Usługi - 322096-2020

09/07/2020    S131

Polska-Lublin: Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

2020/S 131-322096

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Dystrybucja S.A.
Adres pocztowy: ul. Garbarska 21A
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Wasilewski
E-mail: arkadiusz.wasilewski@pgedystrybucja.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://pgedystrybucja.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi wymiany liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej – 6 zadań

Numer referencyjny: 56/OB/LZA/AW/2020
II.1.2)Główny kod CPV
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia są usługi wymiany liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej – 6 zadań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 687 909.76 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze rejonu energetycznego Białystok miasto

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar rejonu energetycznego Białystok miasto, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze rejonu energetycznego Białystok miasto – 14 900 szt. liczników 1-fazowych i 2 500 szt. liczników 3-fazowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze rejonu energetycznego Łomża

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar rejonu energetycznego Białystok, Łomża, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze rejonu energetycznego Łomża – 6 000 szt. liczników 1-fazowych i 7 500 szt. liczników 3-fazowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze rejonu energetycznego Bielsk Podlaski

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar rejonu energetycznego Bielsk Podlaski, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze rejonu energetycznego Bielsk Podlaski – 5 400 szt. liczników 1-fazowych i 6 100 szt. liczników 3-fazowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze rejonu energetycznego Ełk

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar rejonu energetycznego Ełk, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze rejonu energetycznego Ełk – 8 900 szt. liczników 1-fazowych i 6 700 szt. liczników 3-fazowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze rejonu energetycznego Suwałki

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar rejonu energetycznego Suwałki, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze rejonu energetycznego Suwałki – 1 800 szt. liczników 1-fazowych i 2 450 szt. liczników 3-fazowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze rejonu energetycznego Białystok teren – 5 800 szt. liczników 1-fazowych i 5 900 szt. liczników 3-fazowych

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar rejonu energetycznego Białystok teren, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze rejonu energetycznego Białystok teren – 5 800 szt. liczników 1-fazowych i 5 900 szt. liczników 3-fazowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 042-100324
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze rejonu energetycznego Białystok miasto

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Energetyczne Systemy Pomiarowe Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Elektryczna 13
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-950
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 718 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 687 909.76 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze rejonu energetycznego Łomża

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze rejonu energetycznego Bielsk Podlaski

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze rejonu energetycznego Ełk

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze rejonu energetycznego Suwałki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Wymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na obszarze rejonu energetycznego Białystok teren – 5 800 szt. liczników 1-fazowych i 5 900 szt. liczników 3-fazowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców na podstawie:

a) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp (tj. z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp), a także z zastrzeżeniem art. 138c ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (tj. z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp) oraz;

b) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Uwaga: Zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 138c ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp.

1.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić wraz z ofertą dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

1.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę na podstawie pkt 10.2.2 SIWZ.

1.3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

2. Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz celem potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, składa:

2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE. L. z 2016 r. nr 3, str. 16) – wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ;

2.2. JEDZ podwykonawców, w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zgodnie z pkt 8 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu;

2.3. JEDZ innych podmiotów, jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby tych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu;

2.4. JEDZ każdego z Wykonawców, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2.5. dokumenty, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, w celu oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wymaganych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dokument należy złożyć w oryginale na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa dokumenty określone w pkt 12.2.3 SIWZ.

4. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa dokumenty określone w pkt 12.4 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179 – 198 g).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2020