С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 320365-2020

09/07/2020    S131

Люксембург-Люксембург: ЕИФ - Предоставяне и управление на необходими трансверсални облачни услуги за сигурност и интегриране (Люксембург)

2020/S 131-320365

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 100-238639)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски инвестиционен фонд
Пощенски адрес: 37B, avenue J.F. Kennedy
Град: Luxembourg
код NUTS: LU00 Luxembourg
Пощенски код: L-2968
Държава: Люксембург
Лице за контакт: SPA-Procurement
Електронна поща: eif-procurement@eif.org
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eif.org
Адрес на профила на купувача: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне и управление на необходими трансверсални облачни услуги за сигурност и интегриране

Референтен номер: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)Основен CPV код
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

ЕИФ търси партньор, който да помогне за управлението на конкретни механизми за контрол на сигурността и аспектите на съответствие на облачните услуги, както и услугите по интегриране и да работи в тясно сътрудничество със съществуващите доставчици на услуги на ЕИФ, които работят в облака.

Целта на настоящата покана за участие в търг е осигуряването на вече определени облачни услуги за сигурност и интегриране. Предвид продължителността на поканата за участие в търг, според жизнения цикъл на новите технологии, някои услуги за техническа сигурност (според обхвата на настоящата покана за участие в търг) може да се подновят, премахнат или добавят.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/07/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 100-238639

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 07/07/2020
Местно време: 23:59
Да се чете:
Дата: 10/07/2020
Местно време: 23:59
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 09/07/2020
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 13/07/2020
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация: