Usługi - 321778-2020

09/07/2020    S131

Polska-Zielona Góra: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2020/S 131-321778

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 970773231
Adres pocztowy: ul. Zyty 26
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-046
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Czarnecka
E-mail: tz1@szpital.zgora.pl
Tel.: +48 683296214
Faks: +48 683255808

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.szpital.zgo.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Objęcie nadzorem autorskim oraz serwisem posiadanego przez Szpital oprogramowania systemu informatycznego Infomedica/AMMS na okres 36 miesięcy

Numer referencyjny: TZ.372.30.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania aplikacyjnego Infomedica/AMMS firmy Asseco Poland S.A. na okres 36 miesięcy.

Nadzór autorski obejmuje rozwój i aktualizację oprogramowania aplikacyjnego, zgodnie ze zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub w przypadku stwierdzenia błędu oprogramowania modułów oprogramowania aplikacyjnego używanego w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Opieka serwisowa zapewni prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania aplikacyjnego objętego nadzorem autorskim, w przypadku zmian przepisów prawnych, zmian struktury organizacyjnej, infrastruktury informatycznej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 160 568.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania aplikacyjnego Infomedica/AMMS firmy Asseco Poland S.A. na okres 36 miesięcy.

Nadzór autorski obejmuje rozwój i aktualizację oprogramowania aplikacyjnego, zgodnie ze zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub w przypadku stwierdzenia błędu oprogramowania modułów oprogramowania aplikacyjnego używanego w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Opieka serwisowa zapewni prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania aplikacyjnego objętego nadzorem autorskim, w przypadku zmian przepisów prawnych, zmian struktury organizacyjnej, infrastruktury informatycznej.

Zakres prac objęty usługami serwisu

— instalacja, wdrożenie, konfiguracja, opieka nad oprogramowaniem aplikacyjnym, w tym również aktualizacje oprogramowania,

— dodatkowe szkolenia użytkowników,

— podjęcie starań w celu usunięcia awarii oprogramowania aplikacyjnego powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych,

— pomoc w awaryjnym odtwarzaniu danych, również archiwalnych,

— pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących,

— usuwanie błędnie wprowadzonych danych z poziomu bazy danych,

— aktualizacja bazy danych oprogramowania aplikacyjnego,

— instalacja i konfiguracja nowych funkcji aplikacji,

— przygotowanie archiwizacji bazy, strojenie bazy danych,

— okresowe sprawdzanie wydajności serwera, zarządzanie danymi znajdującymi się na serwerze,

— okresowa rekonfiguracja bazy danych, zarządzanie plikami bazy danych,

— konsultacje telefoniczne u autoryzowanego przedstawiciela Wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:

Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest serwis i nadzór autorski oprogramowania będącego produktem Wykonawcy, używanego przez Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dzieło zależne pierwotnie stworzonego systemu. Uzasadnioną potrzebą Zamawiającego jest aktualizacja posiadanego oprogramowania stosownie do potrzeb, konsultacje i szkolenia. Żaden podmiot poza tym, który posiada prawa autorskie do oprogramowania nie ma możliwości wprowadzenia do niego zmian. Tym samym żaden inny Wykonawca, poza podmiotem, który ma być zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie jest w stanie zaoferować usług, które mogłyby być równoważne oferowanym przez wybranego Wykonawcę. Taki stan rzeczy ma charakter trwały i nieprzezwyciężalny, a także obiektywny. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288), zwana dalej ustawą o prawie autorskim, reguluje kwestię ochrony i eksploatacji programów komputerowych w sposób szczególny, odmienny od innych utworów. Zgodnie m.in. z art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy o prawie autorskim, autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują także prawo do dokonywania zmian w programie komputerowym. Z uwagi na fakt, że w ten sposób dochodzi do wyczerpującego wymienienia uprawnień do programu komputerowego, regulacja ta stanowi modyfikację w stosunku do ogólnych zasad stosowanych do pozostałych utworów. Konsekwencją takiego ujęcia treści autorskich praw majątkowych twórców programów komputerowych jest przyznanie wyłącznego prawa do wprowadzania modyfikacji posiadaczowi autorskich praw majątkowych. Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, realizująca zadania z zakresu ochrony zdrowia, wykorzystuje oprogramowanie systemu informatycznego InfoMedica/AMMS, którego autorem i właścicielem praw autorskich jest Asseco Poland S.A. zgodnie z ww. ustawą o prawie autorskim. Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada uprawnień prawno-autorskich do modyfikacji, opracowania, adaptowania, czy rozwijania (samodzielnie lub poprzez inne podmioty) oprogramowania systemu informatycznego InfoMedica/AMMS, uprawnienia takie posiada wyłącznie Asseco Poland S.A., tj. właściciel praw autorskich. W związku z powyższym, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych Asseco Poland S.A. jest jedynym Wykonawcą, który może realizować przedmiot zamówienia i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Tym samym zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w oparciu o przesłankę określoną w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy jest w pełni uzasadnione.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: TZ.372.30.2019
Nazwa:

Objęcie nadzorem autorskim oraz serwisem posiadanego przez Szpital oprogramowania systemu informatycznego Infomedica/AMMS na okres 36 miesięcy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Asseco Poland Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 522-00-37-82
Adres pocztowy: ul. Olchowa 14
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-322
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 164 841.46 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 160 568.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2020