Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 321603-2017

16/08/2017    S155

Poland-Środa Śląska: Security cameras

2017/S 155-321603

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Środa Śląska
Postal address: pl. Wolności 5
Town: Środa Śląska
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 55-300
Country: Poland
Contact person: Bożena Starzewska – Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
E-mail: wzp.kierownik@srodaslaska.pl
Telephone: +48 713960757
Fax: +48 713960720
Internet address(es):
Main address: http://bip.srodaslaska.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.srodaslaska.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizacja monitoringu miejskiego w Środzie Śląskiej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Środa Śląska – etap I”.

Reference number: WZP 271.1-44/17
II.1.2)Main CPV code
35125300 Security cameras
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Modernizacji systemu monitoringu miasta Środa Ślaska, polegające na wymianie istniejących, awaryjnych kamer o słabej jakości nagrania na nowe cyfrowe kamery oraz montaż trzech nowych punktów kamerowych. Działania planowane w związku z przygotowaniem do rewitalizacji Rynku Dolnego.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
35125300 Security cameras
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL518 Wrocławski
Main site or place of performance:

Miasto Środa Śląska.

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres dostawy:

Modernizacji systemu monitoringu miasta Środa Ślaska, polegające na wymianie istniejących, awaryjnych kamer o słabej jakości nagrania na nowe cyfrowe kamery oraz montaż trzech nowych punktów kamerowych. Działania planowane w związku z przygotowaniem do rewitalizacji Rynku Dolnego.

Realizacja zgodnie ze schematami rysunkowymi w poniższych punktach:

PK 1, 2 – demontaż jednej istniejącej kamery i montaż nowej oraz dodatkowy punkt kamerowy umożliwiający objęcie obserwacją część Pl. Wolności dotychczas nie monitorowanej,

PK 3 – demontaż jednej istniejącej kamery i montaż nowej,

PK 5 – demontaż jednej istniejącej kamery i montaż nowej,

PK 6 – demontaż jednej istniejącej kamery i montaż nowej,

PK7, 4 – montaż nowych punktów kamerowych, które swym zasięgiem obejmą nie monitorowany dotychczas teren Pl. Wolności oraz Rynku Dolnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający żądać będzie wniesienia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b Pzp dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostaniach trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedną dostawę kamer wraz z montażem w ramach zdania polegającego na budowie lub rozbudowie monitoringu wizyjnego o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto.

— Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży wykaz wykonanych w okresie ostaniach trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, (załącznik nr 4 do SIWZ)

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/09/2017
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/09/2017
Local time: 12:20
Place:

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej – sala USC.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujących dokumentów w celu stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia;

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 13.1.do 13.2. składa informacje lub dokumenty określone w

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,zwanego dalej Rozporządzeniem.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 1. SIWZ składa dokument określony w § 8 Rozporządzenia.

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt. 13.1.do 13.2 SIWZ.

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 13.1.do 13.2 SIWZ, dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasobach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86ust.5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą zo zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587802
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587802
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

Odwołanie wnosi się w następujących terminach:

— 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

— wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

— jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – 15 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/08/2017