Услуги - 321209-2017

16/08/2017    S155

Дaния-Копенхаген: Информационни услуги и съдействие за посетителите и комуникационни дейности в Дома на Европа за Представителството на Европейската комисия и Европейския парламент в Копенхаген – PO/2017-10/COP

2017/S 155-321209

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Communication, Representation in Copenhagen — PO/2017-10/COP
Пощенски адрес: Gothersgade 115
Град: Copenhagen
код NUTS: DK011 Byen København
Пощенски код: 1123
Държава: Дания
Лице за контакт: Mr Thomas Thode
Електронна поща: comm-rep-dk-tenders@ec.europa.eu
Телефон: +453 3414029
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2817
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Информационни услуги и съдействие за посетителите и комуникационни дейности в Дома на Европа за Представителството на Европейската комисия и Европейския парламент в Копенхаген – PO/2017-10/COP.

Референтен номер: PO/2017-10/COP.
II.1.2)Основен CPV код
79420000 Услуги по управление
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Представителството търси услугите на квалифициран и опитен доставчик на услуги за осигуряване на обективни информационни услуги и съдействие за посетителите и комуникационните дейности в Дома на Европа.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 960 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DK011 Byen København
Основно място на изпълнение:

В Дома на Европа на Европейската комисия в Копенхаген, Дания.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. тръжните спецификации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 960 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковият договор се подновява автоматично 3 пъти за по 12 месеца всеки път, освен ако една от страните не получи официално уведомление за противното най-малко 3 месеца преди изтичането на текущия срок.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Корпоративни комуникационни действия.
II.2.14)Допълнителна информация

Максималният бюджет за този търг е 960 000 EUR за 4 години, без ДДС.

Европейска комисия: http://ec.europa.eu/denmark/

Европейски парламент: http://www.europarl.europa.eu/denmark

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/10/2017
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/10/2017
Местно време: 10:00
Място:

Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“, Представителство в Копенхаген.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

2 представители на оферта. Моля, изпратете имената на адреса за електронна поща, посочен в раздел I.1).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Град: Strasbourg Cedex
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +333 88172313
Факс: +333 88179062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/08/2017