Usługi - 321209-2017

16/08/2017    S155

Dania-Kopenhaga: Usługi udzielania informacji i pomocy odwiedzającym oraz działania komunikacyjne w Domu Europejskim na rzecz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w Kopenhadze – PO/2017-10/COP

2017/S 155-321209

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Communication, Representation in Copenhagen – PO/2017-10/COP
Adres pocztowy: Gothersgade 115
Miejscowość: Copenhagen
Kod NUTS: DK011 Byen København
Kod pocztowy: 1123
Państwo: Dania
Osoba do kontaktów: Thomas Thode
E-mail: comm-rep-dk-tenders@ec.europa.eu
Tel.: +453 3414029
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2817
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi udzielania informacji i pomocy odwiedzającym oraz działania komunikacyjne w Domu Europejskim na rzecz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w Kopenhadze – PO/2017-10/COP

Numer referencyjny: PO/2017-10/COP.
II.1.2)Główny kod CPV
79420000 Usługi związane z zarządzaniem
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedstawicielstwo wymaga usług wykwalifikowanego i doświadczonego usługodawcy, który będzie świadczył usługi udzielania obiektywnych informacji i pomocy odwiedzającym oraz usługi o charakterze działań komunikacyjnych w Domu Europejskim.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 960 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DK011 Byen København
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dom Europejski Komisji Europejskiej w Kopenhadze, Dania.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 960 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

umowa ramowa będzie podlegała automatycznemu 3-krotnemu wznowieniu, każdorazowo na okres 12 miesięcy, o ile jedna ze stron nie otrzyma formalnego powiadomienia o nieprzedłużeniu umowy na co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu obowiązywania bieżącej umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: korporacyjne działania komunikacyjne.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Maksymalny budżet niniejszego zamówienia wynosi 960 000 EUR bez VAT na okres 4 lat.

Komisja Europejska: http://ec.europa.eu/denmark/

Parlament Europejski: http://www.europarl.europa.eu/denmark

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/10/2017
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Przedstawicielstwo w Kopenhadze.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

2 przedstawicieli każdego oferenta. Prosimy o przesłanie imion i nazwisk na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt I.1.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Adres internetowy: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Miejscowość: Strasbourg Cedex
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Tel.: +333 88172313
Faks: +333 88179062
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2017