Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 321210-2017

16/08/2017    S155

Italien-Ispra: Udbydelse af midlertidigt personale

2017/S 155-321210

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen
Postadresse: CSM 1 05/P001
By: Ispra VA
NUTS-kode: IT ITALIA
Postnummer: 21027
Land: Italien
Kontaktperson: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2806
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbydelse af midlertidigt personale.

Sagsnr.: OIB.02/PO/2017/032/769.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79600000 Rekrutteringstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter udbydelse af midlertidigt personale med henblik på håndtering af personalemangel i administration, vuggestue, dagplejeinstitution og kantine i anlægsområdet Ispra. Hensigten er at trække på midlertidigt personale på »medarbejderniveau« til småbørnspasning og tjenesteydelser inden for administration samt at trække på midlertidig arbejdskraft, der skal udføre ufaglært arbejde i forbindelse med catering.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ITC41 Varese
Hovedudførelsessted:

Ispra (Varese), Italien.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se beskrivelsen ovenfor i punkt II.1.4.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: EU's bevillinger til administration.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

— Tilbudsgiveren skal vedlægge sit bud samtlige dokumenter og oplysninger, der kræves i punkt III.1 »Betingelser for deltagelse« i denne bekendtgørelse, og som er angivet i bilag I »Tjekliste for dokumenter, som skal udfærdiges og fremlægges« til udbudsmaterialet.

— Tilbudsgiveren skal vedlægge en højtidelig erklæring, der er behørigt underskrevet og dateret, om, at vedkommende ikke befinder sig i nogen af de situationer, som ville udelukke denne fra deltagelse i en kontrakt tildelt af Den Europæiske Union. Den højtidelige erklæring skal have form som nedenstående skabelon i sin helhed: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

NB: Den valgte tilbudsgiver skal, for at undgå udelukkelse, vedlægge følgende dokumentation til støtte for den højtidelige erklæring inden underskrivelse af kontrakten.

NB: Sammenslutninger skal for hver individuel deltager vedlægge den højtidelige erklæring samt støttedokumenter og oplysninger i tilfælde af, at de tildeles kontrakten.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal fremlægge:

— kopi af regnskaber (balancer og driftsregnskaber) for de seneste 3 regnskabsår, hvor det årlige overskud før skat fremgår. Hvis tilbudsgiveren med gyldig grund ikke kan fremlægge disse, skal vedkommende vedlægge en erklæring om det årlige overskud før skat for de seneste 3 år. Hvis regnskabet eller erklæringen viser et gennemsnitligt tab over de seneste 3 år, skal tilbudsgiveren vedlægge anden dokumentation som bevis for sin finansielle og økonomiske kapacitet, såsom behørig garanti fra en tredjepart (f.eks. moderselskabet), erklæringer fra revisorer, statsautoriserede revisorer eller tilsvarende

— erklæring vedrørende samlet årlig omsætning i de seneste 3 regnskabsår

— erklæring vedrørende den specifikke årlige omsætning af relevans for denne kontrakt, som er opnået i løbet af de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at blive valgt skal tilbudsgiveren fremlægge bevis for en gennemsnitlig, specifik, årlig omsætning for de seneste 3 regnskabsår på mindst 500 000 EUR.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

— bevis for optagelse i erhvervs- og virksomhedsregisteret i overensstemmelse med bestemmelserne fastsat af den medlemsstat, hvor vedkommende er bosiddende

— bevis for 3 års erfaring eller mere med udbydelse af midlertidigt personale. Til det formål skal tilbudsgiveren fremlægge bevis i form af en liste over de vigtigste tjenesteydelser på området omfattet af denne kontrakt.

— bevis for, at tilbudsgiveren anvender certificeret kvalitetsledelse i overensstemmelse med den europæiske standard ISO EN 9001:2008 eller tilsvarende.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Med hensyn til kriteriet om 3 års erfaring skal tilbudsgiveren for at blive valgt bevise, at han har udbudt midlertidigt personale, der i gennemsnit pr. år har udført 20 000 timers arbejde i de seneste 3 år. Der skal fremlægges 3 referencer pr. år.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/10/2017
Tidspunkt: 17:30
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/10/2017
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Buddene vil blive åbnet på den følgende adresse: l'Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIEN.

Åbningen vil blive sendt via videokonference til Det Fælles Forskningscenter i Ispra på følgende adresse: via E. Fermi 2749 (bât. 66 — TP 660), 21027 Ispra VA, ITALIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Ved budåbningen kan der deltage 1 behørigt bemyndiget repræsentant pr. tilbudsgiver (pas eller id-kort skal forevises) enten i Bruxelles eller Ispra. Tilbudsgivere, der ønsker at deltage, skal skriftligt underrette afdeling OIB.02.002 (jf. kontaktoplysninger anført i punkt I.1) senest 2 hverdage inden åbningen af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Udbudsmaterialet og yderligere dokumenter (herunder spørgsmål og svar) kan downloades fra følgende internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2806

Interesserede parter bedes registrere sig via webstedet. De vil derpå blive underrettet af det offentlige indkøbssystem online om eventuelle tilgængelige opdateringer vedrørende denne opfordring til afgivelse af bud. Parter, som ikke er registrerede på webstedet, anmodes om at holde øje med det jævnligt. Kommissionen kan ikke gøres ansvarlig for tilbudsgivernes manglende opmærksomhed på de yderligere oplysninger om udbuddet på dette websted.

Webstedet vil blive opdateret jævnligt, og det er tilbudsgivernes ansvar at konsultere webstedet for opdateringer og ændringer i løbet af udbudsperioden.

Yderligere oplysninger om kontraktvilkår, kontraktforlængelser, betingelser for deltagelse osv. kan fås i udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på førnævnte websted. Der vil ikke blive udsendt en trykt udgave. OIB er »EMAS«-certificeret siden 2005 og anvender en miljøvenlig adfærd. EMAS er ordningen for miljøledelse og miljørevision, der er EU's frivillige ordning og bruges af organisationer til forbedring af deres miljøresultater.

2) I løbet af de 3 år efter indgåelse af kontrakten kan den kontraherende myndighed uden forudgående offentliggørelse af en kontraktmeddelelse gøre brug af forhandlingsproceduren i forhold til nye ydelser, som indebærer gentagelse af lignende ydelser, der i forvejen er pålagt den part, som har fået tildelt kontrakten af den kontraherende myndighed.

3) For yderligere oplysninger om deltagelse i udbud og om rækkefølgen af procedurer omkring offentlige indkøb ved OIB, se venligst »Vejledning for tilbudsgivere« og pjecen »Europa-Kommissionen som forretningspartner« tilgængelig via følgende link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dato, sagen er taget til efterretning. En klage indgivet til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/08/2017