Usługi - 322091-2020

09/07/2020    S131

Polska-Połaniec: Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej

2020/S 131-322091

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: Zawada 26
Miejscowość: Połaniec
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Bąk-Mazur
E-mail: katarzyna.bak-mazur@enea.pl
Tel.: +48 158656471
Faks: +48 158656688
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.enea.pl/pl/enea-polaniec
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie i remonty sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 1.7.2020 do 31.8.2020

Numer referencyjny: NZ/PZP/21/2020
II.1.2)Główny kod CPV
50410000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Utrzymanie i remonty sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 1 454 096.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65410000 Eksploatacja elektrowni
48151000 Komputerowy system sterujący
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres usług obejmuje:

1.2.1. Utrzymanie poprzez przeglądy, konserwację, usuwanie usterek i awarii sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki zainstalowanych na urządzeniach: ośmiu bloków energetycznych wraz z instalacjami pomocniczymi oraz obiektach pozablokowych: rozładunku, transportu i podawania węgla; mazutowni; przygotowania, rozładunku i transportu biomasy; odsiarczania, odpopielania i odazotowania spalin; odprowadzenia, składowania żużla i popiołu; zakładu przeróbki kamienia wapiennego; członów ciepłowniczych; instalacji sprężonego powietrza; gospodarki wodno-ściekowej; instalacji rozładunku magazynowania i podawania amoniaku DRIM oraz elektroenergetycznych i nieenergetycznych. (dalej: „Utrzymanie”)

1.2.2. Wykonywanie planowanych przeglądów, remontów sterowań, zabezpieczeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w instalacjach oraz urządzeniach zainstalowanych na terenie elektrowni.

1.2.3. Usuwanie skutków awarii w układach sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA instalacji i urządzeń zainstalowanych na terenie elektrowni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności związanej z wydarzeniami, których podmiot zamawiający nie mógł przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

Podstawą prawną dla podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania jest art. art. 67 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 134 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zdaniem Zamawiającego udzielenie zamówienia z wolnej ręki jest konieczne ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Utrzymanie i remonty sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 1.7.2020 do 31.8.2020

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Elporem i Elpoautomatyka sp. z o.o.
Adres pocztowy: Zawada 26
Miejscowość: Połaniec
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-230
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 454 096.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2020