Werken - 320354-2019

Submission deadline has been amended by:  420831-2019
09/07/2019    S130

Finland-Oulu: Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie

2019/S 130-320354

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oulun Vesi -liikelaitos
Nationaal identificatienummer: 0187690-1
Postadres: PL 35 (Kasarmintie 29)
Plaats: Oulu
NUTS-code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postcode: 90015
Land: Finland
Contactpersoon: Jarmo Lahtinen
E-mail: jarmo.lahtinen@ouka.fi
Telefoon: +358 447033850
Fax: +358 85572199

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oulunvesi.fi

Adres van het kopersprofiel: http://www.oulunvesi.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/ouka
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=246662&tpk=433b3de4-9b64-4008-bdcd-8cdfc4cca3bd
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Taskilan jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyn saneeraus

Referentienummer: OUKA/7449/02.08.02/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252100 Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Taskilan puhdistamolle rakennetaan kokonaan uusi lietteenkäsittelyrakennus kaikkine laitteistoineen. Samalla uusitaan nykyisen laitoksen kaksi (2) vanhinta ja alkuperäistä tuloruuvipumppua sekä kolme (3) tulovälppää. Lisäksi laitoksella saneerataan raakasekalietteen pumppaamo ja vanha sakeuttamo tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Uusi lietteenkuivausrakennus toteutetaan nelikerroksisena uudisrakennuksena. Ylimmässä kerroksessa sijaitsevat lietteenkuivauslaitteet. Tämän alapuolella on lietesiilojen kaksikerroksinen välitila. Alimmassa kerroksessa on lietesiilojen läpiajettava purkausalue. Polymeerin annostelu- ja varastointitila sekä lietteenpumppaus tulevat lietteenkuivausrakennuksen viereen rakennettavaan rakennukseen ja samaan tilaan tulevat myös lietevälpät. Polymeeritilan yläpuolella sijaitsevat uuden osan sähkö- ja LVI-tilat.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rakennusurakka (RU, pääurakka)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45252140 Bouwen van slibontwateringinstallatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oulu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uuden lietteenkuivausrakennuksen rakentaminen sekä laitoksella tehtäviin muihin saneerauksiin liittyvät rakennustyöt suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sähkö- ja instrumentointiurakka (SU-urakka, sivu-urakka)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oulu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uuden lietteenkuivausrakennuksen rakentamiseen liittyvät sähkö- ja instrumentointityöt sekä laitoksella tehtäviin muihin saneerauksiin liittyvät sähkö- ja instrumentointityöt suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Koneistourakka (KU, sivu-urakka)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42000000 Bedrijfsmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oulu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uuden lietteenkuivausrakennuksen rakentamiseen liittyvät koneisto- ja putkistotyöt sekä laitoksella tehtäviin muihin saneerauksiin liittyvät koneisto- ja putkistotyöt suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LVI-urakka (sivu-urakka)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42500000 Koel- en ventilatie-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oulu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uuden lietteenkuivausrakennuksen rakentamiseen liittyvät LVI-työt sekä laitoksella tehtäviin muihin saneerauksiin liittyvät LVI-työt suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Automaatiourakka (AU-urakka, sivu-urakka)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oulu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uuden lietteenkuivausrakennuksen rakentamiseen liittyvät automaatiotyöt sekä laitoksella tehtäviin muihin saneerauksiin liittyvät automaatiotyöt suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Määritelty urakka-asiakirjoissa.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Määritelty urakka-asiakirjoissa.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Määritelty urakka-asiakirjoissa.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Määritelty urakka-asiakirjoissa.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Määritelty urakka-asiakirjoissa.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Määritelty urakka-asiakirjoissa.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 16:15
Plaats:

Oulu

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/07/2019