Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 320124-2018

24/07/2018    S140

България-София: Електрическа енергия

2018/S 140-320124

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Сухопътни войски — военно формирование 22450
Национален регистрационен номер: 129010171
Пощенски адрес: район „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Васил Тодоров
Електронна поща: dop_sv@abv.bg
Телефон: +359 29223409
Факс: +359 29223413
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://landforce.armf.bg
Адрес на профила на купувача: http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: юридическо лице съгласно чл. 60д от ЗОВС на Република България
I.5)Основна дейност
Отбрана

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за военни формирования от Сухопътните войски на територията на страната с областни центрове: Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Смолян, Ямбол, Шумен, Велико Търново, Русе, София град, Благоевград, Видин, Плевен, Враца и Софийска област, съгласно приложения списък към документацията.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 083 333.33 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на страната с областни центрове: Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Смолян, Ямбол, Шумен, Велико Търново, Русе, София град, Благоевград, Видин, Плевен, Враца и Софийска област.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за военни формирования от Сухопътните войски на територията на страната с областни центрове: Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Смолян, Ямбол, Шумен, Велико Търново, Русе, София град, Благоевград, Видин, Плевен, Враца и Софийска област, съгласно приложения списък към документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 010-017750
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3СВ - 4767
Наименование:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
03/07/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 6
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Енекод“ АД
Национален регистрационен номер: 203638768
Пощенски адрес: район „Оборище“, бул. „Мария Луйза“ № 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: g.nikolov@enekod.com
Телефон: +359 24390403
Факс: +359 24390403
Интернет адрес: http://enekod.com/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 083 333.33 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 083 333.33 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Информация при производство по обжалване:

Решение № 417/19.4.2018 г. на Комисията за защита на конкуренцията по постъпила жалба с вх. № ВХР -659/23.3.2018 г. от страна на „Енерджи Съплай“ ЕООД срещу Решение № 3СВ-2203/15.3.2018 г. на командира на Сухопътните войски:

1. оставя без уважение жалбата на „Енерджи Съплай“ ЕООД срещу Решение № 3СВ-2203/15.3.2018 г. на командира на Сухопътните войски;

2. оставя без уважение искането на „Енерджи Съплай“ ЕООД за възлагане на направените в производството пред КЗК разноски.

Решение № 7782/11.4.2018 г. на Върховния административен съд на Република България по постъпила касационна жалба от (фирма) срещу Решение № 417/19.4.2018 г. на Комисията за защита на конкуренцията:

1. оставя в сила Решение № 417/19.4.2018 г. постановено от Комисията за защита на конкуренцията;

2. оставя без уважение искането на фирма за присъждане на разноски по производство;

3. осъжда (фирма) да заплати на Сухопътните войски разноски по делото в размер на 150 BGN.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/07/2018