Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 321350-2022

15/06/2022    S114

България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

2022/S 114-321350

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2022/S 098-268466)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на електронното управление
Национален регистрационен номер: 180680495
Пощенски адрес: ул. „ген. Гурко“ 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000 Център
Държава: България
Лице за контакт: Десислава Христова Желязкова
Електронна поща: dzhelyazkova@e-gov.bg
Телефон: +359 029492269
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://app.eop.bg/buyer/37909
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/37909

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria (CBSEC-BG)“ по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата поръчка е доставка на специализирана информационна и комуникационна техника и изграждане на системи за подобряване на услугите на CERT Bulgaria в шест обособени позиции:

• Обособена позиция № 1 – Оборудване на зала за национални и международни учения;

• Обособена позиция № 2 – Оборудване на зала за malware анализ;

• Обособена позиция № 3 - Оборудване на зала за forensic анализ;

• Обособена позиция № 4 – Присъединяване към MeliCERTes;

• Обособена позиция № 5 – Изграждане на национална мрежа от ЕРИКС;

• Обособена позиция № 6 – Разработване на система за наблюдение и съхранение на материали, свързани с Мрежовата и информационната сигурност.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/06/2022
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 098-268466

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 20/06/2022
Да се чете:
Дата: 29/06/2022
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 21/06/2022
Да се чете:
Дата: 30/06/2022
VII.2)Друга допълнителна информация: