Supplies - 32174-2022

21/01/2022    S15

България-Велико Търново: Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

2022/S 015-032174

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национален военен университет (НВУ) "Васил Левски"
Национален регистрационен номер: 129009094
Пощенски адрес: бул. България №76
Град: Велико Търново
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Пощенски код: 5000
Държава: България
Лице за контакт: Ангел Милков Ангелов
Електронна поща: amangelov@nvu.bg
Телефон: +359 62618851
Факс: +359 62618899
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.nvu.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18539
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/181842
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/181842
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на ИКТ оборудване за 2 броя дигитални центрове на територията на НВУ "Васил Левски" гр. В. Tърново по проект BG05M2OP001-2.016-0005

II.1.2)Основен CPV код
30000000 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на оборудване – информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за 2 броя дигитални центрове на територията на НВУ "Васил Левски", а именно:

-Специализиран скенер за книги, каталози, албуми и други – 2 броя;

-Работна станция за документиране на дигиталните обекти – 2 броя;

-Графична станция за управление процеса на дигитализация, последваща графична обработка на дигиталните обекти и документиране на физическата им структура (формати, резолюции, местонахождение, имена и т. н.) – 2 броя;

-Сторидж сървър (Storage Server): сървър за съхранение на дигитални обекти – 2 броя;

-Бекъп сървър (Backup Server): сървър за съхранение на бекъп копия на дигиталните обекти – 2 броя;

-Токозахранващо устройство (UPS) – 2 броя;

-Мрежов комутатор – 2 броя.

Подробно описание на предмета на поръчката и техническите изисквания към съответните артикули се съдържат в приложената Техническа спецификация, част от документацията за участие.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70 906.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Основно място на изпълнение:

НВУ "Васил Левски", гр. Велико Търново, бул. "България" № 76.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка е с предмет „Доставка на ИКТ оборудване за 2 броя дигитални центрове на територията на НВУ „Васил Левски“ гр. В. Tърново по проект BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ гр. Благоевград, Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4. Науки за земята и 3.7. Администрация и управление“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката: Предметът на обществената поръчка включва доставка на оборудване – информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за 2 (два) броя дигитални центрове на територията на НВУ „Васил Левски“, а именно:

- Специализиран скенер за книги, каталози, албуми и други – 2 (два) броя;

- Работна станция за документиране на дигиталните обекти – 2 (два) броя;

- Графична станция за управление процеса на дигитализация, последваща графична обработка на дигиталните обекти и документиране на физическата им структура (формати, резолюции, местонахождение, имена и т. н.) – 2 (два) броя;

- Сторидж сървър (Storage Server): сървър за съхранение на дигитални обекти – 2 (два) броя;

- Бекъп сървър (Backup Server): сървър за съхранение на бекъп копия на дигиталните обекти – 2 (два) броя;

- Токозахранващо устройство (UPS) – 2 (два) броя;

- Мрежов комутатор – 2 (два) броя.

Подробно описание на предмета на поръчката и техническите изисквания към съответните артикули се съдържат в приложената Техническа спецификация, част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70 906.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Обществената поръчка се финансира със средства по проект BG05M2OP001-2.016-0005

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания към участниците за годност за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални способности на участниците.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/02/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/02/2022
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят заплаща цената на договора по следния начин:

- авансово заплащане в размер на 50 % от стойността на сключения договор, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от сключване на договора и представяне на надлежно оформена фактура в оригинал и обезпечение в пълен размер на авансово предоставените средства в полза на възложителя. Гаранцията се предоставя в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП – по избор на изпълнителя;

- окончателно заплащане в размер на 50 % от стойността на сключения договор, в срок до 30 (тридесет) календарни дни считано от датата на представяне на надлежно оформена фактура и подписан двустранно приемо-предавателен протокол за извършената доставка, с който се удостоверява, че доставените артикули са приети без забележки.

При подписване на договор участникът, избран за изпълнител, трябва да представи гаранция за обезпечение в пълен размер - 100 % на авансово предоставените средства в полза на възложителя в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП – по избор на изпълнителя, гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността му без включен ДДС, документи в съответствие с чл. 112, ал. 1 от ЗОП, Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ, Декларация по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

Изисквания по отношение на личното състояние на участниците: Изисквания по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, описани подробно в раздел II, т. 2. от документацията на обществената поръчка.

Участник за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, описани подробно в раздел II, т. 2.3. от документацията на обществената поръчка.

Национални основания за отстраняване са посочени в раздел II, т. 2.4. от документацията на обществената поръчка. Други основания за отстраняване от участие са посочени в раздел II, т. 2.5. от документацията на обществената поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/01/2022