Diensten - 322046-2022

15/06/2022    S114

Spanje-Bilbao: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 114-322046

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A. - EuskoTrenbideak FFCC Vascos, S.A.U.
Nationaal identificatienummer: A48136550
Postadres: Atxuri 6 48006
Plaats: Bilbao
NUTS-code: ES21 País Vasco
Postcode: 48006
Land: Spanje
Contactpersoon: Departamento Contratacion
E-mail: contratacion@euskotren.eus
Telefoon: +34 944019900
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.euskotren.es
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sociedad Publica anónima Unipersonal
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Transportes

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Desarrollo e implantación de un sistema de gestión para la operación centralizada de tranvías y ferrocarril

Referentienummer: P10031045
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Desarrollo e implantación de un sistema de gestión para la operación centralizada de tranvías y ferrocarril

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 630 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34940000 Spoorweguitrusting
34943000 Treinenmonitorsysteem
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES21 País Vasco
Voornaamste plaats van uitvoering:

ES21 - País Vasco

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Desarrollo e implantación de un sistema de gestión para la operación centralizada de tranvías y ferrocarril

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Propuesta economica / Weging: 45,00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 025-062087
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Desarrollo e implantación de un sistema de gestión para la operación centralizada de tranvías y ferrocarril

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GRUPO MECANICA DEL VUELO SISTEMAS S A
Plaats: Tres Cantos
NUTS-code: ES21 País Vasco
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 451 710.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Plaats: Vitoria-Gasteiz
Land: Spanje
E-mail: oarc@euskadi.eus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/06/2022