Dostawy - 320162-2018

24/07/2018    S140

Polska-Kielce: Automaty sprzedające

2018/S 140-320162

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 4
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-368
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Liszka
E-mail: ztm@ztm.kielce.pl
Tel.: +48 413431593
Faks: +48 413444732
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ztm.kielce.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej”

Numer referencyjny: 3/2018
II.1.2)Główny kod CPV
42933000 Automaty sprzedające
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie autobusów w automaty do sprzedaży biletów o parametrach spełniających wymagania zawarte w SIWZ.

1. Ilość i miejsce instalacji automatów: zamontowane w przestrzeni przeznaczonej dla pasażerów stojących, znajdującej się w pobliżu środkowych drzwi pojazdu w taki sposób, aby nie utrudniał pasażerom, a szczególnie osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym zajęcia wyznaczonego dla nich miejsca:

— autobusy o dużej pojemności: - 2 szt.

Naprzeciwko drzwi środkowych (II i III) - po 1 szt.

— autobusy o średniej i małej pojemności: - 1 szt.

Naprzeciwko drzwi środkowych (II).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 317 552.75 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Miasto Kielce

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie autobusów w automaty do sprzedaży biletów o parametrach spełniających wymagania zawarte w SIWZ.

1. Ilość i miejsce instalacji automatów: zamontowane w przestrzeni przeznaczonej dla pasażerów stojących, znajdującej się w pobliżu środkowych drzwi pojazdu w taki sposób, aby nie utrudniał pasażerom, a szczególnie osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym zajęcia wyznaczonego dla nich miejsca:

— autobusy o dużej pojemności: - 2 szt.

Naprzeciwko drzwi środkowych (II i III) - po 1 szt.

— autobusy o średniej i małej pojemności: - 1 szt.

Naprzeciwko drzwi środkowych (II).

2. Wykonawca zamontuje 154 automaty w autobusach oraz podłączy zasilanie i poprowadzi wiązki przewodów do kabiny kierowcy do miejsca umożliwiającego podłączenie do autokomputera.

2.1. Przeprowadzane prace nie mogą zakłócać pracy Przewoźnika (MPK Kielce Sp z o.o). Zamawiający sugeruje wykonywanie prac związanych z instalacją urządzeń w weekendy oraz w godzinach nocnych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i Przewoźnikiem (MPK Kielce Sp. z o.o.),

2.2. wszelkie funkcjonalności systemu istniejące przed wdrożeniem muszą zostać zachowane,

2.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał w szczególności wszystkie konieczne prace i dostarczył wszelkie dodatkowe elementy niezbędne do osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i prawidłowego przeprowadzenia wdrożenia,

2.4. Zamawiający informuje, że dołożył należytej staranności w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający na etapie postępowania (w okresie przed terminem składania ofert) zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę zainteresowanego pozyskaniem zamówienia. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej zostanie uzgodniony na pisemny wniosek do Zamawiającego.

2.5. Zakres prac do wykonania:

2.5.1. montaż rurek nośnych oraz połączeń kablowych w 34 pojazdach,

2.5.2. montaż przekazanych przez Zamawiającego stelaży na zamontowanych rurkach nośnych,

2.5.3. wymiana złączy we wszystkich 154 stelażach,

2.5.4. demontaż obecnie funkcjonujących automatów i przekazanie ich Zamawiającemu,

2.5.5. montaż i uruchomienie 154 automatów wraz z odpowiednimi adapterami na stelażach w pojazdach,

2.5.6. przeprowadzenie testów funkcjonowania każdego automatu, w tym dokonanie kontrolnego zakupu za pomocą monet oraz przy wykorzystaniu karty płatniczej,

2.5.7. uruchomienie oprogramowania zarządzającego pracą automatów,

2.5.8. przeprowadzenie szkoleń.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Rozwiązania techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki rękojmi i serwisu / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa nr POPW.02.01.00-26-002/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie tj. w kwocie 315 877,64 PLN

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 077-171310
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3/2018
Nazwa:

„Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trapeze Elgeba GmbH
Krajowy numer identyfikacyjny: HRB6645
Adres pocztowy: Eudenbacher Strabe 10/12
Miejscowość: Bad Honnef
Kod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Kod pocztowy: 53-604
Państwo: Niemcy
Tel.: +49 222482850
Faks: +49 222480294
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 804 479.67 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 317 552.75 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Kwota netto oferty wynosi: 6 317 552,75 PLN

Z uwagi na ofertę złożoną przez Wykonawcę mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, u Zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 23 % VAT.

Do ceny oferty doliczono podatek VAT

— kwota brutto wynosi: 7 770 589,88 PLN

— z okresem rękojmi i serwisu – 48 miesięcy

2. Umowa zawarta zawarta w Kielcach w dniu 17.07.2018 roku pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą ul. Rynek 1, 25–303 Kielce, REGON 291009343, NIP 657 – 261 – 73 – 25

Reprezentowaną przez: Mariana Sosnowskiego – Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, Pełnomocnika, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Kielce, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym"

A Trapeze Elgeba GmbH, z siedzibą w Bad Honnef 53-604, Eudenbacher StraBe 10/12, Republika Federalna Niemiec (adres do korespondencji: Trapeze Poland, ul. Strzegomska 140a, 54-429 Wrocław, wpisaną do Rejestru Handlowego B (Handelsregister Abteilung B), pod numerem HRB6645, NIP (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer): DE123370210, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 520 000,00 EUR, reprezentowanym przez: Mariusza Kozłowskiego – Pełnomocnika (osoba do kontaktu:tel: +48 662298550), legitymującego się dowodem osobistym seria nr AUM916347, zwanym dalej Wykonawcą.

3. adres url: http://www.trapezegroup.pl/kontakt

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11.Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12.Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14.W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Depratament Odwołań Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2018