Supplies - 32172-2022

Submission deadline has been amended by:  61788-2022
21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Storage media

2022/S 015-032172

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Postal address: Piękna 20
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-549
Country: Poland
Contact person: Izabella Krzymowska
E-mail: zamowienia@knf.gov.pl
Telephone: +48 222625279
Fax: +48 222625274
Internet address(es):
Main address: www.knf.gov.pl
Address of the buyer profile: www.knf.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Other activity: nadzór nad rynkiem finansowym

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostarczenie, wdrożenie oraz udzielenie gwarancji przez okres 36 miesięcy dla dwóch bibliotek taśmowych

Reference number: DZA-DZAZZP.2610.56.2021
II.1.2)Main CPV code
30234000 Storage media
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem Umowy jest:

1) dostawa (w rozumieniu ustawy Pzp) dwóch Urządzeń zgodnie z wymogami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia i Umowie;

2) wdrożenie dostarczonych Urządzeń, w szczególności:

a) instalacja i konfiguracja Urządzeń w dwóch serwerowniach Zamawiającego zlokalizowanych w Warszawie. Konfiguracja obejmie aktualizacje oprogramowania wewnętrznego (firmware’u) do najnowszych wersji zalecanych przez producenta Urządzeń;

b) integracja Urządzeń z systemem backupu Zamawiającego opartego na Veritas Netbackup;

c) przeprowadzenie warsztatów w wymiarze minimum 5 Godzin roboczych

z administracji Urządzeniami wraz z ich oprogramowaniem zarządzającym;

3) wsparcie techniczne producenta lub Wykonawcy posiadającego autoryzację producenta Urządzeń przez okres 36 miesięcy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48800000 Information systems and servers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
Main site or place of performance:

Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem Umowy jest:

1) dostawa (w rozumieniu ustawy Pzp) dwóch Urządzeń zgodnie z wymogami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia i Umowie;

2) wdrożenie dostarczonych Urządzeń, w szczególności:

a) instalacja i konfiguracja Urządzeń w dwóch serwerowniach Zamawiającego zlokalizowanych w Warszawie. Konfiguracja obejmie aktualizacje oprogramowania wewnętrznego (firmware’u) do najnowszych wersji zalecanych przez producenta Urządzeń;

b) integracja Urządzeń z systemem backupu Zamawiającego opartego na Veritas Netbackup;

c) przeprowadzenie warsztatów w wymiarze minimum 5 Godzin roboczych

z administracji Urządzeniami wraz z ich oprogramowaniem zarządzającym;

3) wsparcie techniczne producenta lub Wykonawcy posiadającego autoryzację producenta Urządzeń przez okres 36 miesięcy.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, procedura i wymagania dotyczące jego realizacji zostały określone odpowiednio w Projekcie Umowy (stanowi Załącznik nr 2

do SWZ) i Opisie Przedmiotu Zamówienia (stanowi Załącznik nr 1 do Projektu Umowy), dalej jako „OPZ”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji na zgłoszenie Awarii Krytycznej / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas usunięcia Awarii Krytycznej / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe terminy realizacji określone zostały w § 2 Projektu Umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Wykazu dostaw (zamówień) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;

Minimum level(s) of standards possibly required:

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę wraz z wdrożeniem bibliotek taśmowych o wartości nie mniejszej niż 650 000,00 tys. zł brutto.

Jeżeli w/w dostawa oraz wdrożenie była częścią większej usługi lub dostawy, wartość usługi j/w musi być nie mniejsza niż 650 000, 00 tys. zł brutto.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały w projekcie umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego wraz z dokumentami zamówienia.

2) Projekt umowy zawiera w szczególności zmiany przewidziane w SWZ w postaci jednoznacznych postanowień umowy, które określają ich zakres, w szczególności zmiany umowy i wynagrodzenia oraz charakter i warunki zmian.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

na podstawie art. 138 ust 2 pkt 2 ) ustawy Pzp

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/02/2022
Local time: 13:00
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

Information about authorised persons and opening procedure:

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Izabella Krzymowska (lub osoba zastępująca).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) stosowne pełnomocnictwo(a) w postaci dokumentu(ów) elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika);

b) dowód wniesienia wadium;

c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy);

d) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia polegający na zdolnościach innych wykonawców w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);

e) w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp wykonawca winien wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane

oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

2) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:

1. oświadczenia JEDZ, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SWZ;

2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przed jej złożeniem;

3. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

4. wykazu dostaw, o którym mowa w pkt III.1.3 ogłoszenia.

3) Zamawiający zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt 11 ustawy Pzp przewiduje w niniejszym postępowaniu odwróconą kolejność oceny ofert.

4). Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 ogłoszenia, wynosi 90 dni.

5) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000 PLN.

6) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

7) Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w pkt 20 SWZ.

8) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na zasadach określonych w pkt 11 SWZ.

9) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto podanej w ofercie.

10) Zamawiający nie przeprowadzał wstępnych konsultacji rynkowych.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. Niezgodną z przepisami Ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowanie postanowienia Umowy;

2.2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 579 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022