Supplies - 32079-2022

21/01/2022    S15

Poland-Łódź: Computer equipment and supplies

2022/S 015-032079

Prior information notice

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Łódzki
National registration number: PL 724-000-32-43
Postal address: ul. Narutowicza 68
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-136
Country: Poland
Contact person: Sebastian Rudziński
E-mail: bzp@uni.lodz.pl
Telephone: +48 426354353
Fax: +48 426354326
Internet address(es):
Main address: www.uni.lodz.pl
Address of the buyer profile: https://www.bip.uni.lodz.pl/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Uczelnia Publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa systemu kopii bezpieczeństwa i serwerów bazodanowych na potrzeby jednostek organizacyjnych UŁ

II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa systemu kopii bezpieczeństwa i serwerów bazodanowych na potrzeby jednostek organizacyjnych UŁ

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa systemu kopii bezpieczeństwa

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
48610000 Database systems
48710000 Backup or recovery software package
48731000 File security software package
48732000 Data security software package
48820000 Servers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia bedzie dostawa systemu kopii bezpieczeństwa na potrzeby jednostek organizacyjnych UŁ

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 000 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie art. 31 ust. 2 ustawy Zamawiający przy dostawie przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada informacji czy przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednakże Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości na obecnym czasie.

II.2.14)Additional information

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 2/3/4 kwartale 2022r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa serwerów bazodanowych na potrzeby jednostek organizacyjnych UŁ

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
48610000 Database systems
48710000 Backup or recovery software package
48731000 File security software package
48732000 Data security software package
48820000 Servers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia bedzie dostawa serwerów bazodanowych na potrzeby jednostek organizacyjnych UŁ

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 000 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie art. 31 ust. 2 ustawy Zamawiający przy dostawie przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada informacji czy przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednakże Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości na obecnym czasie.

II.2.14)Additional information

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 2/3/4 kwartale 2022r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa klastra serwerowego na potrzeby jednostki organizacyjnej UŁ

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
48610000 Database systems
48710000 Backup or recovery software package
48731000 File security software package
48732000 Data security software package
48820000 Servers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia bedzie dostawa klastra serwerowego na potrzeby jednostki organizacyjnej UŁ

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 000 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie art. 31 ust. 2 ustawy Zamawiający przy dostawie przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada informacji czy przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednakże Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości na obecnym czasie.

II.2.14)Additional information

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 2/3/4 kwartale 2022r.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
06/05/2022

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunki zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki zgodnie z dokumentami zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.5)Scheduled date for start of award procedures:

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: a
Town: a
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale IX Ustawy Pzp. 2) Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 3) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 4) Odwołanie przysługuje na: a. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp; 5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej. 7) Odwołanie wnosi się w terminie: a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 7)a. 8) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7) lit. a. i b. SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 10) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 11) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 12) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 13) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022