Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice începând de astăzi, 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Servicii - 320817-2019

10/07/2019    S131

Belgia-Bruxelles: Asistență tehnică pentru asigurarea performanței optime a sistemelor tehnice de construcție în temeiul Directivei privind performanța energetică a clădirilor

2019/S 131-320817

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Energy
Adresă: Rue Demot 24
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: ENER-C3-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4955
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4955
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Eficiență energetică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Asistență tehnică pentru asigurarea performanței optime a sistemelor tehnice de construcție în temeiul Directivei privind performanța energetică a clădirilor

Număr de referinţă: ENER/C3/2019-468/02
II.1.2)Cod CPV principal
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestui contract de servicii este furnizarea de asistență tehnică serviciilor Comisiei Europene pentru elaborarea și diseminarea orientărilor tehnice, care vizează: sprijinirea creării și aplicării eficiente a cerințelor tehnice aferente sistemului de clădiri; sprijinirea evaluării și a documentării eficiente a performanței sistemului, în raport cu articolul 8 alineatul (1) din Directiva privind performanța energetică a clădirilor și cu articolul 8 alineatul 9 din Directiva privind performanța energetică a clădirilor; sprijinirea unei înțelegeri tehnice eficiente a capacităților BACS în temeiul articolului 14 alineatul (4) și al articolului 15 alineatul (4) din Directiva privind performanța energetică a clădirilor, în special cele referitoare la analiza comparativă.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 275 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sarcina 1: Revizuirea cerințelor sistemelor tehnice ale clădirilor (definiție și executare) și a altor măsuri și inițiative relevante, identificarea bunelor practici;

Sarcina 2: Identificarea și evaluarea posibilelor cerințe ale sistemelor tehnice ale clădirilor;

Sarcina 3: Abordări posibile pentru asigurarea respectării cerințelor sistemelor tehnice ale clădirilor și evaluarea și documentarea performanțelor sistemului;

Sarcina 4: Orientări tehnice pentru stabilirea și executarea cerințelor sistemelor tehnice ale clădirilor și pentru evaluarea și documentarea performanțelor sistemului;

Sarcina 5: Orientări tehnice pentru o înțelegere eficientă a capacităților BACS în temeiul Directivei privind performanța energetică a clădirilor;

Sarcina 6: Diseminare, inclusiv consultarea părților interesate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 275 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul de lucru Orizont 2020 2018-2020

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 02/09/2019
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/09/2019
Ora locală: 11:00
Locul:

Ofertele vor fi deschise la ora 11:00 la adresa Rue de Mot 24, Directorate-General for Energy, unit C3, 1040-Brussels, BELGIA

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanții pot participa la ședință, însă pot fi reprezentați de maximum 1 persoană. La finalul ședinței de deschidere, președintele comisiei de deschidere va prezenta numele ofertanților și decizia referitoare la admisibilitatea fiecărei oferte primite. Prețurile menționate în oferte nu vor fi comunicate.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/07/2019