Tjenesteydelser - 321283-2020

09/07/2020    S131

Danmark-København: Konsulenttjenesteydelser

2020/S 131-321283

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sundhedsstyrelsen
CVR-nummer: 12070918
Postadresse: Islands Brygge 67
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marlene Alba Skov
E-mail: MJSK@ssi.dk
Telefon: +45 32688289
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275030&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275030&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale til hygiejneindsats

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sundhedsstyrelsen forventer at udbyde en rammeaftale om konsulentbistand til hygiejneindsats primo september 2020. Rammeaftalen forventes at omfatte 2 delaftaler: Delaftale 1 Informationsindsats og delaftale 2 Kommunikationsindsats. Der er afsat et budget på 4 mio. DKK per delaftale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Informationsindsats

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbudsmaterialet forventes offentliggjort primo september 2020, og det forventes at delaftalerne indgås ultimo oktober 2020. Udbuddet forventes afholdt som et offentligt udbud.

Sundhedsstyrelsen forventer at rammeaftalen udbydes som 2 delkontrakter.

Ordregivers kommunikation vedr. Covid-19 er ikke omfattet af denne rammeaftale. Leverandøren skal dog tilpasse kommunikationsstrategien for hygiejneindsatsen til ordregivers kommunikation vedr. Covid-19, såfremt der opstår behov herfor.

Delaftale 1 forventes at omfatte 4 leverancer:

1) Udarbejdelse af en overordnet strategisk kreativ løsning på baggrund af indsigtsanalyser.

2) Udvikling af inspirationsmaterialer til formidling af viden, som indeholder adfærdsændrende redskaber til dagtilbud, skoler, ældresektoren og til aktører omkring borgere i det offentlige rum (fx offentlig transport og butikker)

3) Støtte til udvikling og håndtering af partnerskab med brancheforeninger og andre interessenter om ’bedre hygiejne’

4) Udvikling af inspirationsmaterialer eller adfærdsændrende redskaber til borgere.

Begge delaftalerne er målrettet borgere og fagprofessionelle, dvs. førskolebørn, skolebørn, voksne og ældre, forældre, personale i dagtilbud, skoler og ældreplejen samt sundhedsplejersker.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen forventes at kunne forlænges med 2 gange af 6 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2: Kommunikationsindsats

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbudsmaterialet forventes offentliggjort primo september 2020, og det forventes at delaftalerne indgås ultimo oktober 2020. Udbuddet forventes afholdt som et offentligt udbud.

Sundhedsstyrelsen forventer at rammeaftalen udbydes som 2 delkontrakter.

Ordregivers kommunikation vedr. Covid-19 er ikke omfattet af denne rammeaftale. Leverandøren skal dog tilpasse kommunikationsstrategien for hygiejneindsatsen til ordregivers kommunikation vedr. Covid-19, såfremt der opstår behov herfor.

Delaftale 2 forventes at omfatte udvikling af en kommunikationsstrategi for ordregivers kommunikation vedr. hygiejneindsatsen, herunder arbejde med indsatsens budskaber og udvikling af forskellige kampagneelementer. Delaftalen omfatter endvidere formidling af budskaber, materialer og viden om partnerskab til indsatsens målgrupper.

Begge delaftalerne er målrettet borgere og fagprofessionelle, dvs. førskolebørn, skolebørn, voksne og ældre, forældre, personale i dagtilbud, skoler og ældreplejen samt sundhedsplejersker.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen forventes at kunne forlænges med 2 gange af 6 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/09/2020

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav til egnethed, at tilbudsgiver har:

— en dokumenteret samlet årsomsætning på 10 mio. DKK i hvert af de seneste 3 disponible og afsluttede regnskabsår

— en dokumenteret soliditetsgrad på minimum 20 procent i hvert af de seneste 3 disponible og afsluttede regnskabsår

— en dokumenteret positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible og afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav til egnethed, at tilbudsgiver kan påvise minimum 3 referencer vedrørende sammenlignelige arbejder som de arbejder, der kan forekomme under den udbudte rammeaftale inden for de seneste 3 år. Nedenfor fremgår de forventede minimumskrav til referencerne.

Referencerne skal vedrøre tilbudsgivers virksomhed eller andre aktørers virksomhed, som tilbudsgiver baserer sin kapacitet på, nærmere information vil følge af udbudsbetingelserne.

Der forventes at blive stillet følgende minimumskrav:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver kan påvise i alt 3 referencer, der opfylder følgende krav:

— Erfaring med sammenlignelige arbejder/ydelser som dem, der kan forekomme på den delaftale, der afgives tilbud på

— En årlig aftaleværdi på mindst 2 mio. DKK

— Hovedparten af arbejdet er blevet udført inden for de seneste 3 år.

Referencerne skal samlet opfylde følgende krav:

— mindst én reference skal påvise erfaring med adfærds- og holdningsændrende kommunikation til ældreområdet.

— mindst én reference skal påvise erfaring med produktion af informationsmateriale til en daginstitution.

— mindst én reference skal påvise erfaring med strategisk kommunikation på forebyggelses- og sundhedsområdet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen forventes at indeholde en ændringsklausul vedr. ordregivers ret til at udvide rammeaftalens samlede værdi, jf. punkt II.1.5), med 20 procent, svarende til 800 000 DKK for hver af delaftalerne, såfremt ordregiver ikke senere end 3 måneder før rammeaftalens udløb har forbrugt 85 procent af den enkelte delaftales anslåede værdi, jf. punkt. II.2.6).

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul og sociale klausuler i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen.

Øvrige udførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:
09/10/2020

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

For at benytte udbudssystemet skal tilbudsgiver oprette en bruger. Tilbudsgiver kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode.

Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelse af udbudssystemet, kan tilbudsgiver rette henvendelse til udbudssystemets tekniske support via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller via telefon: +45 70 27 61 70.

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 1 om overtrædelser på det miljø-, sociale eller arbejdsretlige område og nr. 2 om konkurs mv. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Nærmere detaljer og betingelser for afgivelse af tilbud vil fremgå af udbudsbetingelserne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2020