Services - 321966-2017

16/08/2017    S155    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Плевен: Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

2017/S 155-321966

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Плевен
000413974
пл. „Възраждане“ № 2
Плевен
5800
България
Лице за контакт: Мирослав Илиев
Телефон: +359 64881273
Електронна поща: stefan.milev@pleven.bg
Факс: +359 64822414
код NUTS: BG314

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.pleven.bg

Адрес на профила на купувача: http://eservices.pleven.bg/procurements.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eservices.pleven.bg/procurement.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14&Guid=fbc99c9c-8f13-43d5-bbb3-5f42d82f624e
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изготвяне на проект в идейна фаза, за обекти ул. "Българска авиация"; Кръгово кръстовище в ж.к. „Сторгозия“; Кръгово кръстовище при ул. „Българска авиация“ и ул. „Кара Колю“; ... в раздел VI.

II.1.2)Основен CPV код
71311000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Цел на настоящата поръчка е изготвяне на проект за рехабилитация на ул. „Дойран“, рехабилитация на кръгово кръстовища между ул. „Българска авиация“ и ул. „Георги Кочев“, реконструкция на кръговото кръстовище на територията на ж.к. „Сторгозия“ и кръговото кръстовище на ул. „Българска авиация“ и ул. „Кара Колю“, реконструкция на ул. „Кара Колю“, реконструкция на участък от ул. „Георги Кочев“ и реконструкция на ул. „Българска авиация“ на територията на гр. Плевен, необходими за подобрение и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на пътните платна, носимоспособност на настилката, включително и пътна сигнализация с оглед осигуряване на условия за безопасност и комфорт на движението и за създаване на условия за нормално провеждане на трафика по трасетата.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71311000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314
Основно място на изпълнение:

Община Плевен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Цел на настоящата поръчка е изготвяне на проект за рехабилитация на ул. „Българска авиация“, рехабилитация на две от кръговите кръстовища по направление на ул. „Българска авиация“, реконструкция на кръговото кръстовище на територията на ж.к. „Сторгозия“, реконструкция на ул. „Кара Колю“, участък от ул. „Георги Кочев“ и ул. „Дойран“ на територията на гр. Плевен, необходими за подобрение и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на пътните платна, носимоспособност на настилката, включително и пътна сигнализация с оглед осигуряване на условия за безопасност и комфорт на движението и за създаване на условия за нормално провеждане на трафика по трасетата.

Изисквания към проектирането:

1. Проекта да осигури съответствие на проектните решения /разработки/ с изискванията на чл.169 от ЗУТ

2. Идейния проект да отговаря на изискванията на Наредба № 4/2001 год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 2/2006 год. за планиране и проектиране на комуникационно –транспортните системи в урбанизираните територии. Правила и норми за проектиране на улични настилки, Наредба № 6/2003 год. за Изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3. Обемът и съдържанието на проекта да бъде съгласно Договор за проектиране и при спазване нормативите и законовите изисквания действащи към момента.

Идейния проект да съдържаща следните части: Геодезическо заснемане; Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания;

— Част „Пътна“;

— Чертежи: -Ситуация и геометрично решение; -Надлъжен профил;-Типови напречни профили и детайли;

— Проект за организация на движението; -План за отводняване;

— Ситуация с нанесени вида и местоположението на засягащите се проводи и съоръжения на други ведомства;

— Изчисления за приетата конструкция на настилката;

— Част „ВиК“ — Отводняване;

— Част „Електро“ — Улично осветление;

— Част „Електро“ — Улично осветление;

— Част „Паркоустройство и благоудтройство“;

— Част Пътна;

— Сметна документация — КСС.

Проекта да бъде представен в 5 екземпляра и 1 (един) на електронен носител в PDF формат на изготвения „идеен проект“, което се удостоверява с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол.

Изискванията за проектирането по подробно са посочени в Техническата спецификация и заданието за проектиране неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на услугата — К1 / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Програма Interreg V — A Румъния-България е програма, финансирана от Европейския Съюз (от Европейския фонд за регионално развитие, ЕФРР).
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да има опит в изпълнението на дейност (услуга) с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

При подаване на офертата информацията се посочва в Част ІV. „Критерий за подбор“, буква „В“, „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП — списък на дейностите, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката. Списъкът следва да съдържа следното: Предмет, обект, стойностите, датите и получателите.

Избраният изпълнител представя Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, придружен с доказателства за извършената услуга /Образец 10/.

2. Участникът трябва да разполага с екип от проектанти

При подаване на офертата информацията се посочва в Част ІV. „Критерий за подбор“, буква „В“, „Технически и професионални способности“, т. 6) от ЕЕДОП. Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи Списък на експертите, които са ангажирани за изпълнението на обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в това число:

Експерт/специалист (трите имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);

Образование (степен, специалност, година на дипломиране, номер на диплома, учебно заведение);

Професионална квалификация (направление, година на придобиване, номер на издадения документ, издател);

Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).

Избраният изпълнител представя Списък на експертите, които са ангажирани за изпълнението на обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата /Образец 11/.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да има опит в изпълнението на дейност (услуга) с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „дейности, с предмет, идентични или сходни с тези на предмета на поръчката“ следва да се разбира: услуги, свързани с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза идейна и/или работна за изграждане и/или ремонт и/или обновяване и/или реконструкция на пътна инфраструктура — пътища и/или улици и/или кръгови кръстовища и/или пътни настилки.

2. Участникът трябва да разполага с екип от следните проектанти:

Ръководител екип — да е магистър, висше образование в областта на пътното строителство, промишленото и гражданското строителство или еквивалентно образование; да притежава пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ; да има минимум 5 (пет) годишен професионален опит в областта на пътното строителство.

Специфичен опит: Да има опит като ръководител екип за изготвянето на сходен проект. Под „сходен“ проект с предмета на настоящата обществена поръчка, следва да се разбира: изготвяне на инвестиционни проекти във фаза идейна и/или работна за изграждане и/или ремонт и/или обновяване и/или реконструкция на пътна инфраструктура — пътища и/или улици и/или тротоари и/ил пътни настилки.

2.1. Главния проектант: Строителен инженер със специалност „Пътно строителство“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и минимум 5 (пет) години опит в тази област;

2.2. Ключови експерт по част „Пътна“: Инженер със специалност „Пътно строителство“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област

2.3. Ключов експерт по част „Геодезия“ — Инженер със специалност „Геодезия“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и минимум 5 годишен опит в тази област.

2.4. Ключов експерт по част „ОД“ и част „ВОД“ — Инженер със специалност „Пътно строителство“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област.

2.5. Ключов експерт по част „Електро“ — Инженер със специалност „Електро“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област.

2.6. Ключов експерт по част „ВиК“ — Инженер със специалност „ВиК“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област.

Специфичен опит: Всеки експерт от проектантския екип да има опит в екип за изготвянето на сходен проект. Под „сходен“ проект с предмета на настоящата обществена поръчка, следва да се разбира: изготвяне на инвестиционни проекти във фаза идейна и/или работна за изграждане и/или ремонт и/или обновяване и/или реконструкция на пътна инфраструктура — пътища и/или улици и/или кръгови кръстовища и/или пътни настилки.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Начин на плащане:

Възложителят плаща на Изпълнителя Цената по този Договор, както следва:

— авансово плащане в размер на 5 % (5 на 100) от Цената — в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписването на Договора;

— междинно плащане в размер 5 % (5 на 100) от Цената — в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от приемане на изпълнението на Услугата удостоверено с представяне на приемо-предавателен протокол за приемане на работата.

— окончателно плащане в размер на 90 % (90 на 100) от Цената — в срок до 20 (двадесет) календарни дни, считано от окончателното приемане, без забележки.

2. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора може да се представи в една от следните форми:

2.1.парична сума;

2.2.банкова гаранция;

2.3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Необходимостта от спешно възлагане на процедурата възниква от обстоятелството, че община Плевен няма проектна готовност, както и няма избран изпълнител на услугата за подготовка на идеен проект, които да подготви и представи, за да кандидатства община Плевен по Програма „Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Идейния проект следва да е подготвен и предаден в срок не по-късно от 16.10.2017 г. Към момента на обявяване на поръчката са останали по-малко от 75 календарни дни. Целта на поръчката е Възложителят да получи качествен идеен проект, изготвен и окомплектовани в съответствие с Насоките за кандидатстване по Третата Покана за подаване на проектни предложения по Програма „Интеррег V-A Румъния — България“.

Съгласно предоставената правна възможност на разпоредбата на чл. 74, ал. 4 от ЗОП Възложителят съкращава срока от 35 календарни дни на 20 календарни дни.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/08/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/08/2017
Местно време: 13:00
Място:

Заседателна зала — III етаж в сградата на Община Плевен, с адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 2.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от раздел II.1.1) Наименование — Кръгово кръстовище при ул. „Българска авиация“ и ул. „Георги Кочев“; ул. „Кара Колю“; Участък от ул. „Георги Кочев“; ул. „Дойран“, необходим за подготовка на проектно предложение „e-TEN — enhancing access of Pleven &Teleorman communities to TEN-T transport network“.

За участниците в процедурата следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1- 4 от ЗОП. Възложителят отстранява от процедурата на основание чл. 107 от ЗОП:

— участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

— участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право;

— участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 — 5 от ЗОП

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване, съответствието с критериите за подбор, както и липсата на специфичните основания за изключване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Офертата се състои от:

1. Опис на документите - / образец 1/

2. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /образец 2/;

3. Документи за доказване на поетите от третите лица задължения, когато участникът се позовава на капацитета на трети лица — ако е приложимо;

4. Доказателства за поетите от подизпълнителя задължения /в приложимите случаи, съгласно чл. 66 от ЗОП - ако е приложимо;

5. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; /образец 3/;

6. Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществени поръчки - /образец 4/;

7. Техническо предложение — /образец 5/;

8. Декларация за срок за валидност на офертата — /образец 7/;

9. Декларация съгласие с клаузите на приложения проект на договор — /образец 6/; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; /образец 8/.

Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ с поставено Ценово предложение /образец 9/.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/08/2017