Dostawy - 321186-2020

09/07/2020    S131

Polska-Białogard: Urządzenia medyczne

2020/S 131-321186

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe w Białogardzie
Adres pocztowy: pl. Wolności 16–17
Miejscowość: Białogard
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 78-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Mazurkiewicz, Aneta Rek
E-mail: przetargi@powiat-bialogard.pl
Tel.: +94 3120979
Faks: +94 3120911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiat-bialogard.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla RCM w Białogardzie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpit ...

Numer referencyjny: IZR.272.4.2020
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa sprzętu medycznego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych, zakup i modernizacja sprzętu medycznego”. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu medycznego: Zestaw Endoskopowy z wyposażeniem w ilości 1 zestaw. W skład zestawu wchodzi: myjnia endoskopowa chemiczno-termiczna; procesor obrazu ze źródłem światła, wózek medyczny endoskopowy, monitor LCD 27 cali, Videokolonoskop szt. 2, Videogastroskop szt. 1, stacja komputerowa z drukarka kolorową, program do archiwizacji danych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry) znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 414 450.00 PLN / Najdroższa oferta: 414 450.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33195100 Monitory
30214000 Stacje robocze
30232100 Drukarki i plotery
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
33168100 Endoskopy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Użytkownika – Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie (ul. Szpitalna 7, 78-200 Białogard, POLSKA)

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup sprzętu medycznego – zestaw endoskopowy z wyposażeniem w ilości 1 zestaw. W skład zestawu wchodzi: myjnia endoskopowa chemiczno-termiczna szt. 1; procesor obrazu ze źródłem światła, wózek medyczny endoskopowy szt. 1, monitor LCD 27 cali szt. 1, Videokolonoskop szt. 2, Videogastroskop szt. 1, stacja komputerowa z drukarka kolorową, program do archiwizacji danych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne – jakość / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 089-211826
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: IZR.272.4.2020
Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla RCM w Białogardzie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpital..

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Endoelektronik.pl Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 5342536491
Adres pocztowy: Borkowa 12
Miejscowość: Brwinów
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 05-840
Państwo: Polska
Tel.: +48 227585148
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 414 691.49 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 414 450.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2020