Usługi - 321643-2020

09/07/2020    S131

Polska-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 131-321643

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Adres pocztowy: Wybrzeże J. Słowackiego 12–14
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-411
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szczygieł
E-mail: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.umwd.dolnyslask.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej wraz z migracją danych, warsztatami oraz usługami wsparcia technicznego

Numer referencyjny: DU-Z-I.272.50.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej wraz z migracją danych z aktualnie funkcjonującej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wersji BIP, warsztatami oraz świadczeniem usług wsparcia technicznego wraz z pakietem 200 roboczogodzin programistycznych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 92 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Dolnośląskie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej wraz z migracją danych z aktualnie funkcjonującej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wersji BIP, warsztatami oraz świadczeniem usług wsparcia technicznego wraz z pakietem 200 roboczogodzin programistycznych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ad. pkt II.2.7) Wymagany termin wykonania zamówienia: przez okres 3 lat od dnia odbioru prawidłowego wdrożenia aplikacji.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 246-606490
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej wraz z migracją danych, warsztatami oraz usługami wsparcia technicznego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Madkom S.A.
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 96/98
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 81-451
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 94 333.33 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 92 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie —wyłącznie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal – za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP oraz udostępnionych przez miniPortal, a także poczty elektronicznej.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularza do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji”.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.

4. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z 5.9.2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162). JEDZ należy wraz z innymi plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

5. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w sekcji I pkt I.1) adres e-mail.

7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8. W „Formularzu oferty” (załącznik 1 do SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z niniejszym postępowaniem, oraz adres poczty elektronicznej.

9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, w formacie danych, o którym mowa w rozdziale VII SIWZ, i podpisana, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnym z ustawą, o której mowa w pkt 4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

10. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia, wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień, w którym upływa termin składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach określonych w art. 85 ust. 2 Pzp.

11. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy: DU-Z-I.272.50.2019 lub numerem ogłoszenia TED. Zamawiający nie dopuszcza zastępowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Profilem Zaufanym.

12. Kryteria oceny ofert: cena – 60 %, czas reakcji na zgłoszenie serwisowe odpowiednio dla kategorii A/B/C – 28 %, termin wdrożenia aplikacji – 12 %.

13. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2 500,00 PLN (dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Określone w art. 182 Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2020