Works - 32072-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Prague: Sewage treatment works

2022/S 015-032072

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Česká rozvojová agentura
National registration number: 75123924
Postal address: Nerudova 257/3
Town: Praha 1
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 118 00
Country: Czechia
Contact person: Osoba pověřená dle § 43 odst. 1 ZZVZ - Pyramida CS s.r.o.
E-mail: radek.meluzin@pyramidacs.cz
Telephone: +420 274860055
Internet address(es):
Main address: http://www.czechaid.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/czechaid

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Výstavba čistírny odpadních vod Briceni

II.1.2)Main CPV code
45232421 Sewage treatment works
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZZZZ Extra-Regio NUTS 3
II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

V rámci plnění předmětu zakázky zhotovitel provede výstavbu čistírny odpadních vod v Briceni v Moldavsku a další související činnosti.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 28/02/2023
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2019/S 151-371545

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
23/12/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Ircon, s.r.o.
National registration number: 27102246
Postal address: Rybalkova 1433/14
Town: Praha 2
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 120 00
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: EKOSYSTEM spol. s r.o.
National registration number: 44851804
Postal address: Tylovická 490/32
Town: Praha 5
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 155 21
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 54 108 688.31 CZK

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45232421 Sewage treatment works
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZZZZ Extra-Regio NUTS 3
VII.1.4)Description of the procurement:

V rámci plnění předmětu zakázky zhotovitel provede výstavbu čistírny odpadních vod v Briceni v Moldavsku a další související činnosti.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 28/02/2023
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 54 108 688.31 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Ircon, s.r.o.
National registration number: 27102246
Postal address: Rybalkova 1433/14
Town: Praha 2
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 12000
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: EKOSYSTEM spol. s r.o.
National registration number: 44851804
Postal address: Tylovická 490/32
Town: Praha 5
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 155 21
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Důvodem sjednání tohoto Dodatku č. 2 je úprava rozsahu prací a rozpočtu ve vztahu k úpravám Projektu. Potřeba úpravy Smlouvy a jejích příloh vznikla z nutnosti zohlednění změn v objemu i obsahu prací v souladu s moldavskou legislativou a se skutečnostmi zjištěnými na stavbě v rámci zpracování „Dokumentace realizační, výrobní, technologické postupy“. V této souvislosti se strany dohodly na čerpání plnění v roce 2020 ve výši 25.379.555,37 Kč oproti plánovanému čerpání 30.024.662,14 Kč a zohlednění rozpočtu pro rok 2021 ve výši 18.958.569,03 Kč, 2022 ve výši 3.866.912,41 Kč a 2023 ve výši 135.750,00 Kč.

Tento dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ale jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na interoperabilitu se stávajícím zařízením a instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a změna v osobě

dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Dále se jedná o změny původního předmětu plnění, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat a zároveň tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Změna materiálů a dílčího konstrukčního řešení s ohledem na stavební předpisy a požadavky v Moldávii, které byly obsaženy v dokumentaci pro stavební povolení, ale nebyly v dokumentaci pro výběr zhotovitele - odstranění nesouladu. Dále došlo k materiálové záměně např. výrobků z kompozitu, za výrobky z nerezi nebo pozinku - zohlednění dostupnosti materiálů a technologie v místě realizace. Navrženou změnou se zvýší realizovatelnost v místě příjemce projektu. Dále na základě realizační a dílenské dokumentace dochází ke zvýšení kvality, životnosti a bezpečnosti díla i za cenu zvýšení investičních nákladů.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 48 498 575.00 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 54 108 688.31 CZK