Dostawy - 320432-2017

12/08/2017    S154    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Przenośne hydrauliczne zmechanizowane wsporniki korytarzy górniczych

2017/S 154-320432

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Sitko
Tel.: +48 327572289
E-mail: ew.sitko@pgg.pl
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pgg.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o., Centrum Logistyki Materiałowej
ul. Lompy 14
Katowice
40-040
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Sitko
Tel.: +48 327572289
E-mail: ew.sitko@pgg.pl
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w 2017 roku – grupa asortymentowa 295-27-17.

Numer referencyjny: 511700244
II.1.2)Główny kod CPV
43140000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w 2017 roku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1 – Nadstawka lewa spągnicy ZRP.056.03.06 obudowa KW-09/26-POZW3/ZRP

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43140000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Nadstawka lewa spągnicy ZRP.056.03.06 OBUDOWA KW-09/26-POZW3/ZRP wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/09/2017
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2 – Nadstawka prawa spągnicy ZRP.056.03.05 OBUDOWA KW-09/26-POZW3/ZRP

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43140000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Nadstawka prawa spągnicy ZRP.056.03.05 OBUDOWA KW-09/26-POZW3/ZRP wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/09/2017
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3 – Stojak dwuteleskopowy 210X160 010.13.00 OBUDOWA KW-09/26-W1/ZRP

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43140000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Stojak dwuteleskopowy 210X160 010.13.00 OBUDOWA KW-09/26-W1/ZRP wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/09/2017
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 4 – Podpora stropnicy Q 135X63X230 010.04.00 OBUDOWA KW-09/26-W1/ZRP

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43140000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Podpora stropnicy Q 135X63X230 010.04.00 OBUDOWA KW-09/26-W1/ZRP wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/09/2017
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 5 – Przesuwnik Q 135X100X820 010.05.07 OBUDOWA KW-09/26-W1/ZRP

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43140000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przesuwnik Q 135X100X820 010.05.07 OBUDOWA KW-09/26-W1/ZRP wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/09/2017
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 6 – Przesuwnik korygujący spągnice Q 120/100X160 W31.238-04.03 OBUDOWA KW-12/28-POZ/ZRP KW-18/34-POZ/ZRP

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43140000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przesuwnik korygujący spągnice Q 120/100X160 W31.238-04.03 OBUDOWA KW-12/28-POZ/ZRP KW-18/34-POZ/ZRP wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/09/2017
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione jeżeli Wykonawcy, uzyskali

przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja

Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z

nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 – 344 000 PLN

Dla zadania nr 2 – 336 000 PLN

Dla zadania nr 3 – 790 000 PLN

Dla zadania nr 4 – 93 000 PLN

Dla zadania nr 5 – 240 000 PLN

Dla zadania nr 6 – 50 000 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 853 000 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający

dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających

przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w

jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych

części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona

przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego

przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP

ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia

wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie

art. 26 ust 2f ustawy Pzp, zobowiązany będzie złożyć oryginał lub kopię poświadczoną przez Wykonawcę za

zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania

sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w

zdaniu poprzednim.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione jeżeli Wykonawcy, w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 – 344 000 PLN

Dla zadania nr 2 – 336 000 PLN

Dla zadania nr 3 – 790 000 PLN

Dla zadania nr 4 – 93 000 PLN

Dla zadania nr 5 – 240 000PLN

Dla zadania nr 6 – 50 000 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 853 000 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez

Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez

Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający

uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno

dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo

podobnych, tj. dostawy części zamiennych i podzespołów innych maszyn i urządzeń oraz kompletnych maszyn

i urządzeń.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający

dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w

którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP

ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym

wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku

kalendarzowego.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie

art. 26 ust 2f ustawy Pzp, zobowiązany będzie złożyć wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały

wykonane – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy

zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej,

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art.

24 ust 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1), 2), 4) z zastrzeżeniem

regulacji art. 24 ust. 8 ustawy Pzp,

4. Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu

potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu określono w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 46 000 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 – 9 000 PLN

Dla zadania nr 2 – 8 000 PLN

Dla zadania nr 3 – 20 000 PLN

Dla zadania nr 4 – 2 000 PLN

Dla zadania nr 5 – 6 000 PLN

Dla zadania nr 6 – 1 000 PLN

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie

suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający odstępuje od obowiązku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku do oferty należy

dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

3. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust.1.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z

Wykonawców

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani przedstawić

Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia

7. Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę określono w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

2. Integralną część Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią Ogólne warunki

zakupu i realizacji dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów

Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust.

1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w

SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych

postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w zakresie zadań nr 1 – 6. Aukcja zostanie przeprowadzona,

jeżeli w postępowaniu w zakresie zadania złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz.

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 060-112594
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/08/2017
Czas lokalny: 13:15
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/10/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/08/2017
Czas lokalny: 13:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/08/2017