Storitve - 322140-2014

Prikaži skrčeni pogled

24/09/2014    S183

Belgija-Bruselj: Večkratno okvirno naročilo s ponovnim odpiranjem konkurence na področju trajnostne industrijske politike in gradenj

2014/S 183-322140

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo, Direktorat B – Trajnostna rast in EU 2020
Poštni naslov: avenue d'Auderghem 45 – BREY 10/100
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
V roke: g. Carlo Pettinelli
E-pošta: entr-b-financial-team@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants:calls-for-tenders/index_en.htm

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=631

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo
Poštni naslov: javni razpis št. 409/PP/2014/FC, Enota B.1 – Trajnostna industrijska politika in gradnje, BREY 07/37
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
V roke: g. Carlo Pettinelli
E-pošta: entr-b-financial-team@ec.europa.eu

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Večkratno okvirno naročilo s ponovnim odpiranjem konkurence na področju trajnostne industrijske politike in gradenj
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 10: Storitve na področju raziskav trga in javnega mnenja
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: prostori izvajalca ali katera koli druga lokacija, navedena v ponudbi, z izjemo prostorov Komisije.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
največje število udeležencev v predvidenem okvirnem sporazumu: 25

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v mesecih: 48

Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

Ocenjena vrednost brez DDV: 14 000 000 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Večkratno okvirno naročilo za izdelavo regulativne in ekonomske analize v zvezi z interakcijami med politikami s področja industrije, okolja, zdravja ljudi, podnebnih sprememb, surovin, energetike, prometa, okoljsko primerne zasnove, zaposlovanja, obdavčevanja, trgovine in naložb, raziskav in inovacij, javnih naročil, notranjega trga storitev in trajnostnih izdelkov ter o posledicah le-teh na konkurenčnost evropskih podjetjih in industrijskih sektorjev, vključno z gradnjami, in na dobro počutje potrošnikov in zaposlovanje.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

45000000 Gradbena dela, 44000000 Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov), 90000000 Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem, 43000000 Rudarska, kamnoseška in gradbena oprema, 71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve, 76000000 Storitve, povezane z industrijo nafte in zemeljskega plina, 34000000 Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za promet, 31000000 Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Okvirno naročilo bo sestavljeno iz 5 ločenih sklopov:
sklop 1: konkurenčnost, okolje, podnebne spremembe, energetika in promet;
sklop 2: politika trajnostnih izdelkov, okoljsko primerna zasnova in ostalo;
sklop 3: konkurenčnost, ekološke inovacije in trajnost vrednostne verige;
sklop 4: uredba o gradbenih izdelkih (CPR);
sklop 5: gradbeni akcijski načrt.
Vsako posamezno okvirno naročilo bo na začetku trajalo 48 mesecev.
Zgornja meja sredstev za najdaljše obdobje 48 mesecev bo:
sklop 1: 2 800 000 EUR;
sklop 2: 2 800 000 EUR;
sklop 3: 2 800 000 EUR;
sklop 4: 2 800 000 EUR;
sklop 5: 2 800 000 EUR.
Ocenjena vrednost brez DDV: 14 000 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)

Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: Konkurenčnost, okolje, podnebne spremembe, energetika in promet
1)Kratek opis
Glavni cilj študij, ki bodo sprožene v okviru sklopa 1, je prispevati k oceni stroškovne učinkovitosti vseh novih ukrepov in pobud v politikah s področja energetike, podnebja, okolja, zdravja ljudi in prometa ter zlasti njihovega prispevka k izboljšanju konkurenčnosti evropskih industrijskih sektorjev ali podjetij, kar vključuje tako velika podjetja kot MSP.
2)Enotni besednjak javnih naročil

34000000 Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za promet, 76000000 Storitve, povezane z industrijo nafte in zemeljskega plina, 90000000 Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem

3)Količina ali obseg
(i) Energetika.
(ii) Podnebne spremembe (npr. emisije toplogrednih plinov).
(iii) Okolje in zdravje ljudi.
(iv) Promet.
Ocenjena vrednost brez DDV: 2 800 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 2 Naziv: Politika trajnostnih izdelkov, okoljsko primerna zasnova in ostalo
1)Kratek opis
Glavni cilj študij, ki bodo sprožene v okviru sklopa 2 tega okvirnega naročila, je prispevati k tehnični, ekonomski in okoljski analizi, ki je potrebna za informiranje snovalcev politike in pomoč le-tem v postopku sprejemanja odločitev, pri pregledu in izvajanju nalog, zahtevanih v okviru direktive o okoljsko primerni zasnovi.
2)Enotni besednjak javnih naročil

31000000 Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava, 42000000 Industrijski stroji

3)Količina ali obseg
(i) Okoljsko primerna zasnova izdelkov (energetska učinkovitost, učinkovita raba virov, drugi vidiki).
(ii) Novi vidiki politike trajnostnih izdelkov.
(iii) Notranji trg blaga.
Ocenjena vrednost brez DDV: 2 800 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 3 Naziv: Konkurenčnost, ekološke inovacije in trajnost vrednostne verige
1)Kratek opis
Glavni cilj študij, ki bodo sprožene v okviru sklopa 3, je prispevati k oceni stroškovne učinkovitosti vseh novih ukrepov in pobud v politikah s področja trajnosti vrednostne verige, ekološke industrije in preprečevanja in nadzora onesnaževanja ter zlasti njihovega prispevka k izboljšanju konkurenčnosti evropskih industrijskih sektorjev ali podjetij, kar vključuje tako velika podjetja kot MSP, na svetovnem trgu.
2)Enotni besednjak javnih naročil

90000000 Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem, 76000000 Storitve, povezane z industrijo nafte in zemeljskega plina

3)Količina ali obseg
(i) Trajnost vrednostne verige (npr. energetsko intenzivna proizvodnja, ekološke industrije).
(ii) Industrijske emisije.
(iii) Odpadki.
(iv) Učinkovita raba virov.
Ocenjena vrednost brez DDV: 2 800 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 4 Naziv: Uredba o gradbenih izdelkih (CPR)
1)Kratek opis
Glavni cilj študij, ki bodo sprožene v okviru sklopa 4 tega okvirnega naročila, je prispevati k tehnični, ekonomski, socialni, okoljski in regulativni analizi, ki je potrebna za informiranje snovalcev politike in pomoč le-tem v postopku sprejemanja odločitev, pri pregledu in izvajanju nalog, zahtevanih v okviru CPR.
2)Enotni besednjak javnih naročil

45000000 Gradbena dela, 44000000 Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov), 90000000 Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem, 71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

3)Količina ali obseg
Področje notranjega trga gradbenih izdelkov, vključno z vsemi novimi vidiki (ne glede na to,ali so tehnični, ekonomski, socialni, okoljski ali izvirajo iz katere druge politike), ki nastajajo in nanj vplivajo.
Ocenjena vrednost brez DDV: 2 800 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 5 Naziv: Gradbeni akcijski načrt
1)Kratek opis
Glavni cilj storitev, ki jih bo treba zagotoviti v okviru sklopa 5 tega okvirnega naročila, je razviti analitična dokazila o tržnem in političnem razvoju, povezanem s trajnostnimi gradnjami, povečati krepitev zmogljivosti na ravni držav članic za izvajanje akcijskega načrta „Gradnje 2020“ ter oceniti vpliv ukrepov, priporočenih v okviru akcijskega načrta, na razvoj gradbenih podjetij, ustvarjanje delovnih mest in trajnost.
2)Enotni besednjak javnih naročil

45000000 Gradbena dela, 44000000 Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov), 90000000 Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem, 71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

3)Količina ali obseg
Ocenjena vrednost brez DDV: 2 800 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
5)Dodatne informacije o sklopih

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Glej specifikacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glej specifikacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: glej specifikacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: glej specifikacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov: glej specifikacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
glej specifikacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
glej specifikacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
409/PP/2014/FC.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.11.2014
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 26.11.2014 - 15:00

Kraj:

Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo, Direktorat B, Enota B1, 7. nadstropje, pisarna 140, avenue d'Auderghem 45, 1049 Bruselj, BELGIJA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: ne

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: ecj.registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.
Naslov je naveden v VI.4.1.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12.9.2014