Supplies - 320640-2022

15/06/2022    S114

Poland-Szczecin: Diagnostic agents

2022/S 114-320640

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
National registration number: 8512537954
Postal address: ul. Arkońska 4
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 71-455
Country: Poland
Contact person: Barbara Pawłowska
E-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl
Telephone: +48 918139076
Fax: +48 918139079
Internet address(es):
Main address: www.spwsz.szczecin.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/spwsz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/spwsz
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w SzczecinieKrajowy
National registration number: 8512537954
Postal address: ul. Arkońska 4
Town: Szczecin
Postal code: 74-455
Country: Poland
Contact person: Barbara Pawłowska
Telephone: +48 918139076
E-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl
Fax: +48 918139079
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Internet address(es):
Main address: www.spwsz.szczecin.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa pasków do glukometrów, materiału kontrolnego, nakłuwaczy jednorazowych wraz z dzierżawą glukometrów i oprogramowania zarządzającego oraz integracją z LIS/HIS dla SPWSZ w Szczecinie w dwóch lok

Reference number: EP/220/33/2022
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa pasków do glukometrów, materiału kontrolnego, nakłuwaczy jednorazowych wraz z dzierżawą glukometrów i oprogramowania zarządzającego oraz integracją z LIS/HIS dla SPWSZ w Szczecinie w dwóch lokalizacjach: Szczecin ul. Arkońska i Szczecin Zdunowo ul. A. Sokołowskiego 11

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1/1A/1B do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie z siedzibą przy ulicy Arkońskiej 4, 71-455 Szczecin, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz załącznik nr 1A i 1B do SWZ. Zamówienie składa się z 5 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry jakościowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1.W stosunku całości przedmiotu zamówienia udzielanego w niniejszym postępowaniu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy („Opcja”).

2. Przedmiotem Opcji będą dostawy asortymentu, tożsame z opisanymi w załączniku nr 1 do SWZ i wycenione przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym część oferty.

3. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, może zostać zlecona dostawa wszystkich, niektórych lub jednego asortymentu wskazanego i wycenionego przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym część Oferty.

4. Okoliczności skorzystania z Opcji: wykorzystanie ilości wyrobów ujętych w ramach zamówienia podstawowego w trakcie trwania Umowy (nie później niż 7 dni przed zakończeniem okresu jej obowiązywania), z uwagi na zwiększenie ilości wykonywanych przez Zamawiającego świadczeń medycznych.

5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości określonej w załączniku nr 1 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów zawarte w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym część oferty.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/07/2022
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/07/2022
Local time: 09:00
Place:

Szczecin, ul. Arkońska 4, w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, I piętro, pokój 227, POLSKA

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2025

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, następować będzie przy użyciu platformy SmartPzp dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/spwsz.

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust.1–4 PZP.

3. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci: kart katalogowych lub folderów lub ulotek informacyjnych lub kart technicznych potwierdzających zgodność z rzeczywistością oświadczeń Wykonawcy dotyczących parametrów podlegających ocenie w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert oraz opisujących oferowany przez Wykonawcę asortyment.

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia terminie 3 dni, aktualnego na dzień złożenia oświadczenia Wykonawcy na formularzu JEDZ o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

5. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 8 i 10 PZP oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. oszczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835, dalej – Specustawa ws. Ukrainy).

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia:

a) informacji z KRK w zakresie:

— art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,

— art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP;

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP;

e) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu JEDZ.

7. Szczególne uregulowania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa pkt 9.5.-9.8. SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP, tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/06/2022