Usługi - 320817-2019

10/07/2019    S131

Belgia-Bruksela: Pomoc techniczna na rzecz zapewnienia optymalnej wydajności systemów technicznych budynków na mocy Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

2019/S 131-320817

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Energy
Adres pocztowy: Rue Demot 24
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: ENER-C3-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4955
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4955
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: efektywność energetyczna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pomoc techniczna na rzecz zapewnienia optymalnej wydajności systemów technicznych budynków na mocy Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Numer referencyjny: ENER/C3/2019-468/02
II.1.2)Główny kod CPV
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej umowy o usługi jest zapewnienie wsparcia technicznego na rzecz Komisji Europejskiej w zakresie opracowania i rozpowszechniania wytycznych technicznych, które mają na celu: wsparcie skutecznego wdrożenia wymogów technicznych budynków; wsparcie skutecznej oceny i dokumentacji wydajności systemu w odniesieniu do artykułu 8(1) Dyrektywy i artykułu 8(9) Dyrektywy oraz wsparcie skutecznego zrozumienia technicznego możliwości bojlerów i klimatyzacji w odniesieniu do artykułu 14(4) i 15(4) Dyrektywy w szczególności tych odnoszących się do danych porównawczych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 275 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1: Ocena wymogów systemów technicznych budynków (definicja i wdrożenie) oraz innych stosownych środków i inicjatyw, identyfikacja dobrych praktyk;

Zadanie 2: Identyfikacja i ocena możliwych wymogów systemów technicznych budynków;

Zadanie 3: Możliwe podejścia w zakresie wdrożenia wymogów systemów technicznych budynków oraz ocena i dokumentacja wyników systemu;

Zadanie 4: Wytyczne techniczne na potrzeby ustanowienia i wdrożenia wymogów systemów technicznych budynków oraz na potrzeby oceny wydajności systemu i dokumentacji;

Zadanie 5: Wytyczne techniczne na potrzeby skutecznego zrozumienia możliwości bojlerów i klimatyzacji na mocy Dyrektywy;

Zadanie 6: Rozpowszechnianie wyników, w tym konsultacje z interesariuszami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 275 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

program prac „Horyzont 2020” na lata 2018–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/09/2019
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/09/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:00 pod adresem Rue de Mot 24, Directorate-General for Energy, unit C3, 1040-Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

każdy oferent może być reprezentowany przez maksymalnie 1 osobę. Na zakończenie sesji otwarcia przewodniczący komisji poda nazwy oferentów oraz decyzję w sprawie dopuszczenia każdej ze złożonych ofert. Ceny zaproponowane w każdej otrzymanej ofercie nie będą ogłaszane.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2019