Υπηρεσίες - 320365-2020

09/07/2020    S131

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ETαE - Προμήθεια και διαχείριση της απαραίτητης εγκάρσιας ασφάλειας του υπολογιστικού νέφους και υπηρεσίες ενσωμάτωσης (Λουξεμβούργο)

2020/S 131-320365

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 100-238639)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
Ταχ. διεύθυνση: 37B, avenue J.F. Kennedy
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU00 Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2968
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: SPA-Procurement
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eif-procurement@eif.org
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eif.org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια και διαχείριση της απαραίτητης εγκάρσιας ασφάλειας του υπολογιστικού νέφους και υπηρεσίες ενσωμάτωσης

Αριθμός αναφοράς: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ETαE) αναζητεί μια συνεργασία που θα βοηθήσει με τη διαχείριση ειδικών πτυχών ελέγχων ασφάλειας και συμμόρφωσης υπηρεσιών σχετικά με το υπολογιστικό νέφος καθώς και υπηρεσιών ενσωμάτωσης και θα συνεργαστεί στενά με υφιστάμενους παρόχους υπηρεσιών του ETαE που χειρίζονται το υπολογιστικό νέφος.

Αυτή η πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας του υπολογιστικού νέφους και στην παροχή υπηρεσιών ολοκλήρωσης οι οποίες έχουν ήδη καθοριστεί. Δεδομένης της διάρκειας της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τον κύκλο ζωής των νέων τεχνολογιών, ορισμένες υπηρεσίες τεχνικής ασφάλειας (σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών) ενδέχεται να ανανεωθούν, να αποσυρθούν ή να προστεθούν.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/07/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 100-238639

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 07/07/2020
Τοπική ώρα: 23:59
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 10/07/2020
Τοπική ώρα: 23:59
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 09/07/2020
Τοπική ώρα: 14:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 13/07/2020
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: