Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 321913-2020

09/07/2020    S131

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie danych

2020/S 131-321913

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 120-292130)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-975
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Pabich
E-mail: patrycja.pabich@pgi.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgi.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie i wdrożenie środowiska informatycznego do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych wybranych tematów Inspire wraz ze wsparciem środowiska informatycznego (...)

Numer referencyjny: NZP-240-48/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie środowiska informatycznego do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych wybranych tematów Inspire ze wsparciem środowiska informatycznego do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych oraz z asystą techniczną.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 120-292130

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

6.2.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

6.2.1.1. jedną (1) zrealizowaną i odebraną usługę, obejmującą swoim zakresem wytworzenie, dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i wdrożenie narzędzi harmonizacji i publikacji zbiorów danych przestrzennych za pomocą usług danych przestrzennych, dla przynajmniej jednego tematu INSPIRE, zgodnie z wymaganiami INSPIRE o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 PLN brutto;

6.2.1.2. jedną (1) zrealizowaną i odebraną usługę, obejmującą swoim zakresem wytworzenie i wdrożenie aplikacji klienckiej, działającej w przeglądarce internetowej, udostępniającej usługi sieciowe zgodnie ze specyfikacją Open Geospatial Consortium, w tym usługę wyszukiwania, usługi przeglądania, usługi pobierania zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych, w tym predefiniowaną usługę ATOM, dla przynajmniej jednego tematu INSPIRE, zgodnie z wymaganiami INSPIRE o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN brutto;

6.2.1.3. jedną (1) zrealizowaną i odebraną usługę obejmującą swoim zakresem opracowanie metadanych zgodnie z wymaganiami INSPIRE o wartości nie mniejszej niż 30 000 PLN brutto.

Wykonawca może wykazać się tym samym doświadczeniem (wskazać tę samą usługę bądź usługi), pod warunkiem, że spełniają warunki określone pkt 6.2.1 SIWZ).

W przypadku gdy wartość została wyrażona w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

Powinno być:

6.2.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

6.2.1.1. jedną (1) zrealizowaną i odebraną usługę, obejmującą swoim zakresem wytworzenie, dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i wdrożenie narzędzi harmonizacji i publikacji zbiorów danych przestrzennych za pomocą usług danych przestrzennych, dla przynajmniej jednego tematu Inspire, zgodnie z wymaganiami Inspire o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 PLN brutto;

6.2.1.2. jedną (1) zrealizowaną i odebraną usługę, obejmującą swoim zakresem wytworzenie i wdrożenie aplikacji klienckiej, działającej w przeglądarce internetowej, udostępniającej usługi sieciowe zgodnie ze specyfikacją Open Geospatial Consortium, w tym usługę wyszukiwania, usługi przeglądania, usługi pobierania zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych, w tym predefiniowaną usługę ATOM, dla przynajmniej jednego tematu Inspire, zgodnie z wymaganiami Inspire o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN brutto;

6.2.1.3. jedną (1) zrealizowaną i odebraną usługę obejmującą swoim zakresem opracowanie metadanych zgodnie z wymaganiami Inspire o wartości nie mniejszej niż 30 000 PLN brutto.

Wykonawca może wykazać się tym samym doświadczeniem (wskazać tę samą usługę bądź usługi), pod warunkiem, że spełniają warunki określone pkt 6.2.1 SIWZ).

W przypadku, gdy wartość została wyrażona w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

6.2.2. na potrzeby realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponował co najmniej:

6.2.2.1. jedną (1) osobą pełniącą funkcję kierownika projektu z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w roli kierownika projektu, w realizacji co najmniej trzech projektów informatycznych związanych z systemami GIS z okresu ostatnich 5 lat, w tym przynajmniej jednym spełniającym wymagania wskazane w pkt 6.2.1.1. SIWZ oraz posiadającą certyfikat Prince2 Practitioner lub Project Management Professional (PMP) lub równoważny;

6.2.2.2. dwoma osobami (2) pełniącymi funkcję analityków – ekspertów GIS ds. harmonizacji danych przestrzennych, posiadającymi każda z osób co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe i umiejętności w zakresie opracowywania zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych, analizy biznesowej, zarządzania wymaganiami, w analizie systemów informatycznych, w tym systemów związanych z przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych, i które brały udział w okresie ostatnich 5 lat jako analitycy lub projektanci w co najmniej w 2 projektach informatycznych, w tym przynajmniej jednym spełniającym wymagania wskazane w pkt 6.2.1 SIWZ oraz posiadającymi udział w szkoleniach z zakresu analizy biznesowej i zarządzania wymaganiami oraz znajomość UML 2.0 potwierdzoną certyfikatem OMG Certified UML Profesional lub równoważnym;

6.2.2.3. jedną (1) osobą pełniąca funkcję analityka biznesowego – eksperta dziedzinowego, który w okresie ostatnich 5 lat nabył co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektach związanych z geologią i/lub hydrogeologią i/lub monitoringiem środowiska, opracowywaniem zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych i pełnił funkcję analityka biznesowego co najmniej w dwóch projektach informatycznych spełniających wymagania wskazane w pkt 6.2.1.1 SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

6.2.2.4. jedną (1) osobą pełniącą funkcję specjalisty ds. projektowania i wdrażania procesów ETL oraz oprogramowania wykorzystywanego do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych INSPIRE z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w co najmniej 2 projektach informatycznych spełniających wymagania wskazane w pkt 6.2.1.1 SIWZ;

6.2.2.5. jedną (1) osobą pełniącą funkcję programisty – eksperta GIS z co najmniej 3-etnim doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami w zakresie programowania aplikacji oraz która brała udział w co najmniej dwóch projektach informatycznych spełniających wymagania wskazane w pkt 6.2.1.2 SIWZ;

6.2.2.6. jedną (1) osobą pełniącą funkcję specjalisty ds. usług danych przestrzennych INSPIRE z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w tym zakresie, która brała udział w co najmniej 2 projektach informatycznych spełniających wymagania wskazane w pkt 6.2.1.2 SIWZ;

6.2.2.7. jedną (1) osobą pełniącą funkcję eksperta GIS ds. metadanych posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania metadanych zgodnych z wymaganiami INSPIRE, oraz która brała udział w co najmniej 2 projektach informatycznych polegających na budowie systemu zawierającego usługi infrastruktury informacji przestrzennej (w tym co najmniej usługi wyszukiwania CSW) i spełniających wymagania wskazane w pkt 6.2.1.3 SIWZ.

(...)

Powinno być:

6.2.2. na potrzeby realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponował co najmniej:

6.2.2.1. jedna (1) osoba pełniąca funkcję kierownika projektu z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w roli kierownika projektu, w realizacji co najmniej trzech projektów informatycznych związanych z systemami GIS z okresu ostatnich 5 lat, w tym przynajmniej jednym spełniającym zakres wskazany w pkt 6.2.1.1 SIWZ oraz posiadająca certyfikat Prince2 Practitioner lub Project Management Professional (PMP) lub równoważny;

6.2.2.2. dwie osoby (2) pełniące funkcję analityków – ekspertów GIS ds. harmonizacji danych przestrzennych posiadające, każda z osób co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe i umiejętności w zakresie opracowywania zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych, analizy biznesowej, zarządzania wymaganiami, w analizie systemów informatycznych, w tym systemów związanych z przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych, i które brały udział w okresie ostatnich 5 lat jako analitycy lub projektanci w co najmniej w 2 projektach informatycznych, w tym przynajmniej jednym spełniającym zakres wskazany w pkt 6.2.1. SIWZ oraz posiadających umiejętności z zakresu analizy biznesowej i zarządzania wymaganiami oraz znajomość UML 2.0 umożliwiającą uzyskanie certyfikatu OMG Certified UML Profesional lub potwierdzoną certyfikatem OMG Certified UML Profesional lub równoważnym*.

*za certyfikat równoważny do OMG Certified UML Profesional, zostaną uznane wszystkie poziomy certyfikowania OMG: Foundation, Intermediate i Advanced oraz certyfikaty ukończenia kursów UML, np. przygotowania do zdania egzaminu OCUP/OCUP2 Foundation, modelowania aplikacji z wykorzystaniem języka UML, modelowania systemów w języku UML, modelowania danych w języku UML, modelowania dziedziny biznesowej w języku UML, modelowania przypadków użycia w analizie wymagań i inne równoważne kursy i szkolenia;

6.2.2.3. jedna (1) osoba pełniąca funkcję analityka biznesowego – eksperta dziedzinowego, który w okresie ostatnich 5 lat nabył co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektach związanych z geologią i/lub hydrogeologią i/lub monitoringiem środowiska, opracowywaniem zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych i pełnił funkcję analityka biznesowego co najmniej w dwóch projektach informatycznych spełniających zakres wskazany w pkt 6.2.1.1 SIWZ;

6.2.2.4. jedna (1) osoba pełniąca funkcję specjalisty ds. projektowania i wdrażania procesów ETL oraz oprogramowania wykorzystywanego do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych Inspire z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w co najmniej 2 projektach informatycznych spełniających zakres wskazany w pkt 6.2.1.1 SIWZ;

6.2.2.5. jedna (1) osoba pełniąca funkcję programisty – eksperta GIS z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami w zakresie programowania aplikacji oraz która brała udział w co najmniej dwóch projektach informatycznych spełniających zakres wskazany w pkt 6.2.1.2 SIWZ;

6.2.2.6. jedna (1) osoba pełniąca funkcję specjalisty ds. usług danych przestrzennych Inspire z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w tym zakresie, która brała udział w co najmniej 2 projektach informatycznych spełniających zakres wskazany w pkt 6.2.1.2 SIWZ;

6.2.2.7. jedna (1) osoba pełniąca funkcję eksperta GIS ds. metadanych posiadająca minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania metadanych zgodnych z wymaganiami Inspire, oraz która brała udział w co najmniej 2 projektach informatycznych polegających na budowie systemu zawierającego usługi infrastruktury informacji przestrzennej (w tym, co najmniej usługi wyszukiwania CSW) i spełniających zakres wskazany w pkt 6.2.1.3 SIWZ.

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:

(...) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zał. nr 7 do SIWZ (Wykaz usług), (...)

Powinno być:

(...) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zał. nr 7 do SIWZ (Wykaz usług), (...)

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 22/07/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: