Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 320817-2019

10/07/2019    S131

België-Brussel: Technische bijstand die de optimale prestatie garandeert van technische bouwsystemen in overeenstemming met de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen

2019/S 131-320817

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Energy
Postadres: Rue Demot 24
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: ENER-C3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4955
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4955
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: energie-efficiëntie.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische bijstand die de optimale prestatie garandeert van technische bouwsystemen in overeenstemming met de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen

Referentienummer: ENER/C3/2019-468/02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze dienstenovereenkomst is het verlenen van technische bijstand aan de diensten van de Europese Commissie voor de ontwikkeling en verspreiding van technische richtlijnen met betrekking tot de ondersteuning van een effectieve vaststelling en handhaving van technische bouwsysteemvereisten; ondersteuning van een effectieve beoordeling en documentatie van systeemprestaties met betrekking tot artikel 8, leden 1 en 9, van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen; ondersteuning van een effectief technisch inzicht in de capaciteiten van de automatiserings- en controlesystemen overeenkomstig artikel 14, lid 4, en artikel 15, lid 4, van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen, met name diegene die betrekking hebben op benchmarking.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 275 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Taak 1: overzicht van de vereisten van technische bouwsystemen (definitie en handhaving) en andere relevante maatregelen en initiatieven, identificatie van goede praktijken;

taak 2: identificatie en beoordeling van de mogelijke vereisten van technische bouwsystemen;

taak 3: mogelijke aanpak voor de handhaving van de vereisten van technische bouwsystemen en de beoordeling en documentatie van systeemprestaties;

taak 4: technische richtlijnen voor het vaststellen en handhaven van de vereisten van technische bouwsystemen, alsmede voor de beoordeling en documentatie van systeemprestaties;

taak 5: technische richtlijnen voor een effectief inzicht in de capaciteiten van de automatiserings- en controlesystemen overeenkomstig de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen;

taak 6: verspreiding, met inbegrip van raadpleging van belanghebbenden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 275 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

H2020-werkprogramma 2018-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/09/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

de inschrijvingen zullen worden geopend om 11:00 te Rue de Mot 24, Directorate-General for Energy, unit C3, 1040 Brussels, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

inschrijvers mogen de vergadering bijwonen, maar mogen slechts door 1 persoon worden vertegenwoordigd. Aan het einde van de opening zal de voorzitter van het openingscomité de namen meedelen van de inschrijvers en de beslissing betreffende de ontvankelijkheid van elke ontvangen inschrijving. De in de inschrijvingen vermelde prijzen worden niet bekendgemaakt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/07/2019