Teenused - 320228-2016

16/09/2016    S179    Euroopa Liidu Kohus - Teenused - Hanketeade - Piiratud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Raamlepingute sõlmimine Euroopa Liidu Kohtu kohtujuristide kokkuvõtete (prantsuse keeles) keeleliseks kontrollimiseks ning õigekirja ja tüpograafiliste vigade parandamiseks

2016/S 179-320228

Hanketeade

Teenused

Legal Basis:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Euroopa Liidu Kohus
plateau de Kirchberg, bâtiment T, bureau T-3200
Luxembourg
2925
Luksemburg
Kontaktisik: unité de langue française, cellule "Freelances"
Telefon: +352 43031
E-post: freelancefr@curia.europa.eu
Faks: +352 43032773
NUTS kood: LU000

Internetiaadress(id):

Üldaadress: www.curia.europa.eu

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/fr/#appels_encours
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Raamlepingute sõlmimine Euroopa Liidu Kohtu kohtujuristide kokkuvõtete (prantsuse keeles) keeleliseks kontrollimiseks õigekirja ja tüpograafiliste vigade parandamiseks

II.1.2)CPV põhikood
79821100
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Raamlepingute sõlmimine Euroopa Liidu Kohtu kohtujuristide kokkuvõtete (prantsuse keeles) keeleliseks kontrollimiseks ning õigekirja ja tüpograafiliste vigade parandamiseks.

Raamlepingud sõlmitakse 1 aastaks, neid võidakse uuendada vaikival kokkuleppel kuni 3 järgnevaks 1aastaseks perioodiks. Lepingu sõlmimise kriteeriumide alusel koostatakse töövõtjate paremusjärjestus. Nimekirja alusel määratakse tootmisvõimsuse alusel esialgselt kindlaks töövõtjate järjestus, kellega võetakse ühendust konkreetse töö tegemiseks. Järjestus vaadatakse regulaarselt uuesti läbi, et see kajastaks osutatud teenuste tegelikku kvaliteeti. Lepingu täitmise ajal võib kehtivate raamlepingute lõppemise korral järjestust muuta.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 400 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Töövõtja peab määratud tähtaja jooksul (prantsuse keeles) tegema keelelist kontrolli ning parandama õigekirja- ja trükivigu. Nimetatu hõlmab järgmisi ülesandeid:

— Euroopa Liidu Kohtu kohtujuristide prantsuse keelde tõlgitud või prantsuse keeles kirjutatud kokkuvõtete parandamine;

— kohtu asutusesisestele stiilireeglitele ja tavadele vastavuse kontrollimine;

— Euroopa Kohtu käsiraamatu kasutamine tsitaatide, tüpograafia ja küljenduseeskirjade jaoks.

Nimetatud ülesannete täitmiseks peab töövõtja tegema järgmist:

— pidama kinni Euroopa Kohtu väljastatud (kohtu)dokumentide konfidentsiaalsuse tagamise nõudest;

— esitama tõlked kokkulepitud ja tellimislehel näidatud tähtajal.

Parandatavad tekstid hõlmavad Euroopa Kohtule lahendamiseks esitatud vaidlustega seotud õigusalaseid teemasid. Tekstide pikkus ning paranduste esitamise tähtajad on erinevad. Parandatavate/kontrollitavate tekstide näiteid võib leida Euroopa Kohtu veebisaidilt aadressil http://www.curia.europa.eu

Töövõtjad töötavad arvutipõhises keskkonnas. Neil on Euroopa Liidu Kohtu kohtujuristide prantsuse keelde tõlgitud või prantsuse keeles kirjutatud kokkuvõtete kvaliteedi kontrolli protsessis oluline roll.

Raamlepingute alusel osutatavate teenuste kvaliteet peab võimaldama teksti kohe kasutada nii avaldamiseks kui ka muul otstarbel.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 400 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.9)Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta
Eeldatav minimaalne arv: 10
Taotlejate arvule piirangu kehtestamise objektiivsed kriteeriumid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25.10.2012 määruse (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mida viimati muudeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28.10.2015 määrusega (EL, Euratom) 2015/1929, artikli 104 lõike 3 kohaselt võib töövõtja objektiivsete valikukriteeriumide alusel töövõtja piirata menetlusse osalema kutsutud kandidaatide arvu.

Sellisel juhul kehtivad pakkumisi esitama kutsutud kandidaatide arvu piiramiseks järgmised objektiivsed kriteeriumid:

— tõestatud teise Euroopa Liidu keele oskus (tasemel B2 või kõrgem);

— vähemalt 6 kuud rahvusvahelise organisatsiooni nimel täidetud ülesannetega seotud erialaseid kogemusi.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

leping võidakse sõlmida mis tahes füüsilise või juriidilise isikuga. Kirjelduse protseduuridest väljaspool allhankelepingu sõlmimine on keelatud.

Kandidaadid peavad (registreerimisvormi osana) esitama kinnituse selle kohta, et nad ei ole üheski Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 106 (kõrvalejätmise kriteeriumid) viidatud olukorras. Kui kandidaat ei ole füüsiline isik, kehtivad nimetatud kõrvalejätmise kriteeriumid nii kandidaadi kui ka iga kandidaadi heaks tegutseva teenuseosutaja suhtes.

Lisaks tuleb esitada järgmine teave:

* kui kandidaat ei ole füüsiline isik:

— andmed ja tõend asukoha kohta;

— andmed kandidaadi õigusliku seisundi kohta ja seda tõendav dokument, nt äriregistri väljavõte, käibemaksukohustuslaste registri väljavõte või äriühingu asutamislepingu või põhikirja koopiad vastavalt kandidaadi asukohariigiks olevas liikmesriigis kehtivatele nõuetele;

— andmed isikute kohta, kellel on volitused kandidaati esindada, teha tema eest otsuseid või teda kontrollida;

* kui kandidaat on füüsiline isik:

— füüsilisest isikust ettevõtja seisundit kinnitav tõend, mis näitab lepinguga hõlmatud teenuste osutamist;

— kinnitus käibemaksukohustuslaseks olemise kohta.

Osalemistaotlused tuleb koostada nii, et neid saaks hinnata täielikult, täpselt ja võimalikult kiiresti, võimaldades välja selgitada pakkumist esitama kutsutavad kandidaadid. Osalemistaotlused võidakse tagasi lükata, kui kandidaadid ei esita piisavalt teavet kohustuslikus registreerimisvormis (saadaval punktis I.3 esitatud veebisaidil), lisades sellele viidatud dokumendid ja tõendid.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Vt punkti II.2.4.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 10
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 26/10/2016
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:

Allkirjastatud osalemistaotlused tuleb saata vaid e-posti teel (allkirjastatud ja skannitud registreerimistaotlus).

Kandidaatide suutlikkusele antud hinnangu alusel tehakse lepingu täitmiseks kõige sobivamaks peetud kandidaatidele ettepanek 1 pakkumise esitamiseks (vähemalt 10 kandidaadile tingimusel, et valikukriteeriumidele vastavate kandidaatide arv on piisav).

Käesolevas hankemenetluses osalemine on tasuta ning sellest lähtuvalt ei ole kandidaatidel/pakkujatel õigust nõuda rahalist kompensatsiooni käesolevas lepingus osalemiseks kantud kulude eest.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburg
Telefon: +352 43031
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Faks: +352 43032100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

vt punktis I.3 nimetatud veebisaiti.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Euroopa Liidu Kohus
plateau de Kirchberg
Luxembourg
2925
Luksemburg
Telefon: +352 43031
E-post: freelancefr@curia.europa.eu
Faks: +352 43032473

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
07/09/2016