Dostawy - 321062-2020

09/07/2020    S131

Polska-Gdańsk: Komputery osobiste

2020/S 131-321062

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Gdański
Adres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Rola, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk,ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 112, I piętro
E-mail: ewa.rola@ug.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ug.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa komputera stacjonarnego pełniącego rolę stacji roboczej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Numer referencyjny: J711.291.1.22.2020.ER
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30213000-5 (komputery osobiste).

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera stacjonarnego pełniącego rolę stacji roboczej, zwanej dalej „sprzętem”, dla Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Miejsce dostawy sprzętu: Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska, Zespół Chemometrii Środowiska, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk, p. G312.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 12 066.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy sprzętu: Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska, Zespół Chemometrii Środowiska, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk, p. G312, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30213000-5 (komputery osobiste).

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera stacjonarnego pełniącego rolę stacji roboczej, zwanej dalej „sprzętem”, dla Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Miejsce dostawy sprzętu: Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska, Zespół Chemometrii Środowiska, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk, p. G312, POLSKA.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

5. Zamawiający wymaga gwarancji producenta na sprzęt wymieniony w załączniku 1a do SIWZ – nie krótszej niż 24 miesiące. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert (opisane w rozdziale XIV SIWZ). Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zawarte są w § 7 projektu umowy – załączniku nr 5 do SIWZ.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania nie gorsze niż opisane przez Zamawiającego

W załączniku nr 1a do SIWZ, tj.:

1) dotyczy pozycji nr 5, pkt 1 tabeli z załącznika nr 1a do SIWZ: za usługę równoważną Zamawiający uzna usługę lub dedykowane oprogramowanie pozwalające na zdalne przechowywanie osobistych treści Użytkownika takich jak: dokumenty, notatki, kalendarze, przypomnienia. Usługa równoważna musi umożliwiać wymianę ww. opisanych dokumentów dla użytkowników korzystających z adresu https://www.icloud.com. Powyższa usługa musi być świadczona bezpłatnie, w trybie on-line, z dostępem do min. 5 GB przestrzeni na przechowywanie ww. materiałów,

2) dotyczy pozycji nr 5, pkt 2 tabeli z załącznika nr 1a do SIWZ: za usługę równoważną Zamawiający uzna usługę informatyczną lub dedykowane oprogramowanie pozwalające na nawiązanie połączenia video i audio dla osób korzystających z przenośnych urządzeń z systemem macOS.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy w zakresie ww. usług i norm spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy).

7. Zamawiający przewiduje ubieganie się o 0 % stawkę podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy z 11.3.2004 o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

8. Zamawiający informuje, że zakup będzie finansowany z NCN, tytuł projektu: „Opracowanie metod szacowania przekrojowego 9read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego”, nr umowy: UMO-2016/23/D/NZ7/03973.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji producenta / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: do 45 dni roboczych* od dnia podpisania umowy.

*Przez określenie „dni robocze” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od pracy u Zamawiającego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 060-143165
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: J711.291.1.22.2020.ER
Nazwa:

Dostawa komputera stacjonarnego pełniącego rolę stacji roboczej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Cortland Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7780043683
Adres pocztowy: ul. Zgoda 38
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-122
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 14 543.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 066.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy (art. 179–198).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2020