Obras - 321981-2020

Submission deadline has been amended by:  452240-2020
09/07/2020    S131

Polonia-Varsovia: Trabajos de construcción

2020/S 131-321981

Anuncio de licitación – sectores especiales

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Dirección postal: Targowa 74
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 03-734
País: Polonia
Persona de contacto: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk
Correo electrónico: iwona.przybyszewska@plk-sa.pl
Teléfono: +48 587213437
Fax: +48 587213268
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.plk-sa.pl/
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Otra actividad: Zarządzanie infrastrukturą kolejową

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”

II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest wykonanie następujących elementów:

1) Modernizacja lk nr 229 Pruszcz Gdański – Łeba na odcinku Glincz – Kartuzy wraz ze stacją Kartuzy i budową nowej mijanki w Dzierżążnie.

2) Modernizacja lk nr 214 w obrębie stacji Kartuzy wraz z budową nowej łącznicy linii 214 z linią 229.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w n/w. dok. zamieszczonych na stronie Zam. o adresie: https://platformazakupowa.plk-sa.pl:

— Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiących Tom III SIWZ,

— Wycenie stanowiącej Tom IV SIWZ:

+ Dla Zadania A – w „PRZEDMIARY ROBÓT”

+ Dla Zadania B – w „ROZBICIE CENY OFERTOWEJ (RCO)”

+ Dla Zamówień opcjonalnych (Opcje nr 1 i nr 2) - w „ROZBICIE CENY OFERTOWEJ (RCO)”,

— Opisie Zamówienia stanowiącym Tom V SIWZ:

+ Dla Zadania A - w „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (OPISOWA I RYSUNKOWA)”

+ Dla Zadania B oraz dla Prawa Opcji nr 1 i nr 2 - w „Programie Funkcjonalno – Użytkowym” wraz z zał.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 225 039 442.87 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
45230000 Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación
45234000 Trabajos de construcción de vías férreas y sistemas de transporte por cable
45234100 Trabajos de construcción ferroviaria
45231400 Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica
71322000 Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil
45100000 Trabajos de preparación del terreno
45110000 Trabajos de demolición de inmuebles y movimiento de tierras
45300000 Trabajos de instalación en edificios
45232310 Trabajos de construcción de líneas telefónicas
32500000 Equipo y material para telecomunicaciones
32520000 Equipo y cable de telecomunicaciones
34632000 Equipo de control del tráfico de ferrocarriles
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
50000000 Servicios de reparación y mantenimiento
71320000 Servicios de diseño técnico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Código NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Linia kolejowa nr 229 Pruszcz Gdański – Łeba na odcinku Glincz – Kartuzy oraz linia kolejowa nr 214 w obrębie stacji Kartuzy i budową nowej łącznicy linii 214 z linią 229.

II.2.4)Descripción del contrato:

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1. Zakres podstawowy:

Zadanie A – „Buduj”

1) Realizacja robót budowlanych w zakresach:

a) nawierzchnia, podtorze, odwodnienie,

b) fundamenty pod słupy trakcyjne,

c) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

d) obiekty inżynieryjne,

e) perony i obiekty kubaturowe,

f) obiekty drogowe, przejścia i przejazdy,

g) sieci sanitarne,

h) geologia.

2) Zapewnienie Gwarancji Jakości (Warunków Gwarancji) dla zakresu Zadania A – „Buduj”;

Zadanie B – „Projektuj i Buduj”

1) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami określonymi w PFU na podstawie przyjętej do realizacji przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w zakresach:

a) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

b) urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

2) Zapewnienie Gwarancji Jakości poprzez Świadczenie usług gwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę w ramach Zamówienia Systemów obejmujących urządzenia srk i telekomunikacji – na zasadach określonych w TOM V Opis Zamówienia Zadanie B.

3) Zapewnienie Warunków Gwarancji dla pozostałego zakresu Robót nie objętego Usługami gwarancyjnymi na zasadach określonych TOM V Opis Zamówienia Zadanie B.

4) Usuniecie kolizji w zakresie energetyki, teletechniki, wodno-kanalizacyjnym, gazowym w oparciu o zawarte i zawierane porozumienia.

2. 2.2.2. Wykonania dokumentacji powykonawczej dla zakresu robót wskazanych w Zadaniu A i Zadaniu B, w tym:

1) opracowanie regulaminów technicznych, we współpracy z Zamawiającym, na podstawie Instrukcji Ir-3, po zakończeniu robót budowlanych, w zakresie wszystkich branż,

2) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej:

a) pikietażu linii i profilu podłużnego linii kolejowej,

b) protokołów zdawczo-odbiorczych znaków regulacji osi toru,

c) numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,

3) opracowanie dokumentacji z założenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz Kolejowej osnowy specjalnej,

4) opracowanie nowych schematów posterunków ruchu oraz punktów ekspedycyjnych.

3. Zakres opcjonalny:

1) Prawo Opcji 1 – Świadczenie Usług pogwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę w ramach Zamówienia Systemów obejmujących urządzenia srk i telekomunikacji, na zasadach określonych w PFU, w celu zapewnienia przez cały okres świadczenia Usług dostępu do zamówionych wymagań funkcjonalnych, realizowane przez Systemy oraz bezpieczne i prawidłowe działanie tych Systemów, w tym wykonanie niezbędnych czynności utrzymaniowych.

2) Prawo Opcji 2 – realizacja świadczeń określonych w Rozdziale 7 PFU „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów”.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Tomie III, IV i V SIWZ.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Ustawy. Zakres zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Ustawy oraz warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie na roboty podobne będą tożsame z warunkami zamówienia podstawowego.

Zamówienie podobne może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny (wycena zgodnie z Subklauzulą 12.3), terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi. Zamówienie podobne może zostać udzielone dla zakresu: wykonanie robót budowlanych na linii 229 Glincz – Kartuzy, na liniach 229 i 214 w obrębie stacji Kartuzy, na nowo budowanej łącznicy linii 229 z linią 214 w Kartuzach wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla następujących zakresów objętych zamówieniem podstawowym:

— nawierzchnia kolejowa,

— podtorze wraz z odwodnieniem,

— przejazdy w poziomie szyn,

— roboty branży obiektów inżynieryjnych,

— roboty branży elektroenergetyki i teletechniki,

— roboty branży urządzenia sterowania ruchem kolejowym,

— roboty branży wod-kan.,

— roboty branży konstrukcyjnej,

— roboty branży drogowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 225 039 442.87 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zakres opcjonalny zamówienia:

1) Prawo Opcji 1 – opcjonalne wykonanie Usług pogwarancyjnych na żądanie Zamawiającego w zakresie i na zasadach określonych w TOM V SIWZ Rozdziale 6 PFU – przez okres 108 miesięcy rozpoczynając od dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad, tj. po upływie 72 miesięcy od daty Odbioru Końcowego Robót.

2) Prawo Opcji 2 – opcjonalna realizacja na żądanie Zamawiającego świadczeń w zakresie i na zasadach określonych w TOM V SIWZ Rozdziale nr 7 PFU „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów” - realizowana niezależnie od podziału Kontraktu na Etapy, w terminach i zakresie wskazanych przez Zamawiającego jednak nie krótszych niż 6 m-cy od daty złożenia żądania przez Zamawiającego oraz nie dłuższych niż do zakończenia niniejszego Kontraktu, w tym do zakończenia wykonania Usług pogwarancyjnych w przypadku zlecenia Prawa Opcji 1.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

II.2.14)Información adicional

Okres realizacji Zamówienia: 30 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Szczególnych Umowy, znajdujących się w Tomie II SIWZ

Dot. Sekcji II.1.5 i Sekcji II.2.6 - szacunkowa całkowita wartość netto zamówienia to 225 039 442,87 PLN i nie zawiera wartości zamówień podobnych oraz Prawa Opcji nr 1 i nr 2.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w Postępowaniu określone w pkt 8.2 IDW.

8.2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3. Zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy.

Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 8.2 i 8.6 IDW i powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku wobec niego podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu – zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1. IDW.

W celu oceny, czy Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określą w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu Zamówienia,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu, przy wykonywaniu Zamówienia,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w Postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W stosunku do Podwykonawców, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy, jakim Podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 80 000 000,00 (osiemdziesiąt milionów) PLN,

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000,00 (dwadzieścia milionów) PLN.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełniania warunku wskazanego w pkt 8.6.3 IDW nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 9 IDW (Tom I SIWZ), zamieszczonego na str. internetowej Zamawiającego pod adresem; https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 8.3 IDW nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części Zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych Podmiotów, odpowiada solidarnie z Podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że wykaże brak swojej winy w związku z nieudostępnieniem tych zasobów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału postępowaniu, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia:

1) część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu (jego części), a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

3) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa 9.6.6 i 9.6.7 IDW, dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ciąg dalszy sekcji III.1.1).

1. Z Postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec którego zachodzi którakolwiek przesłanka określona:

— w art. 24 ust.1 pkt 12-23 Ustawy (z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy)

Oraz

— w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu Postępowania nie zakłócił konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu, zgodnie z zapisami pkt 14.15.2 IDW, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, oświadczenie składa oddzielnie każdy z nich.

4. Zamawiający, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie Postępowania o udzielenie Zamówienia.

Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania:

1. W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 7a do IDW. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca ograniczy się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji w części IV i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV Jednolitego Dokumentu.

Informację o częściach Zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, nie polegając jednocześnie na ich zasobach, Wykonawca zamieszcza w części II sekcja D Jednolitego Dokumentu. Dodatkowo, w sekcji tej należy zamieścić nazwy (firmy) Podwykonawców, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim Podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia.

Zasady wypełniania Jednolitego Dokumentu zostały zamieszczone na stronie

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców

(np. Konsorcjum), Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7a do IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu składa także Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7a do IDW, dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW.

4. Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie Podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, a na których zasobach nie polega, jeśli jest już wiadome, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 8.4 IDW, składa Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7b do IDW, dotyczący każdego z tych Podwykonawców.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. W zakresie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w punkcie 8.2.3 IDW, Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert dla lit. a), b), c), d) oraz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert dla lit. e), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali:

a) Co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną wykonaną w ramach jednej umowy, na zakres której składają się Budowa lub Przebudowa nawierzchni torowej na linii kolejowej jednotorowej zelektryfikowanej lub podlegającej elektryfikacji, gdzie suma długości Budowanych torów szlakowych i torów głównych zasadniczych wynosiła łącznie co najmniej 1 (jeden) km,

b) Co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną wykonaną w ramach jednej umowy, na zakres której składają się Budowa lub Przebudowa co najmniej 10 (dziesięciu) rozjazdów kolejowych,

c) Co najmniej 1 (jedną) Budowę lub Przebudowę co najmniej 1 (jednej) stacji kolejowej, przy czym Budowa lub Przebudowa obejmowały co najmniej 1 (jeden) tor główny zasadniczy i co najmniej 1 (jeden) tor główny dodatkowy wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem oraz co najmniej dwa perony,

d) Co najmniej 1 (jedną) Budowę lub Przebudowę co najmniej 1 (jednego) systemu stacyjnych, scentralizowanych urządzeń SRK (sterowania ruchem kolejowym), na stacji liczącej co najmniej 10 (dziesieciu) zwrotnic,

e) Co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową (obejmującą projekt wykonawczy) w zakresie Budowy lub Przebudowy linii kolejowej w zakresie urządzeń srk i telekomunikacji, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 (pięćset tysięcy) PLN netto

Oraz wykonywali przez okres nie krótszy niż 2 (dwa) lata:

f) czynności obsługi prewencyjnej (obsługi technicznej) oraz obsługi serwisowej (usuwanie usterek) dla komputerowego systemu stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

g) czynności obsługi prewencyjnej (obsługi technicznej) oraz obsługi serwisowej (usuwanie usterek) dla komputerowych urządzeń blokady liniowej (autonomicznej lub zintegrowanej);

h) czynności obsługi prewencyjnej (obsługi technicznej) oraz obsługi serwisowej (usuwanie usterek) dla komputerowych urządzeń srk na przejazdach kolejowo-drogowych.

Za czynności obsługi prewencyjnej (obsługi technicznej) oraz obsługi serwisowej (usuwanie usterek) uznawane będą odpowiednio czynności personelu utrzymania określone w dokumentacji technicznej producentów (DTR lub in

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Każde wykazane zadanie/ realizacja może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.

Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 9 IDW (Tom I SIWZ), zamieszczonego na str. internet. Zamawiającego pod adresem; https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, jak poniżej:

1) Kierownik Budowy – jedna [1] osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

Doświadczenie - posiada co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych na robotach związanych z Budową, Przebudową Infrastruktury kolejowej - nawierzchni i podtorza kolejowego,

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ocena spełniania w/w warunków tj. pkt. 2 dot. dysponowania osobami i pkt. 3 dot. dostępności do narzędzi i urządzeń technicznych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9 IDW (Tom I SIWZ), zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie Zamówienia:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, terminów wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 12 do IDW);

2) dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, zawierające w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;

3) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 9.6.2 IDW;

4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do IDW);

5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do IDW);

6) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 13 do IDW),

7) dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

8) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 9.6.10 IDW.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 8.3 IDW nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części Zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ust. 1 Ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone w terminie;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wys. 4 500 000,00 PLN.

2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp i musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, ma ona być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, do której zastosowanie będzie miało prawo polskie.

4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie Zamówienia w wys.10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie pomniejszonej o koszty brutto komunikacji zastępczej z zastrzeżeniem postanowień pkt 20 IDW.

5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia nwu w formie gwarancji, ma ona być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,do której zastosowanie będzie miało prawo polskie. Wzór gwarancji stanowi zał. 5 do IDW.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Zamówienia będą prowadzone w złotych polskich (PLN). Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony jest w Warunkach Umowy stanowiących Tom II SIWZ.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zam. obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Zamawiający przyjmuje, iż z zastrzeżeniem pkt 12.1 IDW, przedmiot Zamówienia jest objęty stawką VAT 23 %. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę innej stawki VAT, Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić przyjętą stawkę, np. powołując się na indywidualną interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W przeciwnym wypadku podanie innej stawki podatku VAT albo jej nie podanie skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca popełnił w treści oferty inną omyłkę, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

1. Ofertę wspólną mogą złożyć Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego Zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.

3. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie 8.6 IDW uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.9, 9.1 i 9.7 IDW, składa odrębnie każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem zgodnie z treścią pkt 14.15 IDW.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki Umowy stanowi Tom II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Ciąg dalszy sekcji III.1.8).

6. W przypadku oferty wspólnej:

— Zamawiający dopuszcza podział kwoty wadium pomiędzy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia i jego wniesienie w częściach, o ile suma tych części będzie równa kwocie wadium określonej w pkt. 11.1 IDW,

— Jednolity Dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7. W przypadku gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego winni będą przedstawić umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Aukcja zostanie przeprowadzona na Platformie Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

W toku aukcji elektronicznej kryterium licytowanym będzie "cena". Informacje o przeprowadzeniu aukcji zawarte są w pkt. 20.9 IDW (Tom I SIWZ).

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/08/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/08/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny.

Możliwy jest również udział zdalny w otwarciu ofert. Odczyt ofert drogą online odbędzie się za pośrednictwem komunikatora Skype’a.

Adres, z którego można pobrać Skype’a, gdzie wyszczególnione są niezbędne wymagania dla tego komunikatora: https://www.skype.com/pl/get-skype/S

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Adres Platformy Zakupowej na której należy złożyć ofertę: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Otwarcie ofert nastąpi w miejscu złożenia ofert tj. na platformie zakupowej Zamawiającego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy) oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy) oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych,

— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 11 do IDW),

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 11 do IDW),

— oświadczenie Wykonawcy o wydaniu albo braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 11 do IDW), a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do IDW).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 9.7.1– 9.7.4. IDW składa dokumenty określone w § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.), tj.:

1. informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym:

W art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy) i pkt 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy;

2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

Oraz

Inne dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 9.7.5, 9.7.6, 9.7.7 i 9.7.8 IDW.

Dokumenty, o których mowa w ww. pkt 1 i 2 IDW powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO została zawarta w TOMIE I SIWZ (IDW) w pkt 26.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie UZP – Sekretariat Departamentu Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/07/2020