Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 322088-2016

17/09/2016    S180

Nizozemska-Haag: Razvoj i podrška za programsku opremu

2016/S 180-322088

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Eurojust
Poštanska adresa: Maanweg 174
Mjesto: The Hague
NUTS kod: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Poštanski broj: 2516 AB
Država: Nizozemska
Osoba za kontakt: Procurement Sector
E-pošta: procurement@eurojust.europa.eu
Telefon: +31 704125649
Telefaks: +31 704125585
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/Ongoing-calls-for-tender.aspx
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1859
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1859
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Javni red i sigurnost

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Razvoj i podrška za programsku opremu

Referentni broj: 2016/EJ/06/PO.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog poziva na nadmetanje osigurati da se Eurojustu pruže usluge analize, specifikacije, razvoja, održavanja i podrške za programske aplikacije koje ispunjavaju očekivanja u pogledu kvalitete i ciljeve povezane s razinom usluge kako je pobliže određeno u Prilogu 1. — tehničke specifikacije. Opseg je ugovora pružanje usluga razvoja i podrške za programsku opremu tijekom cijelog životnog ciklusa programskih aplikacija. Usluge uključuju podršku u sljedećim područjima:

— analiza poslovnih zahtjeva,

— analiza zahtjeva sustava,

— specifikacije programske opreme,

— razvoj programske opreme,

— izdanje programske opreme,

— održavanje i podrška za programsku opremu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 17 675 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Haag i prostori izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Okvirni ugovor o IKT uslugama s 1 izvoditeljem za pružanje usluga analize, specifikacije, razvoja, održavanja i podrške za programske aplikacije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 17 675 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 72
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Ugovor će imati početno trajanje od 12 mjeseci te se može automatski obnoviti do najviše 2 puta: prvi put na razdoblje od 48 mjeseci i drugi put na razdoblje od 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 14/10/2016
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/10/2016
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

Otvaranje ponuda održat će se u prostorima Eurojusta na datum i u vrijeme navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Na otvaranju ponuda može biti nazočan samo 1 predstavnik po ponuditelju. Ako ponuditelj želi biti nazočan, mora obavijestiti Eurojust o imenu svog predstavnika e-poštom (procurement@eurojust.europa.eu) najkasnije do datuma i vremena naznačenog u dokumentaciji za nadmetanje. Ponuditelji koji se ne registriraju u danom roku neće moći prisustvovati javnom otvaranju ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
VI.3)Dodatni podaci:

Sva dokumentacija za nadmetanje dostupna je za preuzimanje na mrežnoj stranici e-nadmetanja https://etendering.ted.europa.eu

Iako ova dokumentacija predstavlja potpunu dokumentaciju za nadmetanje za ovaj postupak nadmetanja, ponuditelje pozivamo da redovito provjeravaju mrežnu stranicu e-nadmetanja (https://etendering.ted.europa.eu) na kojoj će biti dostupne sve dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi s ovim postupkom.

Ponude se moraju dostaviti elektroničkim putem uporabom aplikacije za e-dostavu. Molimo pogledajte točku 7. „Upute i uvjeti” u kojoj se nalaze upute o tome kako dostaviti ponudu.

Ponuditelji moraju pažljivo pročitati priručnik za korisnike o e-dostavi koji se nalazi na: https://webgate.ec.europa.eu/supplier_portal_toolbox/esubmissionFileProject/files/BT3/spotsHelpPage_en.html

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Eurojust
Poštanska adresa: PO Box 16183
Mjesto: The Hague
Poštanski broj: 2500 BD
Država: Nizozemska
E-pošta: procurement@eurojust.europa.eu
Internetska adresa: http://www.eurojust.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/09/2016