Supplies - 32127-2022

21/01/2022    S15

Romania-București: Fertilisers and nitrogen compounds

2022/S 015-032127

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA ȘI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR
National registration number: RO33884604
Postal address: Strada: Mărăşti, nr. 61
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011464
Country: Romania
Contact person: Adina Ștefan
E-mail: secretariat@istis.ro
Telephone: +40 726302013
Fax: +40 0213184380
Internet address(es):
Main address: www.istis.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135267
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru de furnizare îngrășăminte, pesticide și semințe pentru activitatea de testare din cadrul Centrelor pentru Testarea Soiurilor, divizate pe loturi

Reference number: 1
II.1.2)Main CPV code
24400000 Fertilisers and nitrogen compounds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord-cadru de furnizare îngrășăminte, pesticide și semințe pentru activitatea de testare din cadrul Centrelor pentru Testarea Soiurilor, divizate pe loturi cu caracter repetitiv, prevăzute cu limite minime și maxime pentru o perioadă de 24 luni.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 10 605 146.95 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
24400000 Fertilisers and nitrogen compounds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO România
Main site or place of performance:

LISTA CTS-uri pentru livrare

II.2.4)Description of the procurement:

Caietului de sarcini îngrășăminte chimice LOT 1 nr. 128/10.01.2022

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 081 859.30 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Produsele cuprinse în LOT 1 se vor oferta integral.

II.2)Description
II.2.1)Title:

PESTICIDE

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
24451000 Pesticides
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO România
Main site or place of performance:

Lista CTS-uri pentru livrare

II.2.4)Description of the procurement:

Conform Caietului de sarcini pesticide LOT 2 nr. 129/10.01.2022

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 350 040.25 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Produsele cuprinse în LOT 2 se vor oferta integral.

II.2)Description
II.2.1)Title:

SEMINȚE

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
03111000 Seeds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO România
Main site or place of performance:

LISTA CTS-uri pentru livrare

II.2.4)Description of the procurement:

Conform Caietului de sarcini semințe LOT 3 nr. 127/10.01.2022

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 173 247.40 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Produsele cuprinse în LOT 3 se vor oferta integral.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Încadrarea în situația prevăzută la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea Autorității Contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Aceste documente pot fi:

Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării; Cazier judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Alte documente edificatoare, după caz.

Pentru persoane juridice străine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autorități ale țării de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenența/înregistrarea la organe din țara respectivă. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care să ateste că aceștia nu înregistrează obligații fiscale restante în condițiile legii incidente în țara de rezidență. Documentele prezentate în altă limbă decât cea română vor fi însoțite de traducere autorizată. Pentru persoanele juridice străine ca modalitate de îndeplinire a cerinței este și completarea DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca documentele edificatoare să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante, la finalizarea evaluării ofertelor.

Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – declarația completată (conform Formular nr. 1) se va atașa în SEAP o dată cu DUAE. Încadrarea în situația prevăzută la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

MIHAI POPESCU – Director General

DĂNUȚ GÎȚAN – Director General adjunct

MIHAELA - PAULA IONIȚĂ - Șef serviciu financiar-contabilitate, CFPP și achiziții publice

Achiziții publice – prestator servicii ADAST GLOBAL CONSULTING S.R.L. – ȘTEFAN ADINA

Comisia de evaluare a ofertelor numită prin Decizia nr. 112/05.10.2021

ELISABETA SAVA – Președinte

MARIA-FLORENTINA DUMITRU – Membru

DUMITRA FLORESCU – Membru

ENESCU TEODOR-DAN – Membru rezervă

BUCIU NICULAE-MARCEL – Membru rezervă

Certificatul constatator emis de ONRC - Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Obiectul acordului-cadru de frunizare produse trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către Autoritatea Contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității Contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificata) O listă a livrărilor de produse similare realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani.În conformitate cu dispozițiile art. 179, lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice s-au solicitat informații cu privire la experiența similară, pentru a verifica dacă operatorii economici ce doresc să participe la procedură au mai livrat produse de natura celor ce fac obiectul prezentului acord-cadru de frunizare produse. Ținând cont de valoarea maximă a acordului-cadru de furnizare produse pentru fiecare lot și de necesitatea îndeplinirii acestuia în condiții optime, autoritatea contractanta a stabilit că este necesar, pentru demonstrarea experienței similare în astfel de contracte de achiziție publică, ca operatorii economici participanți să facă dovada că au finalizat contracte de furnizare similare. Ofertantul va face dovada furnizării de produse similare în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Prin produse similare se înțelege produse care pot fi asimilate în categoriile celor care fac obiectul fiecărui lot ofertat.Notă: Ultimii 3 ani vor fi calculați prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor, cu mențiunea că în cazul în care se decalează termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) și perioada aferentă experienței similare.

Loturile: 1,2,3Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiib) Standarde de asigurare a calității și de protecție a mediului pentru toate loturile:Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității.Ofertanții vor prezenta documente emise de organisme de certificare acreditate privind atestarea implementării sistemului de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001, echivalent sau orice probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității, pentru ducerea la îndeplinire a obiectului acordului-cadru de furnizare produse ce urmează să fie atribuit.

Minimum level(s) of standards possibly required:

În ceea ce privește modalitatea de îndeplinire a cerinței de calificare precizăm că inițial, la momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanți va trebui să declare/confirme prin DUAE îndeplinirea cerinței de calificare urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea Contractantă să solicite operatorului economic clasat pe primul loc în ierarhia intermediară urmare a finalizării evaluării ofertelor, documentele justificative din care să rezulte valori, perioade de livrare, beneficiari, contracte de furnizare, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. La nivelul DUAE ofertanții vor preciza următoarele informații, cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, obiectul contractului împreună cu valoarea acestuia fără TVA, precum și perioada de derulare a contractului.Documentele care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, pot fi, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:- copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;- recomandări;- procese-verbale de recepţie;- certificate constatatoare.Informații privind subcontractarea (dacă este cazul).Ofertanții vor declara subcontractanții la momentul depunerii ofertei și vor completa un DUAE distinct în acest sens (cerință valabilă și pentru terțul susținător, dacă există).Ofertanții vor prezenta, o dată cu depunerea DUAE, angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere și acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul declarat câștigător la solicitarea autorității contractante.În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte formularul DUAE pentru partea din acordul-cadru de furnizare produse pe care intenționează să o realizeze.

Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic de Achizitie European) atașat documentației de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior. Documentele justificative care probează cele asumate vor fi prezentate doar de ofertantul declarat câștigător la solicitarea Autorității Contractante.Notă: În cazul participării unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), acest criteriu se va îndeplini de către fiecare asociat în parte pentru părțile din acord-cadru de frunizare produse pe care acesta/aceștia le realizează.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/02/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/02/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu prețuri egale autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022