Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 321209-2017

16/08/2017    S155

Дaния-Копенхаген: Информационни услуги и съдействие за посетителите и комуникационни дейности в Дома на Европа за Представителството на Европейската комисия и Европейския парламент в Копенхаген – PO/2017-10/COP

2017/S 155-321209

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Communication, Representation in Copenhagen — PO/2017-10/COP
Пощенски адрес: Gothersgade 115
Град: Copenhagen
код NUTS: DK011 Byen København
Пощенски код: 1123
Държава: Дания
Лице за контакт: Mr Thomas Thode
Електронна поща: comm-rep-dk-tenders@ec.europa.eu
Телефон: +453 3414029
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2817
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Информационни услуги и съдействие за посетителите и комуникационни дейности в Дома на Европа за Представителството на Европейската комисия и Европейския парламент в Копенхаген – PO/2017-10/COP.

Референтен номер: PO/2017-10/COP.
II.1.2)Основен CPV код
79420000 Услуги по управление
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Представителството търси услугите на квалифициран и опитен доставчик на услуги за осигуряване на обективни информационни услуги и съдействие за посетителите и комуникационните дейности в Дома на Европа.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 960 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DK011 Byen København
Основно място на изпълнение:

В Дома на Европа на Европейската комисия в Копенхаген, Дания.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. тръжните спецификации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 960 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковият договор се подновява автоматично 3 пъти за по 12 месеца всеки път, освен ако една от страните не получи официално уведомление за противното най-малко 3 месеца преди изтичането на текущия срок.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Корпоративни комуникационни действия.
II.2.14)Допълнителна информация

Максималният бюджет за този търг е 960 000 EUR за 4 години, без ДДС.

Европейска комисия: http://ec.europa.eu/denmark/

Европейски парламент: http://www.europarl.europa.eu/denmark

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/10/2017
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/10/2017
Местно време: 10:00
Място:

Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“, Представителство в Копенхаген.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

2 представители на оферта. Моля, изпратете имената на адреса за електронна поща, посочен в раздел I.1).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Град: Strasbourg Cedex
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +333 88172313
Факс: +333 88179062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/08/2017