Υπηρεσίες - 320228-2016

16/09/2016    S179    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Κλειστή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για την ορθογραφική και τυπογραφική διόρθωση και τον γλωσσικό έλεγχο, στα γαλλικά, των πορισμάτων των γενικών εισαγγελέων του Δικαστηρίου της ΕΕ

2016/S 179-320228

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
plateau de Kirchberg, bâtiment T, bureau T-3200
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: unité de langue française, cellule «Freelances»
Τηλέφωνο: +352 43031
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: freelancefr@curia.europa.eu
Φαξ: +352 43032773
Κωδικός NUTS: LU000

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.curia.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/fr/#appels_encours
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για την ορθογραφική και τυπογραφική διόρθωση και τον γλωσσικό έλεγχο, στα γαλλικά, των πορισμάτων των γενικών εισαγγελέων του Δικαστηρίου της ΕΕ.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79821100
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για την ορθρογραφική και τυπογραφική διόρθωση καθώς και τον γλωσσικό έλεγχο των πορισμάτων που έχουν μεταφραστεί προς τα γαλλικά ή συνταχθεί στα γαλλικά από τους γενικούς εισαγγελείς του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διάρκεια των συμβάσεων-πλαισίων θα είναι 1 έτος με σιωπηρή ανανέωση για 3 ακόμη ενδεχομένες νέες ετήσιες περιόδους. Θα καταρτιστεί κατάλογος κατάταξης των συμβαλλόμενων, βάσει κριτηρίων ανάθεσης. Ο κατάλογος αυτός ορίζει την αρχική σειρά με την οποία οι συμβαλλόμενοι, σύμφωνα με την ικανότητα παραγωγής τους, θα καλούνται προκειμένου να τους προτείνονται συγκεκριμένες εργασίες. Η κατάταξη θα ενημερώνεται περιοδικά προκειμένου να αντικατοπτρίζει την πραγματική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ενδέχεται επίσης να μεταβληθεί η κατάταξη μετά τη λήξη των υφιστάμενων συμβάσεων-πλαισίων.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 400 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει εντός των καθορισμένων προθεσμιών εργασίες ορθογραφικής και τυπογραφικής διόρθωσης καθώς και γλωσσικού ελέγχου, στη γαλλική γλώσσα, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα καθήκοντα:

— διόρθωση πορισμάτων που έχουν μεταφραστεί προς τα γαλλικά ή συνταχθεί στα γαλλικά από τους γενικούς εισαγγελείς του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

— επαλήθευση της τήρησης των εσωτερικών συμφωνιών και υφολογικών κανόνων του Δικαστηρίου,

— εφαρμογή του γενικού εγχειριδίου (vade-mecum) του Δικαστηρίου όσον αφορά στους κανόνες παράθεσης, τυπογραφίας και παρουσίασης.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, ο ανάδοχος διασφαλίζει:

— την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των (δικαστικών) κειμένων που τους εμπιστεύεται το Δικαστήριο,

— την παράδοση εντός της συμφωνηθείσας και ορισθείσας εντός του δελτίου παραγγελίας προθεσμίας.

Τα κείμενα προς διόρθωση καλύπτουν ένα φάσμα νομικών θεμάτων που αναφέρονται στις υποθέσεις των οποίων επιλαμβάνεται το Δικαστήριο. Το μέγεθος των κειμένων διαφέρει καθώς και ο βαθμός επείγοντος με τον οποίο ζητούνται οι διορθώσεις. Διατίθενται παραδείγματα του είδους των κειμένων προς διόρθωση/έλεγχο στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου στη διεύθυνση: http://www.curia.europa.eu

Οι ανάδοχοι θα εργαστούν σε μηχανογραφημένο περιβάλλον. Θα διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία ελέγχου της ποιότητας των πορισμάτων που έχουν μεταφραστεί προς τα γαλλικά ή συνταχθεί στα γαλλικά από τους γενικούς εισαγγελείς του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τις συμβάσεις-πλαίσια πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την άμεση χρήση του κειμένου, είτε για δημοσίευση είτε για άλλο σκοπό.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 400 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: 10
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:

σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφο 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25.10.2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28.10.2015, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί η εν λόγω δυνατότητα, θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια για τον περιορισμό των υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά:

— η αποδεδειγμένη γνώση μίας άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίπεδο Β2 και άνω),

— επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με τα προς εκτέλεση καθήκοντα για τουλάχιστον 6 μήνες στο πλαίσιο ή για λογαριασμό ενός διεθνούς οργανισμού.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η υπεργολαβία δεν επιτρέπεται εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση (που αποτελεί μέρος του εντύπου συμμετοχής) σύμφωνα με την οποία δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 106 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (κριτήρια αποκλεισμού). Σε περίπτωση μη φυσικών προσώπων, τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού ισχύουν τόσο για τον υποψήφιο όσο και για κάθε παρέχοντα υπηρεσίες που συμπληρώνει τον υποψήφιο.

Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει επίσης να παρασχεθούν :

* σε περίπτωση υποψηφίων που δεν είναι φυσικά πρόσωπα:

— ένδειξη και απόδειξη του τόπου εγκατάστασης,

— αναφορά και απόδειξη του νομικού καθεστώτος, π.χ. εγγραφή στο εμπορικό μητρώο και το μητρώο ΦΠΑ, αντίγραφα της ιδρυτικής ή συστατικής πράξης της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος,

— στοιχεία της ταυτότητας των προσώπων που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επί του υποψηφίου,

* σε περίπτωση υποψήφιων που είναι φυσικά πρόσωπα:

— δήλωση περί άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος στο πλαίσιο της σχετικής παροχής υπηρεσιών,

— δήλωση σχετικά με το ΦΠΑ.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνταχθούν με τρόπο ώστε να καταστούν την αξιολόγησή τους πλήρη, ακριβή και όσο το δυνατόν πιο γρήγορη προκειμένου να επιτρέπουν την επιλογή των υποψήφιων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά. Δεν θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψήφιων, οι οποίοι δεν θα παράσχουν αρκετές πληροφορίες κατά τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού εντύπου (που διατίθεται στη διεύθυνση του διαδικτύου που αναφέρεται στο σημείο I.3)] και κατά την επισύναψη των ζητούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε σημείο II.2.4).

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 10
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 26/10/2016
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Υπογεγραμμένες αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να σταλούν μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπογεγραμμένο και σαρωμένο έντυπο συμμετοχής).

Με βάση την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους, οι υποψήφιοι που κρίνονται ως οι πλέον κατάλληλοι για τη σύμβαση θα κληθούν να υποβάλλουν 1 προσφορά (τουλάχιστον 10 υποψήφιοι, με την προϋπόθεση ύπαρξης επαρκούς αριθμού υποψήφιων που να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής).

Η συμμετοχή στην παρούσα είναι δωρεάν και κατά συνέπεια ο υποψήφιος δεν έχει κανένα δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρηματική αμοιβή για τα έξοδα που θα πραγματοποιήσει.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 43031
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Φαξ: +352 43032100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
plateau de Kirchberg
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 43031
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: freelancefr@curia.europa.eu
Φαξ: +352 43032473

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
07/09/2016