Pakalpojumi - 320228-2016

16/09/2016    S179    Eiropas Savienības Tiesa - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Slēgta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Pamatnolīgumu slēgšana par Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokātu secinājumu (franču valodā) valodniecisku pārbaudi, kā arī pareizrakstības un drukas kļūdu labošanu

2016/S 179-320228

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Savienības Tiesa
plateau de Kirchberg, bâtiment T, bureau T-3200
Luxembourg
2925
Luksemburga
Kontaktpersona: unité de langue française, cellule "Freelances"
Tālrunis: +352 43031
E-pasts: freelancefr@curia.europa.eu
Fakss: +352 43032773
NUTS kods: LU000

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.curia.europa.eu

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/fr/#appels_encours
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pamatnolīgumu slēgšana par Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokātu secinājumu (franču valodā) valodniecisku pārbaudi, kā arī pareizrakstības un drukas kļūdu labošanu.

II.1.2)Galvenās CPV kods
79821100
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Pamatnolīgumu slēgšana par Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokātu franču valodā tulkotu vai franču valodā rakstītu secinājumu valodniecisku pārbaudi, kā arī pareizrakstības un drukas kļūdu labošanu.

Pamatnolīgumu darbības laiks būs 1 gads, un uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata tos varēs atjaunot uz 3 turpmākiem 1 gada periodiem. Balstoties uz piešķiršanas kritērijiem, tiks izveidots darbuzņēmēju klasifikācijas saraksts. Šajā sarakstā noteiks sākotnējo secību, kurai atbilstoši ar darbuzņēmējiem, ņemot vērā to ražošanas spējas, sazināsies konkrēta darba piedāvāšana nolūkā. Šī klasifikācija tiks periodiski pārskatīta, lai tā atbilstu sniegto pakalpojumu faktiskajai kvalitātei. Līguma izpildes laikā klasifikācija var tikt mainīta arī pēc esošo pamatnolīgumu pārtraukšanas.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU000
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Darbuzņēmējam jāveic valodnieciska pārbaude un jālabo pareizrakstības un drukas kļūdas (franču valodā) noteiktajos termiņos. Tas ietver šādus uzdevumus:

— Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokātu franču valodā tulkotu vai franču valodā rakstītu secinājumu korektūra,

— atbilstības Tiesas iekšējiem stila noteikumiem un nosacījumiem pārbaude,

— Tiesas rokasgrāmatas piemērošana attiecībā uz citātu ievietošanu, tipogrāfijas un noformēšanas noteikumiem.

Veicot šos uzdevumus, darbuzņēmējs:

— ievēros Tiesas nosūtīto (juridisko) dokumentu konfidencialitāti,

— nodrošinās pakalpojumu norunātajā un pasūtījuma veidlapā paredzētajā termiņā.

Labojamie teksti ietver virkni juridisku tematu, kas saistīti ar Tiesā ierosinātajām lietām. Tie ir dažāda apjoma teksti ar atšķirīgu labojumu izpildes steidzamības pakāpi. Ar labojamo/pārbaudāmo tekstu veidu piemēriem var iepazīties Tiesas tīmekļa vietnē: http://www.curia.europa.eu

Darbuzņēmēji strādās datorizētā vidē. Tiem būs nozīmīga loma Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokātu franču valodā tulkotu vai franču valodā rakstītu secinājumu kvalitātes pārbaudes procesā.

Pamatnolīgumu ietvaros sniegto pakalpojumu kvalitātei jābūt tādai, kas ļautu nekavējoties izmantot tekstu, to publicējot vai kādā citā veidā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 400 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais minimālais skaits: 10
Objektīvie kritēriji ierobežota kandidātu skaita izvēlei:

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 25.10.2012 Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu 104. panta 3. punktu, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 28.10.2015 Regulu (ES, Euratom) Nr. 2015/1929, līgumslēdzēja iestāde var ierobežot to kandidātu skaitu, ko uzaicinās piedalīties procedūrā, pamatojoties uz objektīviem atlases kritērijiem.

Tādā gadījumā tiks piemēroti šādi objektīvi kritēriji uz konkursu uzaicināto kandidātu skaita ierobežošanai:

— apliecinātas citas Eiropas Savienības valodas zināšanas (vismaz B2 līmenis),

— vismaz 6 mēnešu profesionāla pieredze saistībā ar veicamajiem uzdevumiem starptautiskā organizācijā vai tās vārdā.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

līgumu var piešķirt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai. Apakšlīgumu slēgšana ārpus specifikācijās noteikto procedūru ietvariem nav atļauta.

Kandidātiem jāparaksta godavārda apliecinājums (kas ir reģistrācijas veidlapas daļa) par to, ka uz tiem neattiecas neviena no Eiropas Parlamenta un Padomes (ES, Euratom) Nr. 966/2012 106. pantā minētajām situācijām (izslēgšanas kritēriji). Ja kandidāts ir juridiska persona, minētie izslēgšanas kritēriji attiecas gan uz kandidātu, gan uz katru pakalpojumu sniedzēju, kas ir tā pakļautībā.

Jāiesniedz arī šāda informācija:

* juridiskas personas gadījumā:

— norāde un pierādījums par uzturēšanās vietu,

— informācija un pierādījumi attiecībā uz juridisko statusu, piemēram, komercreģistra reģistrācijas apliecība, PVN maksātāja apliecība, dibināšanas dokumentu kopijas vai sabiedrības statūti atbilstoši tās valsts noteikumiem, kurā dibināts kandidāta uzņēmums,

— informācija par personām, kurām ir pārstāvības un lēmumu pieņemšanas pilnvaras vai kontrole pār to;

* fiziskas personas gadījumā:

— apliecinājums par pašnodarbinātas personas statusu līgumā ietverto pakalpojumu sniegšanai,

— apliecinājums par to, ka kandidāts ir PVN maksātājs.

Dalības pieteikumi jāsagatavo tā, lai tos varētu pilnīgi, precīzi un pēc iespējas ātrāk izvērtēt un izvēlēties kandidātus, kas tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumu. Dalības pieteikumi var tikt noraidīti, ja, aizpildot obligāto reģistrācijas veidlapu (pieejama I.3. iedaļā norādītajā tīmekļa vietnē) un pievienojot norādītos dokumentus un pierādījumus, kandidāti nebūs snieguši pietiekamu informāciju.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Skatīt II.2.4. iedaļu.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Slēgta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 10
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 26/10/2016
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Parakstītus dalības pieteikumus var sūtīt tikai pa e-pastu (parakstīta un ieskenēta reģistrācijas veidlapa).

Pamatojoties uz kandidātu spēju izvērtējumu, kandidāti, kas tiks uzskatīti par vispiemērotākajiem līguma izpildei, tiks uzaicināti iesniegt 1 piedāvājumu (vismaz 10 kandidāti, ja vien pietiekams skaits kandidātu atbildīs atlases kritērijiem).

Dalība šajā iepirkuma procedūrā ir bezmaksas, tādējādi kandidātiem/pretendentiem netiek piešķirtas nekādas tiesības pieprasīt finansiālu savu izdevumu atlīdzību.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburga
Tālrunis: +352 43031
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fakss: +352 43032100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

lūdzam skatīt I.3. iedaļā minēto tīmekļa vietni.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Eiropas Savienības Tiesa
plateau de Kirchberg
Luxembourg
2925
Luksemburga
Tālrunis: +352 43031
E-pasts: freelancefr@curia.europa.eu
Fakss: +352 43032473

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
07/09/2016