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na platformie (https://gddkia.eb2b.com.pl/).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane, ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Partnerstwo innowacyjne
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/07/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/10/2021

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Zamawiający nie będzie stosował procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedury odwróconej).

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby.

5. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a, 3 w zakresie odnoszącym się do pkt 2 lit. a, 4–10 ustawy Pzp.

7. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1–2 i pkt 4–7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §3 4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8 powyżej.

9. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z § 5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8 powyżej.

10. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

11. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 ustawy Pzp jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

12. Dla przedmiotowego zamówienia zamawiający nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie / komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na platformie;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2021