Supplies - 320547-2022

15/06/2022    S114

Hungary-Budapest: Diagnostic agents

2022/S 114-320547

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
National registration number: 15598347241
Postal address: Keleti Károly Utca 24.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1024
Country: Hungary
Contact person: Pálmai Réka
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Telephone: +36 303114830
Fax: +36 13369479
Internet address(es):
Main address: https://www.nebih.gov.hu/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000707662022/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000707662022/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Élelmiszerbiztonság

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Szarvasmarha tuberkulin beszerzése

Reference number: EKR000707662022
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Szarvasmarha állományok intradermális tuberkulin vizsgálatához szükséges tuberkulin beszerzése

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1107 Budapest, Szállás u. 8.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

II.2.4)Description of the procurement:

Ajánlatkérő az alábbi tuberkulinokat az alábbi mennyiségben és kiszerelésben kívánja beszerezni:

Madár (avian) tuberkulin 2 ml-es kiszerelés: 10 000 db + 3 000 db opciós mennyiség

Szarvasmarha (bovin) tuberkulin 5 ml-es kiszerelés: 25 200 db + 7 560 db opciós mennyiség

Szarvasmarha (bovin) tuberkulin 2 ml-es kiszerelés: 13 200 db + 3 960 db opciós mennyiség

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/02/2023
End: 28/08/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Madár (avian) tuberkulin 2 ml-es kiszerelés: 3 000 db opciós mennyiség

Szarvasmarha (bovin) tuberkulin 5 ml-es kiszerelés: 7 560 db opciós mennyiség

Szarvasmarha (bovin) tuberkulin 2 ml-es kiszerelés: 3 960 db opciós mennyiség

Ajánlatkérő az opciós mennyiség szállítására vonatkozó megrendelését a szerződés határozott időtartamának lejárta előtt legkésőbb 60 nappal köteles Nyertes Ajánlattevőnek megküldeni. A megrendelés teljesítési határideje az annak megküldésétől számított 60 nap.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.

Igazolási mód:

1. Előzetesen igazolás:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.

2. Utólagos igazolás:

A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-ka) és kc)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek az Alkr. 8. §, 10.§, 12-16. § szerint kell igazolnia, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan - elektronikus űrlap kitöltésével - meg kell neveznie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Irányadó a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 74. § (1) bekezdése, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ok, és a Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a Kbt. 65. § (12) bekezdése.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb, tuberkulin szállítására vonatkozó referenciáinak ismertetése az alábbiak szerint:

Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő ÉV/HÓ/NAP megjelöléssel), a szállítás mennyiséget (ml), valamint a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, a referenciát nyújtó személy nevét, elérhetőségét, a szerződés tárgyát, oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Az ismertetést a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell benyújtani. A minimumkövetelményként előírtak több referenciával is igazolhatók.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6) - (8) bekezdéseiben, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 2-7.§-ában foglaltak, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a Kbt. 65. § (12) bekezdése.

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, tehát Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa pontjának kitöltését.

Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Ajánlatkérő az EEKD-t az EKR-ben elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére, ezért a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Minimum level(s) of standards possibly required:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetésének folytatása:

A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M/1. pontban előírt referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

A dokumentumok a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be, irányadó továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése és 65. § (12) bekezdése.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, tuberkulinok szállítására vonatkozó referenciát, melynek során legalább 75 000 ml mennyiségű tuberkulin szállítása történt.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Vevő fizetési kötelezettségét - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) -(2) bekezdéseivel és a Kbt. 135. § (1) bekezdésével összhangban - a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással teljesíti Eladó bankszámlájára. Irányadó továbbá az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 2023 évben két számla, 2024 évben két számla a szállítások szerint (a számlán részletezve kérjük feltüntetni a kiszereléseket)

Az opció keretére történő megrendelés esetén annak ellenértékéről a leszállítást követően további részszámla nyújtható be.

Irányadó a Kbt. 27/A. §-a, illetve a Kbt. 135. § (5) - (6) rendelkezései.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/07/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/07/2022
Local time: 13:00
Place:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben (https://ekr.gov.hu).

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben (https://ekr.gov.hu). Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus

közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a, illetve a Kbt. 68. §-a

tartalmazza.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus

közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint. A 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció -ha a törvény eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.

2.) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 3.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. és a Kbt. 41. §-a tartalmaznak

. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül

küld meg ajánlattevők részére. 4.) A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési

dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az

Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi

határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg. 5.) Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési

dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatot e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. 6.) Az

ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 7.)

Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI.29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu). Az

EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; 8.) Az ajánlathoz csatolni kell:-

felolvasólap (elektronikus űrlap formájában) - nyilatkozat a Kbt.66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (elektronikus űrlap); - kitöltött

egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD-t) a Kbt. 67. § szerint (elektronikus űrlap); - az ajánlatot aláíró(k),

kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat

esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját; - elektronikus űrlapon tett nyilatkozat

folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges

nyilatkozat is csatolandó; - amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az Ajánlattevő

illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által kiállított EEKD-t figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésére; - azon

alvállalkozók tekintetében, akik az alkalmasság igazolásában nem vesznek részt, be kell nyújtani a nyilatkozatot a Kbt.67.§(4)

bekezdésére vonatkozóan; - ajánlattevő EEKD-ban foglalt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozóan, amelyben meg kell

jelölnie: - a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező)alvállalkozót kíván

igénybe venni; - az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat; - szakmai

ajánlatot a kiegészítő dokumentációban foglaltak szerint - további, a közbeszerzési dokumentumban meghatározott,Kbt. szerinti

nyilatkozatokat;

Részhatáridő(k)

Eladó a tuberkulinok alapmennyiségét az alábbi kiszerelésben, mennyiségben és teljesítési határidőig köteles átadni:

2023. február 15.:

madár (avian) tuberkulin 2 ml: 2500 db

szarvasmarha (bovin) tuberkulin 5 ml: 6300 db

szarvasmarha (bovin) tuberkulin 2 ml: 3300 db

2023. augusztus 24.:

madár (avian) tuberkulin 2 ml: 2500 db

szarvasmarha (bovin) tuberkulin 5 ml: 6300 db

szarvasmarha (bovin) tuberkulin 2 ml: 3300 db

2024. február 15.:

madár (avian) tuberkulin 2 ml: 2500 db

szarvasmarha (bovin) tuberkulin 5 ml: 6300 db

szarvasmarha (bovin) tuberkulin 2 ml: 3300 db

2024. augusztus 28.:

madár (avian) tuberkulin 2 ml: 2500 db

szarvasmarha (bovin) tuberkulin 5 ml: 6300 db

szarvasmarha (bovin) tuberkulin 2 ml: 3300 db

A részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés szerint megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ajánlatkérő ez alapján megállapította, hogy a beszerzés tárgya nem bontható részekre, mivel a kétfajta termék gazdasági és funkcionális egységet képez, tekintettel arra, hogy kétféle készítményt differenciál diagnosztikai célból, ugyanazon állaton, egy időben kell alkalmazni, szakmailag helytelen különböző gyártók, különböző minőségügyi rendszerében felszabadított készítmények egyidejű használata. Az állatgyógyászati készítményeket az adott készítmény használati utasítása szerint kell alkalmazni. A szimultán próbánál mindig a saját másik készítmény használatát írják elő a gyártók.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § alapján. VI.3. Folytatás: 9.) A késedelmi kötbér mértéke a késedelem beálltától kezdődően késedelmes naptári naponként a késedelmes teljesítéssel érintett mennyiségű termék nettó ellenértékének 1 %-a.

Amennyiben az Eladó késedelme a 30 naptári napot meghaladja, az súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Vevő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Eladó a neki felróható hibás teljesítés esetén köteles a hibás teljesítéssel érintett terméket a hiba Vevő általi jelzésétől számított 30 napon belül kicserélni, amely időtartamra Vevő a VI.2.) pont szerinti késedelmi kötbérre jogosult. Amennyiben Eladó a hibás terméket a hiba jelzésétől számított 30 napon belül nem cseréli ki, az súlyos szerződésszegésnek minősül, a Vevő - késedelmi kötbér érvényesítése nélkül - hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett termék nettó ellenértékének 30 %-a. Amennyiben az Eladó hibájából, neki felróható okból a jelen szerződés teljesítése ellehetetlenül, Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a meghiúsult mennyiség nettó ellenértéke 30%-ának megfelelő összeg.

10.) FAKSZ: dr. Csendes Richárd, Lajstromszáma: 00015. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30.§ (4) bekezdés szerinti szigorúbb követelmények: M/1. pont. 11.

) Érték. mód: Legalacsonyabb ár. 12.)

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot jelen eljárásban alkalmazza. Az ajánlatkérő

eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája

olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 13.) Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban megjelölt 1 hónap alatt 30 napot ért. 14.) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött.

15.) A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmes

illetve a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítését kizárja. 16.) Hiánypótlás: a Kbt. 71. §-a szerint; új gazdasági szereplő

hiánypótlással eljárásba történő bevonása esetén Ajánlatkérő 1 alkalommal rendel el újabb hiánypótlást. 17.) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához. 18.) AK a II.2.7. pontban megjelölt kezdő időpontot kizárólag az EKR sajátosságaira tekintettel adta meg, a szerződés kezdő időpontja jelen eljárás lefolytatását követően a szerződés mindkét fél általi aláírásától válik hatályossá. 19.) Ártáblázat: A műszaki megfelelőség igazolása tekintetében ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a gyártót, a készítmény nevét, adott esetben a cikkszámát, illetve a kiszerelési egységet (gyűjtőcsomagolást). 20. ) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/06/2022