Supplies - 32174-2022

21/01/2022    S15

Bulgaria-Veliko Tarnovo: Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

2022/S 015-032174

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Natsionalen voenen universitet (NVU) "Vasil Levski"
National registration number: 129009094
Postal address: bul. Balgariya No.76
Town: Veliko Tarnovo
NUTS code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Postal code: 5000
Country: Bulgaria
Contact person: Angel Milkov Angelov
E-mail: amangelov@nvu.bg
Telephone: +359 62618851
Fax: +359 62618899
Internet address(es):
Main address: www.nvu.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18539
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/181842
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/181842
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на ИКТ оборудване за 2 броя дигитални центрове на територията на НВУ "Васил Левски" гр. В. Tърново по проект BG05M2OP001-2.016-0005

II.1.2)Main CPV code
30000000 Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на оборудване – информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за 2 броя дигитални центрове на територията на НВУ "Васил Левски", а именно:

-Специализиран скенер за книги, каталози, албуми и други – 2 броя;

-Работна станция за документиране на дигиталните обекти – 2 броя;

-Графична станция за управление процеса на дигитализация, последваща графична обработка на дигиталните обекти и документиране на физическата им структура (формати, резолюции, местонахождение, имена и т. н.) – 2 броя;

-Сторидж сървър (Storage Server): сървър за съхранение на дигитални обекти – 2 броя;

-Бекъп сървър (Backup Server): сървър за съхранение на бекъп копия на дигиталните обекти – 2 броя;

-Токозахранващо устройство (UPS) – 2 броя;

-Мрежов комутатор – 2 броя.

Подробно описание на предмета на поръчката и техническите изисквания към съответните артикули се съдържат в приложената Техническа спецификация, част от документацията за участие.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 70 906.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Main site or place of performance:

НВУ "Васил Левски", гр. Велико Търново, бул. "България" № 76.

II.2.4)Description of the procurement:

Обществената поръчка е с предмет „Доставка на ИКТ оборудване за 2 броя дигитални центрове на територията на НВУ „Васил Левски“ гр. В. Tърново по проект BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ гр. Благоевград, Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4. Науки за земята и 3.7. Администрация и управление“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката: Предметът на обществената поръчка включва доставка на оборудване – информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за 2 (два) броя дигитални центрове на територията на НВУ „Васил Левски“, а именно:

- Специализиран скенер за книги, каталози, албуми и други – 2 (два) броя;

- Работна станция за документиране на дигиталните обекти – 2 (два) броя;

- Графична станция за управление процеса на дигитализация, последваща графична обработка на дигиталните обекти и документиране на физическата им структура (формати, резолюции, местонахождение, имена и т. н.) – 2 (два) броя;

- Сторидж сървър (Storage Server): сървър за съхранение на дигитални обекти – 2 (два) броя;

- Бекъп сървър (Backup Server): сървър за съхранение на бекъп копия на дигиталните обекти – 2 (два) броя;

- Токозахранващо устройство (UPS) – 2 (два) броя;

- Мрежов комутатор – 2 (два) броя.

Подробно описание на предмета на поръчката и техническите изисквания към съответните артикули се съдържат в приложената Техническа спецификация, част от документацията за участие.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 70 906.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Обществената поръчка се финансира със средства по проект BG05M2OP001-2.016-0005

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Възложителят не поставя изисквания към участниците за годност за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални способности на участниците.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/02/2022
Local time: 13:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Възложителят заплаща цената на договора по следния начин:

- авансово заплащане в размер на 50 % от стойността на сключения договор, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от сключване на договора и представяне на надлежно оформена фактура в оригинал и обезпечение в пълен размер на авансово предоставените средства в полза на възложителя. Гаранцията се предоставя в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП – по избор на изпълнителя;

- окончателно заплащане в размер на 50 % от стойността на сключения договор, в срок до 30 (тридесет) календарни дни считано от датата на представяне на надлежно оформена фактура и подписан двустранно приемо-предавателен протокол за извършената доставка, с който се удостоверява, че доставените артикули са приети без забележки.

При подписване на договор участникът, избран за изпълнител, трябва да представи гаранция за обезпечение в пълен размер - 100 % на авансово предоставените средства в полза на възложителя в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП – по избор на изпълнителя, гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността му без включен ДДС, документи в съответствие с чл. 112, ал. 1 от ЗОП, Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ, Декларация по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

Изисквания по отношение на личното състояние на участниците: Изисквания по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, описани подробно в раздел II, т. 2. от документацията на обществената поръчка.

Участник за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, описани подробно в раздел II, т. 2.3. от документацията на обществената поръчка.

Национални основания за отстраняване са посочени в раздел II, т. 2.4. от документацията на обществената поръчка. Други основания за отстраняване от участие са посочени в раздел II, т. 2.5. от документацията на обществената поръчка.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022