Строителство - 322376-2020

10/07/2020    S132

Фpaнция-Страсбург: Реновиране на противопожарната система в сградите на Европейския парламент в Страсбург

2020/S 132-322376

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
код NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Пощенски код: 67070
Държава: Франция
Лице за контакт: Direction de la gestion intégrée des infrastructures — contrats et marchés
Електронна поща: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://europarl.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6305
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Реновиране на противопожарната система в сградите на Европейския парламент в Страсбург

Референтен номер: 06A70/2019/M068
II.1.2)Основен CPV код
45312100 Работи по инсталиране на пожароизвестителни системи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Реновиране на противопожарната система в сградите на Европейския парламент в Страсбург:

— обособена позиция 1: работи по реновиране на противопожарната система,

— обособена позиция 2: поддръжка и бъдещи обновления,

— обособена позиция 3: демонтаж/монтаж на окачени тавани,

— обособена позиция 4: координиране на мисията за противопожарни системи.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18 375 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

вж. спецификациите.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Работи по реновиране на противопожарната система

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45312100 Работи по инсталиране на пожароизвестителни системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Основно място на изпълнение:

Страсбург, Франция.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Работи по реновиране на противопожарната система.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 900 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Ще се проведат задължителни посещения на място. Моля, направете справка със спецификациите за датата и процедурата по регистрация.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Поддръжка и бъдещи обновления

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
35000000 Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Основно място на изпълнение:

Страсбург, Франция.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поддръжка и бъдещи обновления.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 020 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 228
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Ще се проведат задължителни посещения на място. Моля, направете справка със спецификациите за датата и процедурата по регистрация.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Демонтаж/монтаж на окачени тавани

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45421146 Монтажни работи на окачени тавани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Основно място на изпълнение:

Страсбург, Франция.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Демонтаж/монтаж на окачени тавани.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 250 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Ще се проведат задължителни посещения на място. Моля, направете справка със спецификациите за датата и процедурата по регистрация.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Координиране на мисията за противопожарни системи

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71245000 Планове за одобрение, планове за изпълнение и спецификации
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Основно място на изпълнение:

Франция, Страсбург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Координиране на мисията за противопожарни системи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 205 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Ще се проведат задължителни посещения на място. Моля, направете справка със спецификациите за датата и процедурата по регистрация.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

вж. спецификациите.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

вж. спецификациите.

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/09/2020
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/09/2020
Местно време: 10:00
Място:

Страсбург, Франция.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Моля, направете справка със спецификациите за процедурата по регистрация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67000
Държава: Франция
Интернет адрес: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/07/2020