Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 320179-2019

09/07/2019    S130

België-Brussel: Administratieve diensten door agentschappen

2019/S 130-320179

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 111-272332)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stafdienst MDK
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17753
Postadres: Koning Albert II laan 20 bus 5
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: tom.deroeck@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.agentschapmdk.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343804

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamcontract: begeleiding bij de organisatieontwikkeling van partners binnen de nautische keten

Referentienummer: STAFD MDK-MDK/2019/01-F02_2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75120000 Administratieve diensten door agentschappen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamcontract: begeleiding bij de organisatieontwikkeling van partners binnen de nautische keten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/07/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-272332

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijving van verlengingen
In plaats van:

Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht maximaal 3 maal verlengd worden met telkens een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten.

Te lezen:
VII.2)Overige nadere inlichtingen: