Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Dostawy - 321289-2022

15/06/2022    S114

Polska-Szczecin: Elektryczność

2022/S 114-321289

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 093-253546)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Szczeciński
Krajowy numer identyfikacyjny: 001208777
Adres pocztowy: Al. Papieża Jana Pawła II 22a
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-453
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Bereszko
E-mail: wojciech.bereszko@usz.edu.pl
Tel.: +48 914441151
Adresy internetowe:
Główny adres: https://usz.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego

Numer referencyjny: A-ZP.381.45.2022.WB
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w planowanej ilości około: - 19 027,80 MWh (megawatogodzin) i całkowitej mocy umownej – 2,815 MW (megawat) dla obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dostawa odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne, obowiązującymi rozporządzeniami do wyżej wymienionej ustawy, kodeksu cywilnego oraz zgodnie z zasadami określonymi w koncesjach

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 093-253546

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 24/06/2022
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 18/09/2022
Powinno być:
Data: 21/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 24/06/2022
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: