Supplies - 320814-2022

15/06/2022    S114

Hrvatska-Koprivnica: Dijagnostička sredstva

2022/S 114-320814

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije
Nacionalni registracijski broj: 12878651060
Poštanska adresa: Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10
Mjesto: Koprivnica
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marina Gašparić
E-pošta: javna.nabava@zzjz-kkz.hr
Telefon: +385 48655116
Telefaks: +385 48655102
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.zzjz-kkz.hr/
Adresa profila kupca: https://www.zzjz-kkz.hr/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0023650
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Laboratorijski testovi za molekularnu dijagnostiku SARS-CoV-2

Referentni broj: 17/2022 NVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33694000 Dijagnostička sredstva
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Laboratorijski testovi za molekularnu dijagnostiku SARS-CoV-2, sukladno troškovniku s tehničkim specifikacijama koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Nabava obuhvaća isporuku robe i edukaciju osoblja o korištenju kitova.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 700 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

RT-PCR kitovi za detekciju SARS-CoV-2

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33694000 Dijagnostička sredstva
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Kitovi(testovi) se isporučuju u Službu za mikrobiologiju na adresi Željka Selingera 1, Koprivnica

II.2.4)Opis nabave:

Testovi za detekciju SARS-CoV-2 RT-PCR metodom sukladno troškovniku s tehničkim specifikacijama.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: maksimalno 10 bodova
Cijena - Ponder: maksimalno 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Kitovi za ekstrakciju nukleinskih kiselina

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33694000 Dijagnostička sredstva
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Kitovi (testovi) se isporučuju u Službu za mikrobiologiju na adresu Željka Selingera 1, Koprivnica

II.2.4)Opis nabave:

Kitovi za ekstrakciju nukleinskih kiselina sukladno troškovniku s tehničkom specifikacijom

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: maksimalno 10 bodova
Cijena - Ponder: maksimalno 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 200 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 11/07/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 11/07/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, Koprivnica

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/06/2022