Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 320365-2020

09/07/2020    S131

Люксембург-Люксембург: ЕИФ - Предоставяне и управление на необходими трансверсални облачни услуги за сигурност и интегриране (Люксембург)

2020/S 131-320365

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 100-238639)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски инвестиционен фонд
Пощенски адрес: 37B, avenue J.F. Kennedy
Град: Luxembourg
код NUTS: LU00 Luxembourg
Пощенски код: L-2968
Държава: Люксембург
Лице за контакт: SPA-Procurement
Електронна поща: eif-procurement@eif.org
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eif.org
Адрес на профила на купувача: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне и управление на необходими трансверсални облачни услуги за сигурност и интегриране

Референтен номер: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)Основен CPV код
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

ЕИФ търси партньор, който да помогне за управлението на конкретни механизми за контрол на сигурността и аспектите на съответствие на облачните услуги, както и услугите по интегриране и да работи в тясно сътрудничество със съществуващите доставчици на услуги на ЕИФ, които работят в облака.

Целта на настоящата покана за участие в търг е осигуряването на вече определени облачни услуги за сигурност и интегриране. Предвид продължителността на поканата за участие в търг, според жизнения цикъл на новите технологии, някои услуги за техническа сигурност (според обхвата на настоящата покана за участие в търг) може да се подновят, премахнат или добавят.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/07/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 100-238639

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 07/07/2020
Местно време: 23:59
Да се чете:
Дата: 10/07/2020
Местно време: 23:59
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 09/07/2020
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 13/07/2020
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация: