Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 320817-2019

10/07/2019    S131

Belgija-Bruxelles: Tehnička pomoć za osiguravanje optimalnih performansi tehničkih sustava zgrada u skladu s Direktivom o energetskoj učinkovitosti zgrada

2019/S 131-320817

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Energy
Poštanska adresa: Rue Demot 24
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: ENER-C3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4955
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4955
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Energetska učinkovitost

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tehnička pomoć za osiguravanje optimalnih performansi tehničkih sustava zgrada u skladu s Direktivom o energetskoj učinkovitosti zgrada

Referentni broj: ENER/C3/2019-468/02
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog ugovora o pružanju usluga pružanje tehničke pomoći službama Europske komisije za razvoj i širenje tehničkih smjernica, čiji je cilj: podržati učinkovito uspostavljanje i provedbu zahtjeva za tehničke sustave zgrada; podržati učinkovitu procjenu i dokumentiranje učinkovitosti sustava u odnosu na članak 8. stavak 1. Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada (Energy Performance of Buildings Directive-EPBD) i članak 8. stavak 9. EPBD-a; podržati učinkovito tehničko razumijevanje sposobnosti BACS-a u skladu s člankom 14. stavkom 4. i člankom 15. stavkom 4. EPBD-a, posebno one koje se odnose na komparativnu analizu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 275 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Opis nabave:

1. zadatak: Pregled zahtjeva za tehničke sustave zgrada (definicija i provedba) i drugih relevantnih mjera i inicijativa, utvrđivanje dobrih praksi;

2. zadatak: Utvrđivanje i ocjena mogućih zahtjeva za tehničke sustave zgrada;

3. zadatak: Mogući pristupi za provedbu zahtjeva za tehničke sustave zgrada i ocjena i dokumentacija učinkovitosti sustava;

4. zadatak: Tehničke smjernice za uspostavu i provedbu zahtjeva za tehničke sustave zgrada i za ocjenu i dokumentaciju učinkovitosti sustava;

5. zadatak: Tehničke smjernice za djelotvorno razumijevanje sposobnosti BACS-a u okviru EPBD-a;

6. zadatak: Širenje, uključujući savjetovanje dionika.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 275 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Radni program Obzor 2020. za 2018.–2020.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 02/09/2019
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 03/09/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Ponude se otvaraju u 11:00 na adresi Rue de Mot 24, Directorate-General for Energy, unit C3, 1040-Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ponuditelji mogu sudjelovati na sastanku, ali ih može predstavljati samo 1 osoba. Na kraju javnog otvaranja ponuda, predsjedatelj odbora za otvaranje ponuda objavit će ime ponuditelja i odluku o prihvatljivosti svake zaprimljene ponude. Cijene navedene u ponudama neće biti objavljene.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/07/2019