Supplies - 320474-2022

Submission deadline has been amended by:  335269-2022
15/06/2022    S114

Poland-Lublin: Disposable gloves

2022/S 114-320474

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Postal address: ul. Staszica 16
Town: Lublin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 20-081
Country: Poland
Contact person: Paulina Osetek
E-mail: posetek@spsk1.lublin.pl
Telephone: +48 815344610
Internet address(es):
Main address: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Address of the buyer profile: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Additional information can be obtained from another address:
Official name: SPSK1, ul. Staszica 14, Lublin, Dział ds. Zamówień Publicznych
National registration number: PL
Postal address: ul. Staszica 16
Town: Lublin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 20-081
Country: Poland
Contact person: Dagmara Samuła
E-mail: dsamula@spsk1.lublin.pl
Internet address(es):
Main address: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Address of the buyer profile: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic diagnostycznych niesterylnych

Reference number: EO/EZ-2722/XXX/22
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa rękawic diagnostycznych niesterylnych.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 1-3 do SWZ.

4. Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych.

5. Zamawiający wymaga aby: termin ważności na dostarczany przedmiot zamówienia wynosił min. 12 miesięcy licząc od daty dostawy towaru do siedziby Zamawiającego.

6. Szczegółowe dane bezwzględnie wymagane do właściwej identyfikacji wyrobu winny być umieszczone w każdym

(lub na każdym) opakowaniu oraz na opakowaniu zewnętrznym, i muszą zawierać co najmniej:

a) nazwę handlową,

b) oznakowanie rozmiaru rękawic,

c) numer serii,

d) datę / termin ważności.

e) każde pojedyncze opakowanie musi zawierać instrukcje użytkowania w języku polskim.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Kliniki SPSK Nr 1

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka, zakażeń, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne - 2 400 op.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Kliniki SPSK Nr 1

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne - 50 000 op.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Kliniki SPSK Nr 1

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe - 20 000 op.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zadanie 1,2,3:

a) wyniki badań jednostki niezależnej potwierdzające odporność chemiczną zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 oraz

odporność na cytostatyki zgodnie z ASTM D6978

b) raport z badań producenta potwierdzający zgodność z normą EN 455, zawierający co najmniej informacje wymagane

normatywnie oraz pieczęć producenta wraz z podpisem osoby wystawiającej dokument i datą jego utworzenia.

c) katalogi

Próbki do zadań wymienionych poniżej w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu próbek do niniejszego postępowania.

a) dla Zadania Nr 1 – rozm. S – 1 op.

- rozm. M – 1 op.

- rozm. L – 1 op.

- rozm. XL – 1 op.

b) dla Zadania nr 2 – rozm. XS – 1 op.

- rozm. S - 1 op.

- rozm. M – 1 op.

- rozm. L – 1 op.

- rozm. XL – 1 op.

c) dla zadania nr 3 - rozm. XS – 1 op.

- rozm. S - 1 op.

- rozm. M – 1 op.

- rozm. L – 1 op.

- rozm. XL – 1 op.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa w przypadku:

a) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę taką jaka została ustalona w niniejszej umowie,

b) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.,

d) wprowadzenia nowej technologii lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy,

e) wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji lub wycofanie z obrotu lub wstrzymanie w obrocie asortymentu objętego niniejszą umową (Zamawiający dopuszcza jego zastąp

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/07/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/07/2022
Local time: 09:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy. Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem Systemu przy użyciu certyfikatów niekwalifikowanych dwóch Użytkowników Wewnętrznych. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes UZP
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/06/2022