Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 322140-2014

Zobrazit zhuštěný náhled

24/09/2014    S183

Belgie-Brusel: Vícenásobná rámcová smlouva s opětným otevřením soutěže v oblasti udržitelné průmyslové politiky a výstavby

2014/S 183-322140

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropská komise, Generální ředitelství pro podniky a průmysl, ředitelství B – udržitelný růst a EU 2020
Poštovní adresa: avenue d'Auderghem 45 – BREY 10/100
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie
K rukám: pan Carlo Pettinelli
E-mail: entr-b-financial-team@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

Adresa profilu kupujícího: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants:calls-for-tenders/index_en.htm

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=631

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
Úřední název: Evropská komise, Generální ředitelství pro podniky a průmysl
Poštovní adresa: Výzva k podání nabídek č.: 409/PP/2014/FC, oddělení B.1 – Udržitelná průmyslová politika a výstavba, BREY 07/37
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie
K rukám: pan Carlo Pettinelli
E-mail: entr-b-financial-team@ec.europa.eu

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Vícenásobná rámcová smlouva s opětným otevřením soutěže v oblasti udržitelné průmyslové politiky a výstavby
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 10: Průzkum trhu a veřejného mínění
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: V prostorách poskytovatele služeb nebo na jakémkoli místě uvedeném v nabídce, s výjimkou prostor Komise.
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s několika účastníky
maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy: 25

Doba platnosti rámcové smlouvy

Doba trvání v měsících: 48

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 14 000 000 EUR
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Vícenásobná rámcová smlouva na vypracování regulačních a ekonomických analýz týkajících se vzájemného působení mezi politikami v oblasti průmyslu, životního prostředí, lidského zdraví, změny klimatu, surovin, energetiky, dopravy, ekodesignu, zaměstnanosti, zdaňování, obchodu a investic, výzkumu a inovací, veřejných zakázek, vnitřního trhu služeb a politikami týkajícími se udržitelných produktů a o důsledku těchto politik na konkurenceschopnost evropských podniků a průmyslových odvětví včetně výstavby a na prospěch spotřebitelů a zaměstnanost.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

45000000 Stavební práce, 44000000 Stavební konstrukce a materiály; pomocné výrobky pro konstrukce (mimo elektrické přístroje), 90000000 Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby, 43000000 Stroje pro hlubinné a povrchové dobývání a stavební stroje, 71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby, 76000000 Služby vztahující se k ropnému a plynárenskému průmyslu, 34000000 Přepravní zařízení a pomocné výrobky pro přepravu, 31000000 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro několik částí
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Rámcová smlouva obsáhne 5 různých položek:
položka č. 1: konkurenceschopnost, životní prostředí, změna klimatu, energetika a doprava;
položka č. 2: politika udržitelných výrobků, ekodesign a dále;
položka č. 3: konkurenceschopnost, ekologické inovace a udržitelnost hodnotového řetězce;
položka č. 4: nařízení o stavebních výrobcích (CPR);
položka č. 5: akční plán výstavby.
Každá jednotlivá rámcová smlouva bude mít počáteční dobu trvání 48 měsíců.
Nejvyšší limit pro maximální dobu 48 měsíců bude:
položka č. 1: 2 800 000 EUR;
položka č. 2: 2 800 000 EUR;
položka č. 3: 2 800 000 EUR;
položka č. 4: 2 800 000 EUR;
položka č. 5: 2 800 000 EUR.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 14 000 000 EUR
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 48 (ode dne zadání zakázky)

Informace o částech zakázky

Část zakázky č.: 1 Název: Konkurenceschopnost, životní prostředí, změna klimatu, energetika a doprava
1)Stručný popis
Hlavním cílem studií, které budou zahájeny v rámci položky č. 1 je přispět k hodnocení efektivnosti nákladů jakýchkoliv nových opatření a iniciativ politik v oblastech energetiky, klimatu, životního prostředí, lidského zdraví a dopravy, a zejména jejich příspěvku k posílení konkurenceschopnosti evropských průmyslových odvětví či podniků, včetně velkých společností a podniků malé a střední velikosti.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

34000000 Přepravní zařízení a pomocné výrobky pro přepravu, 76000000 Služby vztahující se k ropnému a plynárenskému průmyslu, 90000000 Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby

3)Množství nebo rozsah
i) Energetika.
ii) Změna klimatu (např. emise skleníkových plynů).
iii) Prostředí a lidské zdraví.
iv) Doprava.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 2 800 000 EUR
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Doba trvání v měsících: 48 (ode dne zadání zakázky)
5)Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 2 Název: Politika udržitelných výrobků, ekodesign a dále
1)Stručný popis
Hlavním cílem studií, které budou zahájeny v rámci položky č. 2 této rámcové smlouvy je přispět k technické, ekonomické a environmentální analýze, která je nutná pro poskytnutí informací a pomoci politickým činitelům v rozhodovacím procesu, při kontrole a realizaci úkolů požadovaných v rámci směrnice o ekodesignu.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

31000000 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení, 42000000 Průmyslové stroje

3)Množství nebo rozsah
i) Ekodesign výrobků (energetická účinnost, účinnost zdrojů, jiné aspekty).
ii) Nové aspekty politiky týkající se udržitelných produktů.
iii) Vnitřní trh zboží.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 2 800 000 EUR
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Doba trvání v měsících: 48 (ode dne zadání zakázky)
5)Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 3 Název: Konkurenceschopnost, ekologické inovace a udržitelnost hodnotového řetězce
1)Stručný popis
Hlavním cílem studií, které budou zahájeny v položce č. 3, je přispět k hodnocení efektivnosti nákladů jakýchkoliv nových opatření a iniciativ v oblasti udržitelnosti hodnotového řetězce, ekologických průmyslových odvětví a prevenci a omezování znečištění, a zejména jejich příspěvku ke zvýšení konkurenceschopnosti evropských průmyslových odvětví či podniků, včetně jak velkých společností, tak podniků malé a střední velikosti, na celosvětovém trhu.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

90000000 Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby, 76000000 Služby vztahující se k ropnému a plynárenskému průmyslu

3)Množství nebo rozsah
i) Udržitelnost hodnotového řetězce (např. energeticky náročná výroba, ekologická průmyslová odvětví).
ii) Průmyslové emise.
iii) Odpad.
iv) Účinnost zdrojů.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 2 800 000 EUR
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 4 Název: Nařízení o stavebních výrobcích (CPR)
1)Stručný popis
Hlavním cílem studií, které budou zahájeny v rámci položky č. 4 této rámcové smlouvy je přispět k technické, ekonomické, sociální, environmentální a regulační analýze, která je nutná pro poskytnutí informací a pomoci politickým činitelům v rozhodovacím procesu, při kontrole a realizaci úkolů požadovaných v rámci CPR.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

45000000 Stavební práce, 44000000 Stavební konstrukce a materiály; pomocné výrobky pro konstrukce (mimo elektrické přístroje), 90000000 Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby, 71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

3)Množství nebo rozsah
Oblast vnitřního trhu stavebních výrobků, včetně jakýchkoli nových aspektů (ať už technického, ekonomického, sociálního, environmentálního rázu nebo jiného politického původu), které se jí blíží a ovlivňují ji.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 2 800 000 EUR
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 5 Název: Akční plán výstavby
1)Stručný popis
Hlavním cílem služeb, které budou zajištěny v rámci položky č. 5 této rámcové smlouvy, je vypracovat analytický důkaz o vývoji na trhu a politických trendech souvisejících s udržitelnou výstavbou, zvýšit budování kapacit na úrovni členských států pro realizaci akčního plánu „Výstavba 2020“ a vyhodnotit dopad opatření doporučovaných v souvislosti s akčním plánem v oblasti rozvoje stavebních podniků, vytváření pracovních míst a udržitelnosti.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

45000000 Stavební práce, 44000000 Stavební konstrukce a materiály; pomocné výrobky pro konstrukce (mimo elektrické přístroje), 90000000 Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby, 71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

3)Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 2 800 000 EUR
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Viz specifikace.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Viz specifikace.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz specifikace.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz specifikace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Viz specifikace.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Viz specifikace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Viz specifikace.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
409/PP/2014/FC.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
17.11.2014
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 26.11.2014 - 15:00

Místo:

Generální ředitelství pro podniky a průmysl, ředitelství B, oddělení B1, 7. poschodí, kancelář 140, avenue d'Auderghem 45, 1049 Brusel, BELGIE.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ne

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: boulevard Konrad Adenauer
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: ecj.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.
Adresa je uvedena v bodě VI.4.1.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12.9.2014