Supplies - 320124-2018

24/07/2018    S140

България-София: Електрическа енергия

2018/S 140-320124

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Сухопътни войски — военно формирование 22450
Национален регистрационен номер: 129010171
Пощенски адрес: район „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Васил Тодоров
Електронна поща: dop_sv@abv.bg
Телефон: +359 29223409
Факс: +359 29223413
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://landforce.armf.bg
Адрес на профила на купувача: http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: юридическо лице съгласно чл. 60д от ЗОВС на Република България
I.5)Основна дейност
Отбрана

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за военни формирования от Сухопътните войски на територията на страната с областни центрове: Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Смолян, Ямбол, Шумен, Велико Търново, Русе, София град, Благоевград, Видин, Плевен, Враца и Софийска област, съгласно приложения списък към документацията.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 083 333.33 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на страната с областни центрове: Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Смолян, Ямбол, Шумен, Велико Търново, Русе, София град, Благоевград, Видин, Плевен, Враца и Софийска област.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за военни формирования от Сухопътните войски на територията на страната с областни центрове: Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Смолян, Ямбол, Шумен, Велико Търново, Русе, София град, Благоевград, Видин, Плевен, Враца и Софийска област, съгласно приложения списък към документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 010-017750
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3СВ - 4767
Наименование:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
03/07/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 6
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Енекод“ АД
Национален регистрационен номер: 203638768
Пощенски адрес: район „Оборище“, бул. „Мария Луйза“ № 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: g.nikolov@enekod.com
Телефон: +359 24390403
Факс: +359 24390403
Интернет адрес: http://enekod.com/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 083 333.33 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 083 333.33 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Информация при производство по обжалване:

Решение № 417/19.4.2018 г. на Комисията за защита на конкуренцията по постъпила жалба с вх. № ВХР -659/23.3.2018 г. от страна на „Енерджи Съплай“ ЕООД срещу Решение № 3СВ-2203/15.3.2018 г. на командира на Сухопътните войски:

1. оставя без уважение жалбата на „Енерджи Съплай“ ЕООД срещу Решение № 3СВ-2203/15.3.2018 г. на командира на Сухопътните войски;

2. оставя без уважение искането на „Енерджи Съплай“ ЕООД за възлагане на направените в производството пред КЗК разноски.

Решение № 7782/11.4.2018 г. на Върховния административен съд на Република България по постъпила касационна жалба от (фирма) срещу Решение № 417/19.4.2018 г. на Комисията за защита на конкуренцията:

1. оставя в сила Решение № 417/19.4.2018 г. постановено от Комисията за защита на конкуренцията;

2. оставя без уважение искането на фирма за присъждане на разноски по производство;

3. осъжда (фирма) да заплати на Сухопътните войски разноски по делото в размер на 150 BGN.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/07/2018